Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

по-русски  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2014

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu (EP) na území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do EP se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 22. května 2014 (čtvrtek) do 25. května 2014 (neděle).

Na území ČR se ve volbách do EP bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014.

Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin.

Dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že

-          nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-          nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

-          je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

 

A. Občan ČR se nachází na území jiného členského státu EU

 

I.    Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území ČR. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí:

 

1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)

·      o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·      voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

 

1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území ČR)

· zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do EP u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území ČR nebo v den voleb okrskové volební komisi.

·   Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do EP do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

 

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí:

 

2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území ČR, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

 · žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

· na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

· tento volič může hlasovat ve volbách do EP za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území ČR, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, tj. v místě svého trvalého pobytu na území ČR, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

 

II.     Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě EU, na jehož území se občan ČR v době voleb do EP nachází, tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany tohoto jiného členského státu EU. V tomto případě může občan ČR hlasovat na území tohoto jiného členského státu EU. Volby do EP budou probíhat v rozmezí od 22. do 25. května 2014. Dny konání voleb do EP v jiném členském státě EU se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území ČR.

· v případě, že chce občan ČR hlasovat ve volbách do EP na území jiného členského státu EU, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie.

· informace o těchto podmínkách může občan ČR získat na internetu, na příslušných webových stránkách jednotlivých členských států.

 

B. Občan ČR se nachází na území státu, který není členským státem EU

 

    Občan ČR chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR, tzn. chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území ČR. Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

 

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí:

 

1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)

·      o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·      voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR

 

1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území ČR)

· zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do EP u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území ČR.

·  Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do EP do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

 

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí:

 

2a. Občan ČR, který má bydliště mimo území ČR může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

· žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

· na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

· tento volič může hlasovat ve volbách do EP za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území ČR, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, tj. v místě svého trvalého pobytu na území ČR, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.