Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2013 / 22:00.)

Historicky první přímá volba prezidenta České republiky proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování se uskuteční rovněž na zastupitelských úřadech České republiky vč. Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Voliči dlouhodobě žijící v konzulárním obvodu velvyslanectví mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, a to do 2. prosince 2012. Voliči, kteří budou ve dnech volby na krátkodobé návštěvě Státu Izrael, mohou na velvyslanectví volit s voličským průkazem vydaným obecním úřadem v místě svého trvalého bydliště.

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu se uskuteční budově velvyslanectví na ulici Zeitlin 23

  • v pátek 11. ledna 2013, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin
  • v sobotu 12. ledna 2013, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin

Informace o podmínkách hlasování včetně zápisu do zvláštního volebního seznamu

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) Zápis do seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu ve Státě Izrael nebo na Palestinských autonomních územích lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

-           originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)

-           doklad o bydlišti ve zvláštním volebním okrsku Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do neděle 2. prosince 2012.

V případě osobní návštěvy můžete svoji žádost o zápis podat na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od 9:00 do 12:00, po předchozím objednání na telefonu +972 3 691 8283 nebo prostřednictvím e-mailu: telaviv@embassy.mzv.cz.

Uvedené platí i v případě žádosti o vyškrtnutí ze seznamu voličů, případně žádosti o vydání voličského průkazu.

Upozornění! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydává ho obecní úřad v místě trvalého pobytu v ČR. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 8. ledna 2013.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno před volbami odevzdat příslušnému obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo území Státu Izrael, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb (8. ledna 2013). Žádost je možno sepsat volně, formulář není stanoven. Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (27. prosince 2012), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.


Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a hlasovací lístky. Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Kandidáti na prezidenta

přílohy

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 45 KB DOC (Word dokument) 23.10.2012

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 44 KB DOC (Word dokument) 23.10.2012