Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství

Slouží především k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky

Účel vydaného osvědčení :

Ve smyslu zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění, je osvědčení o státním občanství (OSO) jedním z dokladů, kterým se prokazuje státní občanství ČR. Tento dokument je nutno předložit mimo jiné i v případě, kdy osoba žádá o vydání cestovního pasu ČR a nemá k dispozici jiný doklad o státním občanství ČR (tj. dosud platný cestovní pas, občanský průkaz, potvrzení o státním občanství či vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s údajem o státním občanství).

Pozn. : Podle zákona o státním občanství ČR není dokladem o státním občanství ČR rodný list, oddací list či řidičský průkaz. Rovněž OSO starší 12 měsíců nelze použít pro podání žádosti o vystavení cestovního pasu ČR.

Žádost o vydání OSO, podávaná na zastupitelském úřadě ČR, sestává z těchto náležitostí :

V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE ČI ČESKOSLOVENSKU:

1. Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání OSO pro dospělého nebo žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání OSO pro dítě do 15 let + formulář Osobní údaje;

Pozn. : Žádost vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách. Pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje, uvádějte "nemám", "nenabyl" apod.;

2. Český nebo československý rodný (příp. křestní) list.

Pozn. : V případě, že došlo ke změně Vašeho příjmení a osobního stavu (např. v souvislosti s uzavřením manželství), je třeba předložit též český oddací list. Máte-li k dispozici pouze cizozemský oddací list, je třeba doložit jej včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací včetně popisu podání žádosti o český oddací list;

3. Doklad o nabytí cizího státního občanství s uvedením data tohoto nabytí

Dokladem o kanadském státním občanství je Canadian Citizenship Certificate, který obsahuje přesné datum jeho nabytí. V případě, že tento doklad nevlastníte, lze o něj požádat Citizenship and Immigration Canada.

Pozn. : Pokud k nabytí cizího státního občanství nedošlo, je třeba předložit " Permanent Resident Card" či kopii žádosti o její vystavení potvrzenou příslušnými kanadskými orgány.

V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ZAHRANIČÍ, KTERÝM V MINULOSTI JIŽ BYL VYDÁN DOKLAD O STÁTNÍM OBČANSTVÍ:

Byl-li Vám v minulosti vydán doklad o státním občanství ČR i český rodný list, vztahují se na Vás stejné požadavky, jako na žadatele narozené v ČR. Máte-li však k dispozici pouze cizozemský rodný list, je třeba doložit jej včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací včetně popisu podání žádosti o český rodný list.

V PŘÍPADĚ ŽADATELŮ NAROZENÝCH V ZAHRANIČÍ, KTERÝM DOSUD NEBYL VYDÁN DOKLAD O STÁTNÍM OBČANSTVÍ:

1. Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání OSO nebo žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání OSO pro dítě do 15 let + formulář Osobní údaje;

Pozn. : Žádost vždy vyplňujte čitelně a ve všech položkách. Pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje, uvádějte "nemám", "nenabyl" apod.;

2. Rodný list rodiče - státního občana ČR (v případě, že jsou oba rodiče st. občany ČR, rodné listy obou) + Prohlášení rodiče o státních občanstvích ;

3. Český oddací list rodičů žadatele , byli-li ke dni narození žadatele oddáni. Máte-li k dispozici pouze cizozemský oddací list, je třeba doložit jej včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací včetně popisu podání žádosti o český oddací list;

4. Cizozemský rodný list žadatele včetně všech předepsaných ověření a překladu. Více informací včetně popisu podání žádosti o český rodný list.

Důležité informace:

V případě podání žádosti o vydání OSO osobě mladší 18 let zůstává tato osoba žadatelem, jejím jménem však žádá a žádosti podepisuje její zákonný zástupce.

Žádost lze učinit osobně či prostřednictvím poštovního styku. Při podání žádosti poštou je třeba veškeré podpisy a kopie nechat ověřit kanadským notářem. Žadatelům doporučujeme osobní podání.

Před vyřízením žádosti je třeba uhradit konzulární poplatek, a to buď formou hotovosti, certifikovaného šeku (vystaveného na Consulate General of the Czech Republic) či prostřednictvím poštovní poukázky (money order).

Konzulární personál Vám pomůže objasnit případné nejasnosti či otázky, z časových důvodů však nemůže žadatelům formuláře vyplňovat. Děkujeme za pochopení.

Čekací doba:

Žadatelům narozeným v ČR je OSO ve většině případů vydáno ve lhůtě 1-2 měsíců. V ostatních případech lze očekávat čekací dobu v rozmezí 4 - 5 měsíců.

Konzulární poplatek:

Aktuální výše (položka 159 a)).

Další informace a odkazy:

- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

přílohy

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR_dospělý 88 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

Osobní údaje 23 KB DOC (Word dokument) 11.1.2012

Zadost_o_vydani_OSO_nezletily 93 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

Prohlášení o občanství - český rodič 24 KB DOC (Word dokument) 17.6.2014