Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraničně-politická orientace

Uzbekistán se stále více orientuje na výrobu exportní produkce, přičemž v cestě na světové trhy musí jeho zboží překonat okolní tranzitní státy. S výjimkou Tádžikistánu a Kyrgyzstánu lze jeho zahraničně politické vztahy s okolními státy považovat za standardní, nasměrované i na rozvoj hospodářské spolupráce, a to jak v oblasti dopravy, tak v oblasti odbytu uzbeckých výrobků.

Z nejvlivnějších zahraničních partnerů je třeba uvést samozřejmě Jižní Koreu, USA, Rusko (na prvním místě oboustranného zájmu stojí spolupráce s ruskými težařskými společnostmi Gazprom a LUKoil na území Uzbekistánu), Čínu, Indii, ale také Japonsko, SRN (ze strany SRN úspěšně se rozvíjející kooperace ve výrobě nákladních automobilů, prodej zemědělské techniky Class, autobusů Mercedes, apod.). V r. 2011 bylo v Taškentu otevřeno i zastoupení DEU.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Uzbekistán je členem následujících mezinárodních organizací a regionálních uskupení (v závorkách mezinárodně uznávané zkratky):

 1. Asijská rozvojová banka (ADB)
 2. Společenství nezávislých států (CIS)
 3. Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (CSTO)
 4. Euroasijské hospodářské společenství (EurAsEC)
 5. Euroatlantické partnerství (EAPC)
 6. Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD)
 7. Organizace pro hospodářskou spolupráci ( ECO)
 8. Organizace pro zemědělství a výživu (FAO)
 9. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
 10. Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
 11. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 12. Islámská rozvojová banka (IDB)
 13. Mezinárodní finanční korporace (IFC)
 14. Společnost Červeného kříže a Červeného půlměsíce
 15. Mezinárodní organizace práce (ILO)
 16. Mezinárodní měnový fond (IMF)
 17. Interpol
 18. Mezinárodní olympijský výbor (IOC)
 19. Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO)
 20. Mezinárodní organizace satelitních spojů (ITSO)
 21. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
 22. Agentura pro mnohostrannou ochranu investic (MIGA)
 23. Organizace islámské konference (OIC)
 24. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)
 25. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE)
 26. Partnerství pro mír (PfP)
 27. Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS)
 28. Organizace spojených národů (UNO)
 29. Konference spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD)
 30. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 31. Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
 32. Světová turistická organizace spojených národů (UNWTO)
 33. Mezinárodní poštovní unie (UPU)
 34. Světová celní organizace (WCO)
 35. Světová odborová federace (WFTU)
 36. Světová zdravotnická organizace (WHO)
 37. Světová organizace pro intelektuální vlastnictví (WIPO)
 38. Světová meteorologická organizace (WMO)
 39. Mezinárodní rozvojová asociace (IDA)

Z výše uvedených mezinárodních organizací je v Uzbekistánu sídlo protiteroristického centra Šanghajské organizace spolupráce. Z poslední doby třeba zmínit členství Uzbekistánu v EurAsEC. Uzbekistán po určitém lavírování se stal v průběhu roku 2007 prakticky plnoprávným členem uvedené organizace, která je co do rozlohy největším hospodářským uskupením na světě. K tomu vytvořil speciální parlamentní skupinu, která měla za cíl připravit k podpisu, případně ratifikaci několik desítek dohod upravujících pravidla této organizace.

Uzbekistán se připravuje na vstup do WTO, ovšem zatím bez hmatatelnějšího pokroku.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kromě smluv spojených se vstupem do mezinárodních organizací uvedených v předchozím bodě podepsal Uzbekistán celou řadu mezinárodních smluv a dohod. Výčet nejdůležitějších z nich je uveden níže.

 1. Konvence o imunitách a výsadách Organizace spojených národů
 2. Římský statut Mezinárodního trestního tribunálu
 3. Statut Mezinárodního soudu organizace spojených národů
 4. Konvence o imunitách a výsadách specializovaných organizací
 5. Memorandum o spolupráci v oblasti kontroly narkotik
 6. Mezivládní dohoda o asijské silniční síti
 7. Smlouva o věčném přátelství mezi Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem
 8. Dohoda o vytvoření vzdělávacího centra pro kosmické vědy a technologie v Asii a Tichooceánském regionu
 9. Konvence o právech dítěte
 10. Smlouva o nešíření jadrných zbraní
 11. Dohoda o opatřeních na ochranu obětí válečných konfliktů
 12. Dohoda o pomoci uprchlíkům a nuceným vysídlencům
 13. Dohoda a protokol o bezpečnosti mezinárodního civilního letectví
 14. Konvence o řešení investičních sporů mezi státy a cizími osobami
 15. Dohoda o způsobu řešení sporů spojených s prováděním hospodářské činnosti
 16. Izmirská dohoda
 17. Dohoda o Statutu strategických sil zemí SNS
 18. Vídeňská úmluva o diplomatických vztazích
 19. Vídeňská úmluva o konzulárních vztazích
 20. Haagská konvence o otázkách občanského procesu
 21. New Yorkská konvence o uznávání a výkonu cizích arbitrážních rozhodnutí
 22. Stockholmská konvence o smírčím a arbitrážním řízení v rámci SBSE
 23. Konvence o tranzitním obchodu vnitrozemských států
 24. Energetická charta
 25. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
 26. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 27. Přistoupení k Fakultativnímu protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech
 28. Mezinárodní konvence o odstranění všech forem rasové diskriminace
 29. Konvence proti mučení a jinému nelidskému zacházení a trestání
 30. Konvence o mezinárodní železniční přepravě
 31. Konvence 47 o zkrácení týdenní pracovní doby
 32. Konvence 52 o placené dovolené
 33. Konvence 103 o ochraně mateřství
 34. Konvence 122 o politice v oblasti zaměstnanosti
 35. Konvence o likvidaci diskriminace žen
 36. Vídeňská úmluva o právu mezinárodních smluv
 37. Jednotná úmluva o narkotikách
 38. Konvence o psychotropních látkách
 39. Konvence OSN o boji proti nedovolenému obchodu s narkotiky a psychotropními látkami
 40. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Uzbekistánem a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy
 41. Konvence OSN o mezinárodní kupní smlouvě
 42. Konvence o zákazu výroby, shromažďování a užití chemických zbraní a o jejich zničení
 43. Mezinárodní konvence o boji proti braní rukojmích
 44. Mezinárodní konvence o boji proti najímání, výcviku, využívání a financování žoldnéřů
 45. Konvence o zákazu nucené práce
 46. Konvence o ochraně práv zástupců pracujících
 47. Konvence o kolektivním vyjednávání
 48. Konvence o použití principů práva na organizování a kolektivní vyjednávání
 49. Konvence o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělávání
 50. Konvence o odstranění nucené práce
 51. Konvence o odstranění diskriminace v oblasti práce a zaměstnávání
 52. Konvence o politických právech žen
 53. Deklarace o právech národů na mír
 54. Deklarace o právu na rozvoj
 55. Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek
 56. Konvence o mezinárodním obchodu s se zvířaty a rostlinami, kterým hrozí vyhynutí
 57. Mezinárodní konvence o harmonizaci systému popisu a kódování zboží
 58. Haagská konvence o občanskoprávních aspektech únosů dětí do cizích zemí
 59. Konvence o ochraně stěhovavých živočichů
 60. Smlouva o obchodních známkách
 61. Kjótský protokol o změnách klimatu
 62. Konvence Mezinárodního institutu OSN o sjednocení soukromého práva (UNIDROIT) o mezinárodním finančním pronájmu (leasingu)
 63. Šanghajská konvence o boji s terorismem, separatismem a extremismem
 64. Nicejská dohoda o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro registraci značek
 65. Mezinárodní konvence o boji s financováním terorismu
 66. Konvence OSN o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
 67. Konvence o výsadách a imunitách Šanghajské organizace spolupráce
 68. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Uzbekistánem a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy ve souvislosti se vstupem do ES České republiky, Estonska, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky.
 69. Smlouva o patentním právu

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Kromě pěti smluv, které se týkají ekonomické spolupráce (viz bod 7.1.) má CZ s UZ uzavřeny následující smlouvy:

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci v boji s trestnou činností (Taškent, 17. 6. 1998, dohoda vstoupila v platnost 20.11.1998)

2) Smlouva mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních (Taškent, 18. 1. 2002, smlouva vstoupila v platnost 1.12.2003), publikována v ČR pod číslem 133/2003 Sb.m.s.

Důležité je rovněž Společné prohlášení prezidenta České republiky V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova (Taškent, 13. 9. 2004)