Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám - obecně

Informace o podmínkách hlasování na velvyslanectví, zapsání do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, o vydání voličského průkazu a o průběhu voleb.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu ČR v Japonsku je volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Tokiu na adrese:

3-11-5 Hiroo, Shibuya-ku, Tokio 150-0012.

 

Hlasování na Velvyslanectví ČR v Tokiu je při volbách umožněno

1)      občanům ČR zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden Velvyslanectvím ČR v Tokiu, nebo

2)      občanům ČR, kteří předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem.

 

1) ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tokiu. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha; k dispozici také na velvyslanectví) a doložit těmito náležitostmi:

-         originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas);

-         doklad o bydlišti na území Japonska.

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území ČR, budete muset nejprve požádat Velvyslanectví ČR v Tokiu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení. To odevzdáte buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

JSTE-LI JIŽ VEDEN/A VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ VELVYSLANECTVÍ ČR V TOKIU A HODLÁTE VOLIT JINDE

1) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tokiu a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí velvyslanectví vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Tokiu a hodláte volit mimo území Japonska, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Žádost je možno sepsat volně.

PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Japonsku a hlasovací lístky.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Přílohy:

Příloha - žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Příloha - žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 23 KB DOC (Word dokument) 21.2.2014

Zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 42 KB DOC (Word dokument) 21.2.2014