Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace k uzavření sňatku v ČR

Pozn.: Informace zde uvedená je míněna jako návod. Ucelenou informaci podá instituce, před kterou plánujete sňatek uzavřít.

Snoubenec, který je občanem ČR a je zde přihlášen k trvalému pobytu, předloží příslušnému matričnímu úřadu následující doklady:
- rodný list;
- doklad o státním občanství;
- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu;
Pozn.: Doklad o státním občanství a výpis z evidence obyvatel není třeba předkládat, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel sám, nebo lze-li údaje ověřit občanským průkazem.

Snoubenec, který je cizincem, předloží příslušnému matričnímu úřadu následující doklady:
- rodný list, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození, údaje o rodičích;
- doklad o státním občanství;
- potvrzení o osobním stavu a trvalém bydlišti(vydává příslušný úřad domovského státu);
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství(občanům Izraele vydává Velvyslanectví Státu Izrael v Praze; nesmí být starší než šest měsíců);
- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Ředitelstvím služby cizinecké policie (nesmí být starší než sedm dní; v Praze vydává úřadovna v ul. Koněvova, úř. hodiny pondělí a středa 7.30-17 hod. a úterý a čtvrtek 7-14);
- doklad totožnosti (např. pas);
- jde-li o snoubence rozvedené, pak pravomocný rozsudek o rozvodu, jde-li o snoubence ovdovělé, úmrtní list zemřelého partnera.

Informaci o výši správního poplatku podá instituce, před kterou se sňatek uzavírá.

Všechny cizozemské veřejné listiny musí být opatřeny vyšším ověřením, pakliže se vyžaduje. Veřejné listiny vydané v Izraeli musí být opatřeny zjednodušenou doložkou ověřující autentičnost podpisu - tzv. Apostillou, kterou v Izraeli vydává Ministerstvo zahraničních věcí nebo okresní soud).

Úředním jazykem při osobním a písemném styku je čeština. Doklady musí být přeloženy českým soudním tlumočníkem. Soudní tlumočník bude rovněž přítomen svatebnímu obřadu. Kontakt na soudního tlumočníka v Izraeli pro potřeby překladu a další soudní tlumočníky naleznete v oddíle Překladatelé..