Chexiya Respublikasining Toshkentdagi Elchixonasi

RSS

RSS texnologiyasi RSSda taklif etilgan yangiliklarni qabul qilish uchun yozilishga ko'mak beradi.RSS format maqolaning tarkibi bilan tanishtiradi, maqolaning asl nusxasini o'z ichiga oladi, va boshqa ma'lumotlar.Bu axborotlar XML deb nomlanuvchi RSS, web-adabiyot, RSS stream, RSS feed yoki RSS kanal fayl formatida yuboriladi.

Asosiy RSS jo'natilishi


RSS toifasi