Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Studium českého jazyka v Izraeli

Kurzy probíhají pod záštitou ambasády a jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým. Pro další informace a zápis se zájemci mohou obrátit na lektora.

Kontakt: David Hron - 052 363 5558.

Kurz pro začátečníky (2 hodiny 2x týdně, ZÚ Tel Aviv)

Kurz má stejnou podobu jako v předchozích letech, kdy probíhal na Univerzitě v Tel Avivu. Hlavní důraz je kladen na osvojování a procvičování české jmenné deklinace. Ta představuje, vedle vidových dvojic českých sloves, pro hebrejsky mluvící studenty při studiu češtiny hlavní gramatický problém; v ostatních aspektech jsou česká a hebrejská gramatika velmi podobné a studentům zpravidla nečiní zvláštní obtíže.

Výuka jmenné deklinace a některých dalších gramatických jevů probíhá za pomoci lektorem připravených Pracovních listů; tyto listy jsou napsány hebrejsky a kromě vysvětlení daného jevu obsahují i adekvátní cvičení.

Další procvičování gramatiky, stejně jako základních konverzačních schopností, probíhá ve třídě, a to za pomoci textů a cvičení obsažených v učebnici Communicative Czech – Elementary (Rešková&Pintarová) a ve stejnojmenné cvičebnici (Rešková). S částí cvičení pracují studenti také samostatně doma.

V průběhu druhého semestru se výuka jmenné deklinace a dalších gramatických jevů postupně "zrychlí" a důraz bude stále více přenášen na rozšiřování slovní zásoby. Kromě už zmíněné práce s texty budou studenti průběžně připravovat krátká slohová cvičení (v rozsahu zhruba 10 vět) na témata, která budou více či méně korespondovat s právě probíranými texty.

Kurz pro mírně pokročilé (2 hodiny 2x týdně, ZÚ Tel Aviv)

I tento kurz má stejný obsah a stejnou formu jako v předchozích letech, kdy probíhal na Univerzitě v Tel Avivu.

Kurz od samého začátku probíhá po dvou liniích:

Linie "pondělní": výuka probíhá v zásadě stejně jako v kurzu pro začátečníky, ovšem na pokročilejší úrovni. Kromě procvičování a upevňování již známé látky se tak studenti seznamují s dalšími dosud neprobíranými gramatickými jevy (kondicionál, vztažné věty, trpný rod, atd.), opět za pomoci lektorem připravených Pracovních listů a za pomoci textů a cvičení obsažených v učebnici Communicative Czech – Intermediate (Rešková&Pintarová) + stejnojmenné cvičebnici.

Linie "středeční": výuka se zaměřuje výhradně na práci s texty a rozšiřování slovní zásoby. Jako hlavní učební pomůcka sloužila v prvním semestru brožura Adaptovaná česká próza – Jan Neruda: Povídky malostranské (Holá). Studenti si texty zpravidla připravovali předem doma, někdy i s doplňkovými písemnými úkoly. Ve třídě pak texty prezentovali, případně o nich diskutovali. Nedílnou součástí výuky byla i speciální lexikální cvičení, jež jsem k některým z povídek připravil; v rámci těchto cvičení studenti užívají frekventovaná slovesa ve vlastních větách, snaží se vlastními slovy vysvětlit význam idiomatických či obrazných obratů, jež se v tom kterém textu objevují, atd.. Někdy měli studenti rovněž za úkol danou povídku písemně převyprávět vlastními slovy (v 10 – 15 větách).

Ve druhém semestru bude výuka probíhat obdobně. Některé hodiny budou navíc věnovány výlučně konverzaci. Studenti se buď sami předem dohodnou, nebo jim bude zadána "konverzační situace", kterou si na následující hodinu připraví (hospodské setkání zahraničních studentů v Praze, zážitky z výletů, atd...). Každý student se připraví samostatně, tzn. každý si sám připraví "svoji roli", přičemž vlastní konverzace bude následně výsledkem interakce těchto rolí.

Kurz pro pokročilé (2 hodiny 2x týdně, Univerzita v Tel Avivu)

Tento kurz je zaměřen především na práci s texty a občasné procvičování konverzačních dovedností. V prvním semestru se pracovalo s povídkami Ivana Klímy V pondělí ráno a Ve středu ráno ze souboru Má veselá jitra, a s kapitolou Ani krok bez Bati z knihy Mariusze SzczygielaGottland. O textech pro druhý semestr zatím nebylo rozhodnuto.

Práce s texty probíhá několika způsoby:

(1) Lexikální cvičení: Studenti používají vybraná slova z textu ve vlastních větách, snaží se vlastními slovy vysvětlit význam některých slov a obratů, přiřazují ke slovům, která jsou pro ně nová, slova s podobným významem, která již znají, atd.

2) Cvičení zaměřená na porozumění textu – studenti si doma připravují odpovědi na předem zadané otázky k textům, své odpovědi pak porovnávají společně ve třídě.

3) "Prezentační cvičení": Některé texty jsou nejprve samostatně prezentovány jedním ze studentů.

4) Společné "rozšifrování" textu ve třídě: Řádné porozumění textu a krátké zformulování jeho hlavního sdělení není mnohdy jednoduché ani v případech, kdy člověk ovládá jazyk textu. Pro studenty se toto "rozšifrování" ukazuje být velmi vděčnou a někdy i nutnou aktivitou.

Hodnocení:

1.      40% - Práce ve třídě a doma

2.      30% - Domácí pololetní práce (známkováno)

3.      30% - Domácí závěrečná práce (známkováno)