Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Navrácení státního občanství

(Archivní článek, platnost skončena 19.12.2013.)

Vzdali-li jste se v letech 1948-1990 státního občanství České republiky či bylo-li Vám občanství odňato, můžete požádat o jeho navrácení.

Dne 27. února 2006 nabyl účinnost zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů. Od tohoto data je opět možné požádat o navrácení českého státního občanství. Novela zakotvuje právo opětovně činit prohlášení o státním občanství České republiky, tentokrát bez časového omezení. Zákon se vztahuje na bývalé občany Československé republiky, resp. Československé socialistické republiky, resp. České socialistické republiky, resp. České republiky, kteří své občanství pozbyli v rozhodném období od 25. února 1948 do 28. března 1990. Zákon č. 46/2006 Sb. byl publikován v částce 22 Sbírky zákonů a jeho text je možno nalézt na internetové stránce www.sbirka.cz nebo na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz .

Žádost musí být uplatněna formou Prohlášení o státním občanství České republiky a Váš podpis na tomto Prohlášení musí být úředně ověřen. Každé takto obdržené Prohlášení náš úřad zašle příslušnému úřadu v České republice k rozhodnutí.

Krok 1: Nejprve se prosím ujistěte, s jakým úřadem budete komunikovat, tj. zda spadáte do konzulárního obvodu Velvyslanectví ČR v Ottawě nebo Generálního konzulátu ČR v Torontu.

Hodláte-li Prohlášení učinit přímo na území České republiky, jsou k jeho vyřízení příslušné krajské úřady nebo magistráty, resp. úřady městských částí (v Brně, Ostravě, Plzni a Praze). Bydlíte-li např. v Praze 5, obraťte se na Úřad městské části Praha 5. Pro přijetí Prohlášení je příslušný úřad podle místa posledního trvalého pobytu prohlašovatele v České republice. Pokud prohlašovatel v České republice trvalý pobyt neměl, je příslušný Úřad městské části Praha 1.

Krok 2: Ujistěte se prosím, zda máte na navrácení českého občanství nárok, tj. zda spadáte do jedné z těchto kategorií osob:

I. Bývalý občan, který československé občanství pozbyl propuštěním ze státního svazku nebo rozhodnutím o odnětí státního občanství v období od 25. února 1948 do 28. března 1990.

II. Bývalý občan, který československé občanství pozbyl naturalizací v USA v období od 8. května 1957 do 28. března 1990. (Osoby, které byly naturalizovány v období od 17. žáří 1938 do 7. května 1957 nepozbyly občanství tehdejší Československé republiky, neboť v té době Smlouva o naturalizaci mezi ČSR a USA ze dne 16. července 1928 nebyla aplikována).

III. Bývalý československý občan, resp. bývalý slovenský občan, který nenabyl občanství Slovenské republiky. (Jedná se o úzce vymezenou skupinu osob, jejíž určení je poměrně komplikované, neboť souvisí s občanstvím rodičů prohlašovatele, jejich místem pobytu, apod.).

IV. Nezletilé dítě do 18 let, pokud jej rodič zahrne do svého prohlášení o navrácení občanství. (Týká se i dětí, které československé nebo české občanství nikdy neměly. Získat české občanství nemůže dítě samo, ale vždy jen s matkou nebo otcem).

Krok 3: Pokud jste ztratili československé státní občanství propuštěním ze státního svazku v době od 25. února 1948 do 28. března 1990, je nutné doručit nebo osobně předložit úřadu tyto doklady:

1) formulář " Prohlášení o státním občanství České republiky"

Jestliže přijdete na generální konzulát podat Prohlášení osobně, předložte našemu úřadu také úřední doklad totožnosti (např. cestovní pas, kanadský řidičský průkaz). Jestliže nebudete podávat Prohlášení osobně, Váš podpis na formuláři musí být ověřen (Notary Public). Pozbyl-li jste státní občanství naturalizací podle bodu II. výše, je třeba vyplnit tento formulář a navíc doložit originál naturalizační listiny.

2) doklad o odnětí občanství nebo o propuštění ze státního svazku.

3) rodný list

Pokud nemáte český rodný list, ale v minulosti Vám byl vydán, můžete prostřednictvím generálního konzulátu podat žádost o duplikát rodného listu. Pokud jste český rodný list nikdy neměli a předkládáte rodný list cizího státu, musí být tento opatřen příslušným ověřením (superlegalizace, apostila) .a překladem do českého jazyka (buď vyhotoveným soudním tlumočníkem v České republice nebo úředně ověřeným zastupitelským úřadem České republiky v cizině, např. naším konzulátem).

4) oddací list, jste-li osobou žijící v manželství, osobou rozvedenou nebo ovdovělou, a popřípadě další doklady, kterými prokazujete správnou podobu svého příjmení.

5) pokud máte dítě mladší 18 let, předkládá se jeho rodný list (platí totéž, co v bodu 3) a podepsaný a notářsky ověřený souhlas druhého rodiče s tím, aby dítě spolu s Vámi nabylo občanství České republiky.

6)pokud máte dítě ve věku 15, 16 nebo 17 let, je nutný písemný souhlas dítěte s nabytím českého občanství.

7) pokud jste se narodili na území dnešní Slovenské republiky , doklad o tom, že nejste občanem Slovenské republiky. Jak se takový doklad získá? Podejte si žádost o vydání osvědčení o státním občanství Slovenské republiky, a to buď na kterémkoli zastupitelském úřadu Slovenské republiky anebo přímo na:
Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy, odbor štátneho občianstva a matrik (tel. +421 2 4859 1111, fax: +421 2 4333 5766, e-mail: osom.svs@mvsr.vs.sk)
Drieňová 2
826 86 Bratislava

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky by mělo vydat zamítavé stanovisko a toto rozhodnutí je dokladem o tom, že osoba na něm uvedená není občanem Slovenské republiky.

Co se stane po podání žádosti

I. Jakmile zastupitelský úřad obdrží Vaše výše uvedené doklady, odešle je na příslušný úřad v České republice k rozhodnutí. Tento úřad zahájí řízení o navrácení státního občanství, které může vyústit v 3 možné situace:

1) žádost bude přerušena a Vy budete prostřednictvím zastupitelského úřadu vyzváni, že máte něco učinit, dodat nějaký doklad apod., nebo

2) žádost bude zamítnuta a Vy prostřednictvím zastupitelského úřadu obdržíte rozhodnutí o zamítnutí, ve kterém bude detailně popsán důvod zamítnutí, nebo

3) bude vydáno Osvědčení o státním občanství České republiky a Vy jej obdržíte prostřednictvím zastupitelského úřadu.

II. Po obdržení Osvědčení o státním občanství České republiky je třeba, abyste si zaregistrovali do české matriky sňatek, pokud jste v minulosti uzavřeli manželství mimo území České republiky. V případě, že jste se v minulosti rozvedli mimo území České republiky, je třeba abyste si také vyřídili uznání rozvodu Nejvyšším soudem České republiky v Brně. Jakmile budete držitelem Osvědčení o státním občanství a příslušných českých matričních listin (tj. rodný nebo oddací list) můžete podat prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo přímo v České republice žádost o cestovní pas České republiky.

přílohy

Prohlášení o státním občanství - navrácení 27 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012