Velvyslanectví České  republiky v Tripolisu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace pro rodiny unesených dětí

V souvislosti s řešením otázky protiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní rodičovské únosy dětí") není v mnoha zemích včetně Libye účinná žádná mezinárodní smlouva, na jejímž základě by bylo možné s úspěchem žádat o navrácení unesených dětí do jejich původního bydliště. V Libyi vznikl projekt umožňující návštěvu země matkám unesených dětí.

V souvislosti s řešením otázkyprotiprávního přemístění nebo zadržení dětí (tzv. "mezinárodní rodičovské únosy dětí") není v mnoha zemích včetně Libye účinná žádná mezinárodní smlouva, na jejímž základě by bylo možné s úspěchem žádat o navrácení unesených dětí do jejich původního bydliště. Není směrodatné, zda manželství bylo řádně rozvedeno a děti svěřeny soudem do péče matky, např. v ČR. Matky proto mají většinou pouze možnost žít v zemi, kam byly děti uneseny a doufat, že místní soud svěří děti do jejich péče (v některých ojedinělých případech se tak skutečně děje), anebo se pokusit dohodnout s exmanželem o možnosti pravidelných návštěv dětí v dotyčné zemi (vše závisí na ochotě otce dětí a jeho rodině, navíc finančně velmi náročné), případně se pokusit o jejich navrácení (prakticky nemožné).

Určitou nadějí pro matky a jejich děti zůstává Konvence OSN o právech dítěte z r. 1989 (v ČR platná od února 1991, v Libyi od dubna 1993). V čl. 9 bod 3. této Konvence je uvedeno:" Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte." Desítky případů z islámských zemí však ukazují, že tato Konvence není ve skutečnosti reálně respektována a její realizace není nijak vymahatelná.

Na základě výše uvedené Konvence přesto vznikl v Libyi unikátní společný projekt britské charitativní organizace ISS UK ( www.issuk.org.uk) a libyjské charitativní organizace Waatasimo ( www.waatasemu.org) podporovaný libyjskou a britskou vládou s názvem Libya Family Reunion Project. Projekt umožňuje návštěvy britských matek a jejich příbuzných v Libyi (zapojily se ale i matky z Nizozemí, Francie a Bulharska), kde je jim jednou ročně poskytnuta možnost strávit cca 14 dnů společně se svými dětmi (v r. 2008 byla realizována již 9. návštěva cca 15 matek a příbuzných). Matky se tak mohou nejen setkat se svými dětmi, ale případně navázat i kontakty s exmanželi a dohodnout se o budoucnosti dětí (níže uvádíme překlad informace o zmíněném projektu uvedené na webových stránkách ISS UK ***).

ZÚ Tripolis navázal spolupráci s oběma organizacemi, díky které se podařilo poprvé zapojit do projektu i matku z České republiky, jejíž děti byly uneseny v r. 2007.

ZÚ ČR v Libyi by chtěl touto cestou poděkovat vedení charitativní organizace ISS UK, organizaci Waatasimo a jejímu výkonnému řediteli panu Ahmad Kajmanovi, libyjským a britským vládním orgánům za možnost zapojení české matky (jednalo se původně dokonce o dvě matky, z nichž jedna nakonec účast v tomto roce odřekla) do projektu sjednocování rodin. Zvláštní poděkování patří panu Muftah Elfagi, libyjskému umělci a dobrovolníkovi organizace Waatasimo, který svým aktivním přístupem a zkušenostmi, neúnavným úsilím a neocenitelnými vyjednávacími schopnostmi výrazně přispěl k tomu, že matka z ČR měla možnost vůbec znovu vidět své děti a navázat s nimi únosem nedobrovolně přerušený kontakt. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat panu Marku Gantherovi, seniornímu manažerovi ISS UK, který poskytl veškerou pomoc při přípravě a realizaci účasti české matky v tomto projektu. Naše velké p oděkování patří též panu Othmanovi, který se nezištně a zcela dobrovolně zapojil do přesvědčování otce a významnou měrou tak přispěl k umožnění dětem několikrát vidět vlastní matku (p. Othman sám před časem unesl své dítě z V. Británie a proto lépe než ostatní zná pocity matky, ale i psychologii a myšlení otců, kteří své děti takto unesli).

Vysoce oceňujeme i fakt, že libyjská strana již tradičně hradila náklady na cca 14 denní pobyt matek v Libyi (ubytování i s dětmi v hotelu, strava, doprava v místě).

Je pochopitelné, že několikadenní pobyt matky s dětmi v žádném případě nemůže nahradit každodenní trvalé spolužití (a navíc nelze pominout ani neustálé obstrukce ze strany otce, díky kterým děti v našem případě, na rozdíl od všech ostatních, bohužel strávily s matkou minimum času). Nicméně pobyt splnil hlavní cíl - mít možnost znovu vidět vlastní děti a popovídat si s nimi. Na závěr proto není možné nezmínit emotivní a stále platná slova, která bylo možné mnohokrát slyšet během letošního pobytu matek v Tripolisu: "Nic nemůže být pro milující matku cennější než život a osud vlastních děti".

Poznámka ZÚ Tripolis :

Rodiny/matky dětí unesených do Libye, mající zájem o zapojení do uvedeného projektu, se mohou obrátit na ZÚ ČR v Tripolisu, který poskytne veškeré informace a zprostředkuje kontakty s odpovědnými pracovníky charitativních organizací ISS UK a Waatasimo.

*** Projekt sjednocování rodin (z webové stránky ISS UK)

ISS UK od r. 1997 realizuje zvláštní projekt pro rodiny, jejichž děti byly uneseny do Libye. ISS ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí V. Británie (the Foreign & Commonwealth Office) a libyjskou vládou napomáhá a dohlíží na realizaci projektu sjednocování rodin v Libyi, mezi dětmi a členy rodiny z V. Británie.

Spolupráce mezi ISS a libyjským ministerstvem odpovědným za péči o děti zajišťuje jednodušší vstup do země a spolupráci otců a rodin v Libyi. Pracovníci ISS poskytují podporu a poradenství rodinám v průběhu návštěvy a další informace mezi návštěvami.

Libye je jedna z mnoha zemí, jejíž právní systém nejen neumožňuje návrat dětí do obvyklého bydliště po jejich únosu, ale ani neusnadňuje urovnat vztahy mezi oběma rodiči a dětmi. Mnoho zemí nepodepsalo mezinárodní dohody ohledně únosů dětí, takže únos dítěte do jedné z těchto zemí vytváří značné problémy, přičemž právní řešení se stává nemožným.

Islámský zákon dává otci výhradní právní opatrovnictví; omezuje kontakty s matkou pouze na území této země; omezuje přístup matce (pokud není muslimka) a zajišťuje, že děti mohou opustit zemi pouze se souhlasem otce. Pro mnohé matky kontakty s jejich unesenými dětmi mohou být prakticky nemožné, pokud jim není poskytnuta určitá pomoc vycházející z projektu sjednocování rodin.

Zatím neexistuje žádný jiný podobný projekt, takže pro mnohé matky je tento jedinou možnou nadějí vůbec někdy uvidět své vlastní děti.

ISS se pokouší ve spolupráci s britským MZV rozšířit tento projekt i do jiných islámských zemí, kde je rovněž značný počet unesených dětí z V. Británie.