Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku v Mongolsku

Uzavření sňatku na zastupitelském úřadu

Dle § 5 Zákona o rodině 94/1963 Sb. může občan České republiky uzavřít manželství též před zastupitelským úřadem České republiky. Vzhledem ke stále platné konzulární úmluvě mezi Českou republikou a Mongolskem je na ZÚ Ulánbátar možné oddat pár pouze za předpokladu, že jsou oba snoubenci občany ČR. Na velvyslanectví není možné uzavřít registrované partnerství.

Často se setkáváme s dotazy, zda je možné provést svatební obřad i jinde, než přímo na velvyslanectví. Chápeme, že kulisa mongolské divočiny je pro takovou příležitost vhodnější, než nerekonstruovaná budova velvyslanectví, ale je to bohužel komplikovanější - provádět výkon státní moci pod státním znakem na území jiného státu lze pouze s jeho výslovným souhlasem, takže každý obřad na území Mongolska by vyžadoval zvláštní povolení mongolských úřadů (přičemž území velvyslanectví je exteritoriálním územím České republiky). Především je ale většina turisty preferovaných lokalit velmi vzdálená Ulánbátaru a vedoucí zastupitelského úřadu je obvykle vytížen natolik, že by časově náročnému přání nemohl vyhovět.

Velvyslanectví - jak vidno na některých našich fotografiích na těchto stránkách - není zrovna z těch opravdu reprezentativně vyhlížejících - prostory jsou velmi stísněné. Z těchto důvodů doporučujeme sňatek na ZÚ Ulánbátar pečlivě zvážit a předem zkonzultovat s našimi pracovníky.

Před uzavřením manželství na ZÚ je nutno předložit tyto doklady v prvopise či opise:

 • rodný list
 • doklad totožnosti (např. pas či OP)
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • potvrzení o místě trvalého či přechodného pobytu a rodinném stavu vydané příslušným obecním úřadem (např. OP)
 • pokud se nejedná o první manželství dotyčné osoby rozsudek o rozvodu či úmrtní list
 • potvrzení o právní způsobilosti ke sňatku (vydá matrika v místě bydliště)

Uzavření manželství před mongolským úřadem

Pro sňatek občana ČR a cizince či pro sňatek dvou občanů ČR provedený mimo exteritoriální území ČR je v Mongolsku nutné obrátit se na místní úřady. V Mongolsku tento úkon sestává ze dvou zcela odlišných kroků, a to z vlastního slavnostního obřadu, na jehož datu nezáleží, a z registrace sňatku na úřadě. Jde o poněkud matoucí systém, kdy právní uznání sňatku nastává datem, které manželé označí za počátek svého soužití a které může ale nemusí korespondovat s datem svatebního obřadu. U Mongolů tedy nastávají situace, kdy se pár nechá zaregistrovat s několikaletou zpětnou platností. Každopádně pro vystavení českého oddacího listu je nutné mít nejprve mongolský oddací list, který vystavuje registrační úřad. Upozorňujeme, že pokud si cizinci zaplatí svatební obřad kdekoli v Mongolsku, nejedná se o žádný právní úkon do doby zaregistrování svazku a obdržení oddacího listu.

Pro provedení obřadu je nutné pouze zaplatit poplatek, který v případě, že jeden či oba snoubenci jsou cizinci, činí přibližně 700 000,-MNT (cca 10 000,- Kč). V případě, že se obřad koná mimo úřad, zaplatí snoubenci náklady na cestu oddávajícího a dalšího personálu. Žádný doklad vyjma dokladu totožnosti se pro účely obřadu nepředkládá.

Pro zaregistrování sňatku Státním registračním centrem musí cizinec předložit tyto doklady:

 • žádost sepsanou ve svém rodném jazyce a úředně přeloženou do mongolštiny
 • výpis z rejstříku trestů země obvyklého bydliště
 • potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • lékařské potvrzení o tom, že cizinec netrpí infekcí HIV a TBC
 • potvrzení o psychologickém vyšetření
 • doložení finanční způsobilosti
 • potvrzení o ubytování
 • fotografii
 • ověřenou kopii cizineckého pasu