Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání občanství prohlášením - od 1.1.2014

V tomto článku stručně popíšeme některé možnosti nabytí českého státního občanství prohlášením, které přináší nový zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů, kteří žijí v Kanadě.

Pro všechny typy prohlášení platí, že doklady vystavené orgány cizího státu (např. kanadskými orgány) se předkládají s potřebnými ověřeními (v případe kanadských dokladů tzv. superlegalizace) a s úředními překlady do českého jazyka. Každý prohlašovatel vyplní formulář se svými osobními údaji.

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území ČR. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1. V Kanadě lze prohlášení učinit před generálním konzulátem, který je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu.

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky narozené v období, kdy prohlašovatel nebyl českým občanem.

Formulář prohlášení dle § 31 s výčtem potřebných dokladů

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která byla k 31.12.1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Do prohlášení lze zahrnout i dítě.

Formulář prohlášení dle § 32 s výčtem potřebných dokladů

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která se narodila v době od 1.10.1949 do 7.5.1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1.1.1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku do 1.1.2015. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky.

Formulář prohlášení dle § 33 s výčtem potřebných dokladů

Prohlášení podléhá správnímu poplatku dle položky 159 b).

 

přílohy

Osobní údaje 23 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012

Prohlaseni_§_31 78 KB PDF (Acrobat dokument) 10.2.2014

Prohlaseni_§_32 77 KB PDF (Acrobat dokument) 10.2.2014

Prohlaseni_§_33 78 KB PDF (Acrobat dokument) 10.2.2014