Generální konzulát České republiky v Torontu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby na Generálním konzulátu

V zahraničí lze hlasovat při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volbě prezidenta České republiky. Všechny ostatní typy voleb probíhají pouze na území České republiky.

Zvláštní seznam voličů vedený Generálním konzulátem České republiky v Torontu je stálé povahy, proto není nutné, aby se voliči, kteří jsou již zapsáni, zapisovali před aktuálními volbami znovu. Mohou se rovnou dostavit s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ke hlasování.

Voliči s bydlištěm mimo území ČR v konzulárním obvodu GK v Torontu mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem, a to buď osobně v úředních hodinách nebo písemnou formou. K žádosti je nutné přiložit kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu nebo jiného průkazu ČR doloženého Osvědčením o státním občanství ČR a doklad o bydlišti v Kanadě (řidičský průkaz, karta zdravotního pojištění nebo jiný průkaz s adresou). Voliče je možné zapsat nejpozději 45 dnů před konáním voleb, poté je zvláštní volební seznam uzavřen a zapisovat do něj lze až po ukončení voleb. Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu.

Voliči, kteří nemají bydliště v územním obvodu GK Toronto nebo nechtějí být zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem a hodlají ve volbách hlasovat na našem úřadě, mohou hlasovat na základě voličského průkazu, který si sami zajistí na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého bydliště na území ČR, v jehož stálém seznamu voličů jsou vedeni.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, a to osobně nejpozději 2 dny před volbami, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem v Torontu a kteří si přejí zapsat se do jiného seznamu voličů, např. po návratu do ČR v místě svého trvalého bydliště, mohou požádat o vyškrtnutí, a to buď osobně v úředních hodinách našeho úřadu nebo písemnou formou. O vyškrtnutí Vám vystavíme potvrzení.

přílohy

Zadost_zapis_volice 48 KB PDF (Acrobat dokument) 17.10.2012

Zadost_vyskrtnuti_volice 37 KB PDF (Acrobat dokument) 17.10.2012