Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dohoda mezi EU a Gruzií o usnadnění udělování víz

EU a Gruzie vedeny přáním usnadnit mezilidské vztahy jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních, kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Gruzie.

DOHODA
mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz
EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie",
a
Gruzie,
dále jen „strany",
VEDENY přáním usnadnit mezilidské vztahy jakožto důležitou podmínku pro trvalý rozvoj hospodářských, humanitárních,
kulturních, vědeckých a dalších vztahů usnadněním udělování víz občanům Gruzie,
OPĚTOVNĚ POTVRZUJÍCE úmysl jako dlouhodobý cíl zavést režim bezvízového cestovního styku pro své občany, pokud budou zajištěny podmínky pro řádně řízenou a bezpečnou mobilitu,
MAJÍCE NA ZŘETELI, že od 1. června 2006 jsou všichni občané Unie zproštěni vízové povinnosti při cestách do Gruzie, které nepřekračují délku 90 dní, nebo při přejezdu přes území Gruzie,
UZNÁVAJÍCE, že pokud by Gruzie znovu zavedla pro občany Unie nebo určité kategorie těchto osob vízovou povinnost, vztahovala by se na občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Gruzie,
MAJÍCE NA ZŘETELI, že vízová povinnost může být znovu zavedena pouze pro všechny občany Unie nebo určité kategorie občanů Unie,
UZNÁVAJÍCE, že toto zjednodušení by nemělo vést k nedovolenému přistěhovalectví a věnujíce zvláštní pozornost bezpečnosti a zpětnému předávání,
BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Spojené království a Irsko,
BEROUCE V ÚVAHU Protokol o postavení Dánska připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie a potvrzujíce, že ustanovení této dohody se nevztahují na Dánské království,
SE DOHODLY TAKTO:
Článek 1
Účel a působnost
1. Účelem této dohody je usnadnit udělování víz občanům Gruzie pro zamýšlený pobyt, který během 180 dní nepřekračuje 90 dní.
2. Pokud by Gruzie znovu zavedla pro občany všech členských
států nebo určité kategorie těchto občanů všech členských států vízovou povinnost, vztahovala by se na příslušné občany Unie na základě vzájemnosti automaticky stejná usnadnění, která se podle této dohody vztahují na občany Gruzie.
Článek 2
Obecná ustanovení
1. Zjednodušený vízový režim, který stanoví tato dohoda, se použije na občany Gruzie pouze tehdy, pokud nebyli osvobozeni
od vízové povinnosti na základě právních předpisů Unie nebo členských států, této dohody či jiných mezinárodních smluv.
2. Vnitrostátní právní předpisy Gruzie nebo členských států nebo právo Unie se použijí na záležitosti neupravené touto dohodou, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění.CS L 52/34 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011
Článek 3
Definice
Pro účely této dohody se rozumí:
a) „členským státem" členský stát Unie s výjimkou Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;
b) „občanem Unie" státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);
c) „občanem Gruzie" osoba, která má gruzínské státní občanství v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy;
d) „vízem" povolení vydané členským státem za účelem průjezdu přes území členských států nebo zamýšlený pobyt na tomto území, který nepřesáhne 90 dnů v období 180 dnů od prvního dne vstupu na území příslušných členských
států;
e) „oprávněně pobývající osobou" občan Gruzie oprávněný pobývat na území členského státu po dobu delší než 90 dnů na základě právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů.
Článek 4
Doklady potvrzující účel cesty
1. U níže uvedených kategorií občanů Gruzie postačují níže uvedené dokumenty pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany:
a) u blízkých příbuzných - manželů, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků - navštěvujících
občany Gruzie oprávněně pobývající na území členského
státu:
-- písemná žádost od hostitelské osoby;
b) u členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání určené Gruzii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných
programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi na území členských států:
-- dopis od gruzínského orgánu potvrzující, že žadatel je členem delegace, která cestuje na území členských států za účelem účasti na výše uvedených akcích s přiloženou kopií oficiálního pozvání;
c) u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně těch, které jsou organizovány
v rámci výměnných programů a jiných školských činností:
-- písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou
univerzitou, vysokou školou nebo školou, anebo studentský průkaz či osvědčení o zapsaných předmětech;
d) u osob cestujících ze zdravotních důvodů a u osob, jež poskytují nezbytný doprovod:
-- úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost
doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;
e) u novinářů a akreditovaných osob, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti:
-- osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací prokazující, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem
nebo odborným doprovodem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce nebo odborná podpora při této práci;
f) u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného
doprovodu:
-- písemná žádost hostitelské organizace příslušných orgánů, národních sportovních federací a národních olympijských výborů členských států;
g) u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:
-- písemná žádost hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo jejich kanceláře či poboček, státního či místního orgánu členských států nebo organizačních
výborů nebo obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympózií pořádaných na území členských států, podepsaná Státní komorou Gruzie pro registraci;CS 25.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 52/35
h) u členů svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo jiných podobných
akcí konaných na území členských států EU:
-- písemná žádost hostitelské organizace potvrzující, že daná osoba se účastní této akce;
i) u zástupců organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů:
-- písemná žádost hostitelské organizace, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje organizaci občanské společnosti,
a zakládající listinu této organizace z příslušného rejstříku vydanou státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
j) u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:
-- písemná žádost hostitelské organizace o účast na těchto akcích;
k) u řidičů vozidel registrovaných v Gruzii a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Gruzie a členských států:
-- písemná žádost národní společnosti či sdružení (svazu) dopravců Gruzie zajišťujících mezinárodní silniční dopravu s uvedením účelu, trvání a četnosti cest;
l) u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných
partnerskými městy:
-- písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst nebo obcí;
m) u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:
-- úřední doklad potvrzující existenci a udržování hrobu, jakož i příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbeným.
2. Písemná žádost uvedená v odstavci 1 tohoto článku obsahuje
tyto údaje:
a) v případě pozvané osoby: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, státní občanství, číslo pasu, doba a účel cesty, počet vstupů a případně jména manžela nebo manželky a spolucestujících dětí;
b) v případě zvoucí osoby: jméno a příjmení a adresa;
c) v případě zvoucí právnické osoby, podniku či organizace: úplný název a adresa a
-- pokud žádost vystavila organizace nebo orgán, jméno a funkce osoby, která žádost podepsala,
-- pokud je zvoucí osoba právnickou osobou, společností nebo jejich kanceláří či pobočkou zřízenou na území členského státu: registrační číslo vyžadované vnitrostátními
právními předpisy příslušného členského státu.
3. Pro kategorie osob uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou všechny kategorie víz vydávány zjednodušeným postupem, aniž by se vyžadovalo další zdůvodňování, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty, které vyžadují právní předpisy členských států.
Článek 5
Vydávání víz pro více vstupů
1. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností až do pěti let těmto kategoriím občanů:
a) manželé a děti (včetně osvojených), které nedosáhly věku 21 let nebo jsou nezaopatřené, navštěvující gruzínské občany oprávněně pobývající na území členského státu s platností omezenou na dobu platnosti jejich povolení k pobytu;
b) členové národních a regionálních vlád, ústavního soudu a nejvyššího soudu, jestliže je tato dohoda neosvobozuje do vízové povinnosti, při výkonu jejich povinností s platností omezenou na jejich funkční období, pokud je kratší pěti let;
c) stálí členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Gruzii pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných
mezivládními organizacemi na území některého členského
státu.CS L 52/36 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011
2. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností až do jednoho roku těmto kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího
roku získali nejméně jedno vízum, využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného členského státu a mají důvody k žádosti o vícenásobná vstupní víza:
a) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními organizacemi
na území členských států;
b) zástupci organizací občanské společnosti, pokud cestují pravidelně do členských států za účelem odborného vzdělávání,
seminářů, konferencí, včetně cest v rámci výměnných programů;
c) příslušníci svobodných povolání účastnící se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů nebo obdobných akcí, kteří pravidelně cestují do členských států;
d) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do členských států;
e) studenti a postgraduální studenti, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných
programů;
f) účastníci oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy nebo obcemi;
g) osoby cestující ze zdravotních důvodů a nutný doprovod;
h) novináři a akreditované osoby, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;
i) podnikatelé a zástupci obchodních organizací, kteří pravidelně
cestují do členských států;
j) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;
k) řidiči vozidel registrovaných v Gruzii a používaných v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Gruzie a členských států.
3. Diplomatické mise a konzulární úřady členských států udělí vícenásobná vstupní víza s platností minimálně dva roky a maximálně pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za předpokladu, že v průběhu předchozích dvou let využili jednoroční vícenásobná vstupní víza v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného členského státu a důvody k žádosti o vícenásobná vstupní víza přetrvávají.
4. Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nepřekročí 90 dnů během období 180 dnů.
Článek 6
Poplatky za vyřízení žádosti o víza
1. Za vyřízení žádosti o víza se pro gruzínské občany stanoví poplatek ve výši 35 EUR.
Výše uvedenou částku lze upravit v souladu s postupem stanoveným
v čl. 14 odst. 4.
Pokud by Gruzie znovu zavedla vízovou povinnost pro občany Unie, poplatek za udělení víza účtovaný Gruzii nebude vyšší než 35 EUR nebo než dohodnutá částka, pokud je poplatek přezkoumán podle postupu stanoveného v čl. 14 odst. 4.
2. Pokud členský stát spolupracuje s externím poskytovatelem
služeb, lze účtovat poplatek za dodatečné služby. Poplatek za služby je přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při provádění jeho úkolů a nepřekročí 30 EUR. Příslušný členský stát nebo příslušné členské státy musí všem žadatelům i nadále umožňovat podávání
žádostí přímo na svých konzulátech.
3. Od poplatků za vyřízení žádostí o víza jsou osvobozeny tyto osoby:
a) důchodci;
b) děti mladší 12 let;
c) členové vlád na celostátní a regionální úrovni a členové ústavních a nejvyšších soudů, pokud nejsou od vízové povinnosti
osvobozeni podle této dohody;
d) zdravotně postižené osoby a jejich doprovod, pokud je nutný;
e) blízcí příbuzní - manželé, dětí (včetně osvojených), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci - navštěvující občany Gruzie oprávněně pobývající na území členského státu;CS 25.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 52/37
f) členové oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované Gruzii účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí organizovaných mezivládními
organizacemi na území některého členského státu EU;
g) žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kursů, včetně výměnných programů a jiných školských činností;
h) novináři a akreditované osoby, které je doprovázejí v rámci profesní činnosti;
i) účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod;
j) zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kursů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou organizovány v rámci výměnných programů;
k) účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;
l) osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně naléhavého léčení, a jejich doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného.
Článek 7
Délka řízení o žádosti o vízum
1. Diplomatické mise a konzuláty členských států rozhodnou o žádosti o udělení víz do deseti kalendářních dnů po obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.
2. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza lze v jednotlivých případech prodloužit na 30 kalendářních dnů, zejména když je potřebné další prozkoumání žádosti.
3. V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o víza zkrátit na dva pracovní dny i méně.
Článek 8
Odjezd v případě ztracených či odcizených dokladů
Občané Unie a Gruzie, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu na území Gruzie či členských států, mohou toto území opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranic a vystavených diplomatickými
misemi nebo konzuláty členských států nebo Gruzie.
Článek 9
Prodloužení víz za mimořádných okolností
Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci víza uděleného občanu Gruzie se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.
Článek 10
Diplomatické pasy
1. Občané Gruzie, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí vstupovat na území členských států, projíždět jím a opouštět jej bez víz.
2. Osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku smějí na území členských států pobývat nejdéle 90 dnů v období 180 dnů.
Článek 11
Územní platnost víz
S výhradou vnitrostátních pravidel a předpisů upravujících národní bezpečnost členských států a s výhradou předpisů Unie upravujících víza s omezenou územní platností mají občané Gruzie právo cestovat po území členských států za stejných podmínek jako občané Unie.
Článek 12
Smíšený výbor pro správu dohody
1. Smluvní strany zřídí Smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor") složený ze zástupců Unie a Gruzie. Unii bude zastupovat
Komise, jíž budu nápomocni odborníci z členských států.
2. Výbor plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje provádění této dohody;
b) navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;
c) urovnává spory vyplývající z výkladu či uplatňování této dohody.CS L 52/38 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011
3. Výbor se schází podle potřeby na žádost některé smluvní strany, nejméně však jednou ročně.
4. Výbor přijme svůj jednací řád.
Článek 13
Vztah této dohody k dvoustranným dohodám mezi členskými státy a Gruzií
Po vstupu této dohody v platnost má tato dohoda přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání uzavřených mezi členskými státy a Gruzií, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, na které se vztahuje tato dohoda.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými příslušnými postupy a tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy se smluvní strany vzájemně informují o ukončení výše uvedených postupů.
2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku vstoupí tato dohoda v platnost dnem, kdy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání osob, nastane-li tento den později než datum uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena podle odstavce 6 tohoto článku.
4. Tuto dohodu lze měnit na základě písemného souhlasu smluvních stran. Změny vstoupí v platnost poté, co se smluvní strany vzájemně informují o ukončení postupů nezbytných pro tento účel.
5. Každá smluvní strana může pozastavit uplatňování této dohody zcela nebo zčásti z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví. Rozhodnutí
o pozastavení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 48 hodin před nabytím jeho účinku. Smluvní strana, která pozastavila uplatňování této dohody, bezodkladně informuje
druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou.
6. Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti uplynutím lhůty 90 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
V Bruselu dne 17. června 2010 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a gruzínském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.CS 25.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 52/39
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā -
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Грузия
Por Georgia
Za Gruzii
For Georgien
Für Georgien
Gruusia nimel
Για τη Γεωργία
For Georgia
Pour la Géorgie
Per la Georgia
Gruzijas vārdā -
Gruzijos vardu
Grúzia részéről
Għall-Georġja
Voor Georgië
W imieniu Gruzji
Pela Geórgia
Pentru Georgia
Za Gruzínsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
För Georgien
CS L 52/40 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011
PŘÍLOHA
PROTOKOL K DOHODĚ O ČLENSKÝCH STÁTECH, KTERÉ PLNĚ NEUPLATŇUJÍ SCHENGENSKÉ ACQUIS
Ty členské státy, které jsou sice vázány schengenským acquis, ale které dosud nevydávají schengenská víza v očekávání příslušného rozhodnutí Rady v tomto smyslu, vydávají vnitrostátní víza, jejichž platnost je omezena na jejich vlastní území.
V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 582/2008/ES dne 17. června 2008, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem,
Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území ( 1 ), byla přijata harmonizovaná opatření ke zjednodušení tranzitu držitelů schengenských víz nebo schengenských povolení k pobytu přes území členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis.
( 1 ) Úř. věst. L 161, 20.6.2008, s. 30.
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKU 10 O DIPLOMATICKÝCH PASECH
Evropská unie může využít částečné pozastavení uplatňování této dohody, zejména jejího článku 10, v souladu s postupem, který stanoví čl. 14 odst. 5 dohody, jestliže provádění článku 10 je zneužíváno druhou smluvní stranou nebo vede k ohrožení veřejné bezpečnosti.
V případě pozastavení provádění článku 10 obě smluvní strany zahájí v rámci smíšeného výboru zřízeného touto dohodou konzultace s cílem vyřešit problémy, které vedly k pozastavení.
Obě smluvní strany především vyhlašují své odhodlání zajistit vysokou úroveň zabezpečení dokladů, zejména začleněním biometrických identifikátorů do diplomatických pasů. Pokud jde o Unii, bude toto zajištěno v souladu s požadavky uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy ( 1 ).
( 1 ) Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1.CS 25.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 52/41
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SLADĚNÍ INFORMACÍ O POSTUPECH PŘI VYDÁVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH POBYTOVÝCH VÍZ A DOKLADŮ, KTERÉ SE PŘEDKLÁDAJÍ K ŽÁDOSTEM O KRÁTKODOBÁ POBYTOVÁ VÍZA
Uznávajíce význam transparentnosti pro žadatele o víza se smluvní strany dohody domnívají, že je možné přijmout tato opatření:
-- Vypracování obecných informací pro žadatele o postupech a podmínkách pro podávání žádostí o víza, o vízech a o platnosti udělených víz.
-- Evropská unie vypracuje seznam minimálních požadavků s cílem zajistit, aby gruzínští žadatelé obdrželi ucelené a jednotné základní informace a aby se od nich v zásadě vyžadovalo předložení stejných podkladů.
Výše uvedené informace je třeba veřejně šířit (na informačních tabulích konzulátů, formou letáčků, na internetových stránkách atd.).
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA
Smluvní strany berou na vědomí, že se dohoda nepoužije na postupy pro vydávání víz diplomatickými misemi a konzuláty Dánského království.
Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Dánska a Gruzie bezodkladně uzavřely dvoustrannou dohodu o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Evropskou
unií a Gruzií.
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A IRSKA
Smluvní strany berou na vědomí, že se dohoda nevztahuje na území Spojeného království a Irska.
Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Spojeného království, Irska a Gruzie uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování víz.CS L 52/42 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU, NORSKA, ŠVÝCARSKA A LICHTENŠTEJNSKA
Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis.
Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska a Gruzie bezodkladně
uzavřely dvoustranné dohody o usnadnění udělování krátkodobých víz za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda mezi Unií a Gruzií.
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O ZJEDNODUŠENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Evropská unie vzala na vědomí návrh Gruzie podat širší definici pojmu rodinného příslušníka, kterého by se mělo týkat zjednodušení vydávání víz, i důležitost, kterou Gruzie přikládá usnadnění pohybu této kategorie osob.
S cílem usnadnit mobilitu vyššího počtu osob, které mají rodinné vztahy (především sourozenci a jejich potomci) s gruzínskými občany oprávněně pobývajícími na území členských států, vyzývá Evropská unie konzulární úřady členských států, aby plně využívaly stávající možnosti acquis pro zjednodušení vydávání víz pro tuto kategorii osob, především zjednodušením listinných důkazů vyžadovaných od žadatelů a osvobození od poplatků za vyřízení žádosti, a aby ve vhodných případech vydávaly víza pro více vstupů.
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O POZASTAVENÍ DOHODY O USNADNĚNÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ
Pokud Gruzie v rozporu s čl. 1 odst. 2 dohody znovu zavede vízovou povinnost pro občany jednoho nebo více členských států Evropské unie nebo pro určité kategorie těchto občanů, pozastaví Unie provádění této dohody.CS 25.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 52/43
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Smluvní strany se dohodly, že smíšený výbor zřízený podle článku 12 dohody při dohledu nad prováděním dohody posoudí dopad úrovně bezpečnosti příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Proto smluvní strany souhlasí, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů a o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty bezpečnosti cestovních dokladů.CS L 52/44 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2011null