Velvyslanectví České republiky v Taškentu

česky  по-русски  o'zbekcha 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi přivezou letos do Samarkandu unikátní muziku

Kdy: 24.08.2013 - 30.08.2013, Kde: Samarkand

Ve dnech 25. až 30. srpna 2013 se v uzbeckém městě Samarkand uskuteční 9. mezinárodní hudební festival Sharq taronalari (Melodie Orientu). Festival se koná každé 2 roky. Česká republika se festivalu zúčastnila vůbec poprvé v roce 2011, kdy vyslala folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí. V letošním roce přivezou Češi do Samarkandu unikátní muziku Pramínek Jihlava.

Česká folklorní skupina „Pramínek“ byla založena v roce 1986 jako dětská část souboru Vysočan ve městě Jihlava. Soubor si dal název "Pramínek" proto, že se drží historických pramenů folklorní hudby, tanců a zvyků hornatého regionu, kterému se právě proto říká „Horácko“ a který se nachází v České republice na pomezí mezi  Čechami a Moravou. Vedoucím souboru je Miloslav Brtník, vedoucím a primášem muziky Marek Čáp.

V roce 2007 se Pramínek od Vysočanu oddělil a založil si vlastní sdružení. Bylo to dáno tím, že věk tanečníků i muzikantů se přehoupl přes dětská léta a tak musel začít vychovávat vlastní dorost. Pramínek vytvořil ještě další 2 dětské soubory: soubor starších dětí s názvem Šípek a mladších dětí, které si říkají Vrabčátka (malí vrabci).   Pramínek zůstává stále mladý. Průměrný věk členů se pohybuje mezi 18 a 20 lety, protože každým rokem přechází do Pramínku mládež mezi 15 a 16 roky z mladšího souboru Šípek.

Soubor se postupně dostal na velmi dobrou úroveň, o čemž svědčí mnohanásobná účast v národním kole celostátní přehlídky dětských folklorních souborů a několikanásobná účast na festivalech v různých českých městech, například ve městech Luhačovice, Telč, Jihlava, Třebíč a dalších. Soubor několikrát postoupil do finále k účasti na nejprestižnějším českém folklorním festivalu, kterým je Mezinárodní folklorní festival Strážnice. Právě na tomto festivalu byl v roce 2012 uděleno souboru čestné uznání, což nyní pomohlo tomu, že Pramínek byl vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na mezinárodním folklorním festivalu Sharq taronalari v Uzbekistánu.

Soubor Pramínek v minulosti již koncertoval v Polsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Belgii, Nizozemsku, Švédsku a dalších evropských zemích. Uzbekistán zůstane už navždycky první zemí mimo Evropu, ve které soubor vystupoval.  

Unikátnost souboru Pramínek spočívá v tom, že jeho členové obnovili tradici zvláštního typu houslí, které se před mnoha sty lety vyráběly v okolí českého města Jihlava, v tak zvané Pajerské oblasti.   Jsou to doma vyráběné housle vydlabané z jednoho kusu javorového dřeva a kryté ozvučnou deskou ze smrkového dřeva. Zatímco všude jinde v České republice se houslím říká „housle“, v Pajerské oblasti se jim říkalo „skřipky“ (скржипки). Malé skřipky jsou čtyřstrunné a velké houslé třístrunné. Také basa, které se říkalo „скржипацки бас“ byla vyráběná podomácku a její zvláštností je, že má skrz struník provrtaný šroub, který se dotýká „sklíčka“ přilepeného na ozvučné desce, čímž basa při hraní získává zvláštní drnčivý (skleněný) zvuk.

Podle dochovaných záznamů se na „skřipky“ v mnoha vesnicích v okolí města Jihlavy hrálo ještě počátkem 19. století, pak už byly nahrazeny dnešním tvarem houslí, čímž tato tradice zanikla.

Polozapomenutá tradice byla obnovena až po více jak 100 letech v roce 1951. Podle dochovaných dokumentů tehdy vyrobil skřipky pan Josef Havrda a obnovil skřipáckou muziku ve vesnici Velký Beranov. V této kapele hrál i vedoucí souboru Vysočan pan Miloslav Brtník.  Když pan Josef Havrda umřel, kapela zanikla.

Pan Miloslav Brtník, který už tehdy šéfoval souboru Vysočan, se tehdy rozhodl nedopustit, aby tato unikátní folklorní skřipácká muzika opět zanikla. Posháněl poslední zachovalé skřipky a založil skřipáckou kapelu při souboru Vysočan, které dal název Pramínek. Skupina Pramínek tak potřetí vzkřísila tuto unikátní muziku a zachovala ji tak dalším generacím.

První housle hraje primáš (vedoucí) muziky Marek Čáp, druhé housle Tereza Vlachová, velké housle Jiří Vaněk a skřipácký bas Matěj Dohnal. Skřipácká kapela hrávala vždy jen v kvartetu, ale k muzice se vždy zpívalo a to většinou tak, že se muzika a zpěv střídaly. Proto s kapelou jezdí i zpěvačky Alžběta Weselá a Marie Málková.

Hudební nástroje, kterou skupina používá, mají velkou historickou hodnotu, protože v této podobě se nikde jinde na světě nevyrábějí.

Праминек (Чехия)

Чешская фольклорная группа «Праминек» была основана в 1986 году, как детская часть ансамбля «Высочан» из города Иглава. Праминек значит родничок, малый родник, малый источник. Ансамбль дал это название потому, что группа придерживается древних истоков народной музыки, танцев и  традиций горного (гористого) региона, называемого «Горачко» и находящимся в Чехии, на границе между Богемией и Моравией. Руководителем ансамбля является Мирослав Бртник (Miloslav BRTNÍK), музыкальным руководителем и страшим «первой скрипкой» Марек Чап (Marek ČÁP).

В 2007 году «Праминек» выделился от «Высочан» и основал собственную группу. Это было сделано исходя из того, что возраст танцоров и музыкантов уже перешагнул через границы детства и юности, и они уже должны были воспитывать собственных детей. «Праминек» создал ещё две новые следующие детские группы: группу детей старшего возраста «Шиповник» и детей младшего возраста «Воробышки». «Родничок» остаётся постоянно молодым. Средний возраст его членов 18 – 20 лет, потому, что каждый год, приходят 15-ти – 16-ти летние подростки из группы «Шиповник».

Группа постепенно вышла на весьма хороший уровень, о чём свидетельствует многократное участие в национальном конкурсе общегосударственного парада детских фольклорных групп, а также участие, несколько раз, в фестивалях в разных чешских городах, например в городах Лугачовице, Телч, Иглава, Тржебич и других. Группа несколько раз участвовал в финале самого престижного чешского фольклорного фестиваля – Международного фольклорного фестиваля Стражнице (Сторожевая). Именно на этом фестивале в 2012 году, группа получила почётную грамоту, что способствовало тому, что ныне группа «Родничок» была выбрана для представления Чешской республики на Международном фольклорном фестивале “Шарк тароналары” (Sharq taronalari) в Узбекистане.

Группа «Родничок» в прошлом уже гастролировала в Польше, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Бельгии, Голландии (Нидерландах), Швеции и других европейских странах. Узбекистан навсегда останется первой неевропейской страной, где группа выступала.

Уникальность группы «Праминек» зиждется на том, чтобы её члены поддерживали и возрождали традиции, особенного типа скрипки, которые многие столетия назад, изготавливали в окрестностях чешского города Иглава, в так называемой Пайерской области.

Кустарно, в домашних условиях, изготавливали скрипки, выдолбленные из целого ствола кленового дерева и покрытые хорошо звучащими, резонирующими досками елового дерева.   Поэтому, в то время как,  повсюду в других местах Чехии скрипки называют „housle“ (гоусле), в Пайерской области их называют „skřipky“ (скржипки).

Малые скрипки четырёхструнные, большие трёхструнные. Такие как, например контрабасы, называемые „скржипацки бас“, изготавливаемые кустарно, в домашних условиях, и имеющий особенностью, просверленный через струнодержатель винт, который касается «стёклышка» (sklíčka) прикрепленного, на резонирующей доске, благодаря чему контрабас, имеет особый звонкий дребезжащий стеклянный звук.

Согласно дошедшим до нас источникам, на «скржипках» во многих сёлах в окрестностях города Иглавы, играли ещё в начале 19-го века, но потом они были вытеснены современным типом скрипок, с чем традиция исчезла.

Полузабытая традиция была возрождена уже по прошествии более ста лет в 1951 году. Согласно сохранившимся документам, тогда «скржипки» изготовлял пан Йозеф Гаврда (Josef HAVRDA), и музыка «скржипки» вновь зазвучала в селе Большой Беранов. В том оркестре играл и руководитель «Высочан» Мирослав Бртник (Miloslav BRTNÍK). Со смертью пана Йозефа Гаврда (Josef HAVRDA), оркестр распался.

Пан Мирослав Бртник (Miloslav BRTNÍK), руководивший тогда группой «Высочан», решил не допустить того, чтобы данная уникальная народная традиция вновь исчезла. Созвал последних хранителей «скржипок» и основал скрипичный оркестр при группе «Высочан», которому дал название «Родничок». Так, группа «Праминек», в третий раз воскресила эту уникальную музыку и сохранила её будущим поколениям.

Первую скрипку играет музыкальный руководитель Марек Чап (Marek ČÁP), вторую Тереза Влахова (Tereza VLACHOVÁ), на большой скрипке Иржи Ванек (Jiří VANĚK) и на контрабасе Матей Догнал (Matěj DOHNAL). Скрипичный оркестр играет всегда только квартетом (вчетвером), но к музыке всегда ещё и подпевают, причём обычно музыка и песня чередуются. Поэтому с оркестром всегда приезжают певицы Алжбета Весела (Alžběta WESELÁ) и Мария Малкова (Marie MÁLKOVÁ).

Музыкальные инструменты, на которых играет группа, имеют большую историческую и культурную ценность, потому что, больше нигде в мире не производятся.