Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

по-русски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohoda o zjednodušení vydávání víz mezi EU a Arménskou republikou

text dohody naleznete níže

DOHODA
mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu
EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie",
a
ARMÉNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Arménie",
dále jen „smluvní strany",
VEDENY PŘÁNÍM usnadnit mezilidské vztahy jakožto důležitou podmínku pro stabilní rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vazeb zjednodušením udělování víz občanům Arménie,
MAJÍCE NA ZŘETELI Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménií na straně druhé a úmysl obou smluvních stran uzavřít dohodu o přidružení mezi Unií a Arménií,
S OHLEDEM NA společná prohlášení přijatá na vrcholných schůzkách Východního partnerství konaných v Praze dne 7. května 2009 a ve Varšavě dne 30. září 2011, na kterých byla vyjádřena politická podpora liberalizaci vízového režimu v zabezpečeném prostředí,
POTVRZUJÍCE úmysl podnikat postupné kroky k zavádění režimu bezvízového cestování pro své občany, pokud budou zajištěny podmínky pro řádně řízenou a bezpečnou mobilitu,
MAJÍCE NA ZŘETELI, že od 10. ledna 2013 jsou všichni občané Unie zproštěni vízové povinnosti při cestách do Arménie, které nepřekračují délku 90 dní, nebo při průjezdu přes území Arménie,
UZNÁVAJÍCE, že pokud by Arménie znovu zavedla pro občany Unie nebo určité kategorie těchto osob vízovou povinnost, vztahovala by se na dotyčné občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná zjednodušení, jaká se podle této dohody vztahují na občany Arménie,
MAJÍCE NA ZŘETELI, že tato vízová povinnost může být znovu zavedena pouze pro všechny občany Unie nebo určité kategorie občanů Unie,
UZNÁVAJÍCE, že zjednodušení vízového režimu by nemělo vést k nelegálnímu přistěhovalectví, a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému přebírání osob,
BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,
BEROUCE NA VĚDOMÍ Protokol o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,
SE DOHODLY TAKTO:


Článek 1
Účel a oblast působnosti
1. Účelem této dohody je zjednodušení vízového režimu pro občany Arménie pro předpokládaný pobyt, jehož délka v období 180 dní nepřekračuje 90 dní.
2. Pokud by Arménie pro občany Unie nebo určité kategorie občanů Unie znovu zavedla vízovou povinnost, vztahovala by se na dotyčné občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná zjednodušení, jaká se podle této dohody vztahují na občany Arménie.

Článek 2
Obecná ustanovení
1. Zjednodušený vízový režim, který stanoví tato dohoda, se vztahuje na občany Arménie pouze tehdy, pokud nebyli osvobozeni od vízové povinnosti na základě právních předpisů Unie nebo členských států, této dohody či jiných mezinárodních dohod.
2. Na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění, se vztahují vnitrostátní právní předpisy Arménie nebo členských států nebo právní předpisy Unie.CS L 289/2 Úřední věstník Evropské unie 31.10.2013

Článek 3
Definice
Pro účely této dohody se rozumí:
a) „členským státem" kterýkoli členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království, Irské republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;
b) „občanem Unie" státní příslušník některého členského státu ve smyslu písmene a);
c) „občanem Arménie" osoba, která má arménské státní občanství v souladu s právními předpisy Arménské republiky;
d) „vízem" povolení vydané členským státem za účelem průjezdu přes území členských států nebo zamýšleného pobytu na tomto území, jehož délka nepřesáhne 90 dnů v období 180 dnů;
e) „oprávněně pobývající osobou" občan Arménie oprávněný pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů na základě práva Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.

Článek 4
Doklady potvrzující účel cesty
1. U níže uvedených kategorií občanů Arménie dostačují níže uvedené dokumenty pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany:
a) u blízkých příbuzných - manželů/manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků/ vnuček navštěvujících občany Arménie oprávněně pobývající ve členských státech nebo občany Unie pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky:
-- písemná žádost od hostitelské osoby;
b) u členů oficiálních delegací, včetně stálých členů těchto delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Arménii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu:
-- dopis od příslušného arménského orgánu potvrzující, že žadatel je členem, případně stálým členem, jeho delegace, který cestuje na území druhé smluvní strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;
c) u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů a jiných školských činností:
-- písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o předmětech, které mají být navštěvovány;
d) u osob cestujících ze zdravotních důvodů a u osob, jež jim poskytují nezbytný doprovod:
-- úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;
e) u novinářů a technického personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti:
-- osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací nebo zaměstnavatelem žadatele, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce, nebo který prokazuje, že osoba patří k technickému personálu, který novináře doprovází v rámci profesní činnosti;
f) u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:
-- písemná žádost hostitelské organizace, příslušných orgánů, národních sportovních federací či národních olympijských výborů členských států;
g) u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:
-- písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo kanceláře či pobočky takové právnické osoby nebo společnosti, státních či místních orgánů členských států nebo organizačních výborů nebo obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území některého z členských států, potvrzená příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
h) u členů svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo jiných podobných akcí:
-- písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že se daná osoba účastní této akce;
i) u zástupců organizací občanské společnosti a u osob přicházejících na pozvání některé z neziskových organizací arménské komunity registrovaných v členských státech, pokud cestující za účelem odborného vzdělávání nebo účasti na seminářích či konferencích, včetně v rámci výměnných programů nebo panarménských a komunitních podpůrných programů:
-- písemná žádost vydaná hostitelskou organizací, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti nebo že spolupracuje na některé panarménské nebo komunitní podpůrné činnosti, a zakládající listinu této organizace z příslušného rejstříku vydanou státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;CS 31.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 289/3
j) u účastníků vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:
-- písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;
k) u řidičů vozidel registrovaných v Arménii a provozujících mezinárodní přepravu zboží a osob na území členských států:
-- písemná žádost národního či sdružení (svazu) dopravců Arménie zajišťujícího mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, itineráře, trvání a četnosti cest;
l) u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a jinými obecními subjekty:
-- písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst nebo obcí;
m) u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:
-- úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným.
2. Pro účely tohoto článku musí písemná žádost obsahovat tyto údaje:
a) ohledně pozvané osoby: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo pasu, dobu a účel cesty, počet vstupů a tam, kde je to relevantní, jména manžela nebo manželky a dětí doprovázejících pozvanou osobu;
b) ohledně zvoucí osoby: jméno, příjmení a adresu;
c) ohledně zvoucí právnické osoby, podniku či organizace: úplný název, adresu a:
-- pokud žádost vystavila organizace nebo orgán, jméno a funkci osoby, která žádost podepsala,
-- pokud je zvoucí osoba právnickou osobou nebo společností anebo kanceláří či pobočkou takové právnické osoby nebo společnosti usazenou na území členského státu, registrační číslo, jak je vyžaduje vnitrostátní právo dotyčného členského státu.
3. Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy smluvních stran.

Článek 5
Vydávání víz pro více vstupů
1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností pěti let těmto kategoriím osob:
a) manželům/manželkám a dětem (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům (včetně opatrovníků) navštěvujícím občany Arménie oprávněně pobývající ve členských státech nebo občany Unie pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky;
b) členům národních a regionálních vlád a ústavních a nejvyšších soudů, pokud nejsou touto dohodou od vízové povinnosti osvobozeni, při výkonu jejich funkcí;
c) stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Arménii pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území členských států.
Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, platnost víza pro více vstupů se omezí na uvedené období, a to zejména pokud:
-- v případě osob uvedených v písmenu a) doba platnosti povolení k pobytu pro občany Arménie oprávněně pobývající v Unii,
-- v případě osob uvedených v písmenu b) funkční období,
-- v případě osob uvedených v písmenu c) doba, po kterou jsou tyto osoby v postavení stálého člena oficiální delegace,
je kratší pěti let.
2. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností jednoho roku těmto kategoriím osob za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali nejméně jedno vízum a využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu:
a) členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Arménii pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území členských států;CS L 289/4 Úřední věstník Evropské unie 31.10.2013
b) zástupcům organizací občanské společnosti a osobám přicházejícím na pozvání neziskových organizací arménské komunity registrovaných v členských státech, pokud cestující za účelem odborného vzdělávání nebo účasti na seminářích či konferencích, včetně v rámci výměnných programů nebo panarménských a komunitních podpůrných programů;
c) příslušníkům svobodných povolání účastnícím se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;
d) účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;
e) studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů;
f) účastníkům oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy a jinými obecními subjekty;
g) osobám pravidelně cestujícím ze zdravotních důvodů a osobám, jež jim poskytují nezbytný doprovod;
h) novinářům a technickému personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti;
i) podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do členských států;
j) účastníkům mezinárodních sportovních akcí a jejich odbornému doprovodu;
k) řidičům vozidel registrovaných v Arménii provozujícím mezinárodní přepravu zboží a osob na území členských států.
Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, platnost víza pro více vstupů se omezí na uvedené období.
3. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu, pokud potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně nejsou výslovně omezeny na kratší období, přičemž v takovém případě se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období.
4. Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během období 180 dnů.

Článek 6
Poplatky za vyřízení žádosti o víza
1. Za vyřízení žádosti o víza se stanoví poplatek ve výši 35 EUR.
Výše uvedenou částku lze upravit v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 4.
2. Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, jsou od poplatků za vyřízení žádostí o víza osvobozeny tyto kategorie osob:
a) důchodci;
b) děti mladší 12 let;
c) členové národních a regionálních vlád a členové ústavních a nejvyšších soudů, pokud nejsou touto dohodou od vízové povinnosti osvobozeni;
d) osoby se zdravotním postižením a osoby, jež jim poskytují nezbytný doprovod;
e) blízcí příbuzní - manžel/manželka, děti (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci/vnučky - občanů Arménie oprávněně pobývajících na území členských států nebo občanů Unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky;
f) členové oficiálních delegací, včetně stálých členů těchto delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Arménii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území některého členského státu;
g) žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů a jiných školských činností;
h) novináři a technický personál, který je doprovází v rámci profesní činnosti;
i) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;
j) zástupci organizací občanské společnosti a osoby přicházející na pozvání neziskových organizací arménské komunity registrovaných v členských státech, pokud cestují za účelem odborného vzdělávání nebo účasti na seminářích či konferencích, včetně v rámci výměnných programů nebo panarménských a komunitních podpůrných programů;
k) účastníci vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;
l) osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně potřeby naléhavého lékařského ošetření, a osoby, jež jim poskytují doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného.CS 31.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 289/5
3. Jestliže členský stát při udělování víz spolupracuje s externím poskytovatelem služeb, může externí poskytovatel služeb účtovat poplatek za služby. Tento poplatek je přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při plnění jeho úkolů, a nepřekročí 30 EUR. Členské státy všem žadatelům i nadále umožní podávat žádosti přímo na svých konzulárních úřadech.
Externí poskytovatel služeb provádí své činnosti pro Unii v souladu s vízovým kodexem a při plném dodržování arménských právních předpisů.

Článek 7
Lhůty pro vyřízení žádostí o víza
1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů po obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.
2. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště pokud je třeba dalšího prozkoumání žádosti.
3. V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na dva pracovní dny i méně.
4. Jestliže si žadatelé musí před podáním žádosti sjednat schůzku, tato schůzka se zpravidla uskuteční do dvou týdnů ode dne, kdy o ni bylo požádáno. V odůvodněných naléhavých případech může konzulární úřad žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo uskutečnit schůzku neprodleně.

Článek 8
Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů
Občané Unie a Arménie, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Arménie či členských států, smějí toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic vystavených diplomatickými misemi nebo konzulární úřady členských států nebo Arménie.

Článek 9
Prodloužení platnosti víz za mimořádných okolností
Občanům Arménie, kteří z důvodů vyšší moci nebo z humanitárních důvodů nemohou opustit území členských států do doby uvedené v jejich vízech, se platnost víz bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými přijímacím členským státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.

Článek 10
Diplomatické pasy
1. Občané Arménie, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět jej bez víz.
2. Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí na území členských států pobývat bez víz nejdéle 90 dnů během období 180 dnů.

Článek 11
Územní platnost víz
Občané Arménie mají právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Evropské unie, pokud tak činí v souladu s vnitrostátními pravidly a předpisy upravujícími národní bezpečnost členských států a v souladu s pravidly Unie upravujícími víza s omezenou územní platností.

Článek 12
Smíšený výbor pro správu dohody
1. Smluvní strany zřídí Smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor") složený ze zástupců Unie a Arménie. Unii zastupuje Komise, jíž jsou nápomocni odborníci z členských států.
2. Výbor plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje provádění této dohody;
b) navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;
c) urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování ustanovení této dohody.
3. Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.
4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13
Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Arménií
Tato dohoda má od svého vstupu v platnost přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání uzavřených mezi jednotlivými členskými státy a Arménií, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy a tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy se smluvní strany vzájemně vyrozumí o dokončení výše uvedených postupů.CS L 289/6 Úřední věstník Evropské unie 31.10.2013
2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Arménií o zpětném přebírání osob, nastane-li tento den později než datum uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu, pokud není vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.
4. Tuto dohodu lze měnit písemným ujednáním smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se smluvní strany vzájemně vyrozumí o dokončení postupů nezbytných pro tento účel.
5. Každá smluvní strana může uplatňování této dohody zcela nebo zčásti pozastavit z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí o pozastavení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 48 hodin před nabytím účinku. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.
6. Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti devadesátým dnem po dni doručení tohoto oznámení.
V Bruselu dne 17. prosince 2012 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arménském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.CS 31.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 289/7


За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā -
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Pепублика Армения
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā -
Armėnijos Respublikos vardu
Örmény Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Pentru Republica Armenia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
För Republiken Armenien
CS L 289/8 Úřední věstník Evropské unie 31.10.2013
PROTOKOL
k dohodě o členských státech, které plně neuplatňují schengenské acquis
Ty členské státy, které sice jsou vázány schengenským acquis, ale dosud nevydávají schengenská víza až do příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, vydávají národní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.
V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 582/2008/ES ze dne 17. června 2008, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území ( 1 ), byla přijata harmonizovaná opatření ke zjednodušení průjezdu držitelů schengenských víz a schengenských povolení k pobytu přes území členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis.CS 31.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 289/9
( 1 ) Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 30.
Společné Prohlášení k Článku 10 dohody o diplomatických pasech
Evropská unie i Arménie mohou využít možnosti částečného pozastavení uplatňování této dohody, zejména jejího článku 10, v souladu s postupem stanoveným v čl. 14 odst. 5 této dohody, je-li provádění článku 10 zneužíváno druhou smluvní stranou nebo vede k ohrožení veřejné bezpečnosti.
V případě pozastavení provádění článku 10 zahájí obě smluvní strany ve smíšeném výboru zřízeném touto dohodou konzultace s cílem vyřešit problémy, které vedly k pozastavení.
Obě smluvní strany především vyhlašují své odhodlání zajistit vysokou úroveň zabezpečení dokladů, zejména začleněním biometrických identifikátorů do diplomatických pasů. Pokud jde o Unii, bude toto zajištěno v souladu s požadavky uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ( 1 ).
Prohlášení Evropské unie k dokumentům, které se předkládají při podávání žádostí o krátkodobá víza
Než vstoupí Dohoda mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu v platnost, zintenzívní Evropská unie své úsilí o předložení seznamu minimálních požadavků s cílem zajistit, aby arménští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace v souladu s čl. 47 odst. 1 písm. a) vízového kodexu a aby se od nich vyžadovalo předložení v zásadě stejných podkladů.
Výše uvedené informace je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulárních úřadů, v letácích, na internetových stránkách apod.).CS L 289/10 Úřední věstník Evropské unie 31.10.2013
( 1 ) Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1.
Společné prohlášení týkající se Dánska
Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nepoužije na postupy pro vydávání víz diplomatickými misemi a konzulární úřady Dánska.
Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánska a Arménie bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o zjednodušení udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Unií a Arménií.
Společné prohlášení o Spojeném království a Irsku
Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Spojeného království a Irska.
Za těchto okolností je vhodné, aby orgány Spojeného království, Irska a Arménie uzavřely dvoustranné dohody o zjednodušení vydávání víz.
Společné prohlášení o Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku
Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Unií a Švýcarskem, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.
Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska a Arménie bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zjednodušení udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví dohoda mezi Unií a Arménií.
Společné prohlášení o spolupráci v oblasti cestovních dokladů
Smluvní strany se dohodly, že smíšený výbor zřízený článkem 12 této dohody při dohledu nad prováděním dohody posoudí dopad úrovně zabezpečení příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Z toho důvodu smluvní strany souhlasí, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty zabezpečení cestovních dokladů, a o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů.CS 31.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 289/11