Velvyslanectví České republiky v Tbilisi

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 15.01.2013.)

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se budou konat volby prezidenta České republiky. Možnost hlasovat mají i občané ČR s bydlištěm mimo území ČR.

Možnost volit při dlouhodobém pobytu v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje ustan. § 31 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky ve spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky  v místě pobytu. Zastupitelské úřady zapíší voliče, který má bydliště mimo území České republiky, na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Tato žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 2. prosince 2012. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti  voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tedy od 3. října 2012, a to žádostí v listinné podobě opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 4 ledna 2013, pro druhé kolo volby 18. ledna 2013 tomu, kdo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin, pro druhé kolo volby 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Zastupitelský úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče nebo jej voliči zašle.
 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v  místě trvalého pobytu. Na žádost voliče jej opět zastupitelský úřad ze zvláštního seznamu voličů vyškrtne a vydá mu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení.

Možnost volit při krátkodobém pobytu v zahraničí

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.

S voličským průkazem lze pak hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontraktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise (v zahraničí) prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.