Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2014.)

Kdy: 25.10.2013 - 26.10.2013 , Kde: Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Sdělujeme, že na jednání Státní volební komise, které se konalo dne 30.08.2013, byl losem určen Středočeský kraj jako kraj, kterému jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

V Mongolské republice může český občan při splnění níže uvedených podmínek volit ve volební místnosti na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru.

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 Sb., s datem rozeslání dne 28. srpna 2013, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26 října 2013 (§ 17 odst. 2 Ústavy a § 1 odst. 3 zákona).

Na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky budou konat:

v pátek 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
- v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hodláte-li se účastnit voleb na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, máte tyto možnosti, jak postupovat:

1) ZAPSAT SE DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ:

Poznámka: pokud jste již zapsán(a) ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Ulánbátaru, není třeba se zapisovat znovu.

Při dlouhodobém pobytu na území Mongolska lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

  • originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas);
  • doklad o bydlišti na území Mongolské republiky;

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do 15.09.2013 (do 16.00 hod).

Žádost lze zaslat i poštou (v tomto případě je však rozhodující datum doručení žádosti), nicméně v takovém případě je třeba doložit údaje v žádosti buď originály příslušných dokladů, nebo jejich ověřenými kopiemi (akceptujeme i kopie a podpis na žádosti ověřené notářem).

Důležité upozornění:
Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v České republice. Budete-li chtít v budoucnu opět volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat zastupitelský úřad v Ulánbátaru o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám bude vydáno potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) VOLIT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU:

V případě krátkodobého pobytu na území Mongolské republiky je možné (a pohodlnější) volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a (popřípadě velvyslanectví ČR/konzulát ČR v případě, že jste zapsán v jejich zvláštním seznamu voličů a hodláte volit jinde, ať už v ČR či v zahraničí).

O vydání voličského průkazu lze požádat příslušný obecní úřad - dle místa trvalého bydliště v ČR (či velvyslanectví ČR/konzulát ČR v případě, že jste zapsán v jejich zvláštním seznamu voličů), a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 18.10.2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 23.10. 2013 do 16:00 hod.). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (od 10.10. 2013). Tento voličský průkaz obecní úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí). Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s vaším obecním úřadem v České republice.


Jste-li již veden/a ve zvláštním seznamu voličů u Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru a hodláte-li volit jinde (v České republice, na jiném zastupitelském úřadě/konzulátu ČR ve světě), je třeba požádat o vystavení voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným na velvyslanectví nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 18.10.2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (do 23.10. 2013 do 16:00 hod.). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře v příloze.

Voličský  průkaz  může Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru  předat žadateli  nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (od 10.10.2013), a to vám osobně nebo osobě, která se prokáže vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo vám průkaz velvyslanectví zašle na vámi uvedenou adresu.

Upozornění:
Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu (zastupitelského úřadu ČR), a to nejpozději do 16:00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

S voličským průkazem lze při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

VYŠKRTNUTÍ ZE ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ:

Rovněž je možné požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (tato možnost je pohodlnější v případě přestěhování se do místa trvalého bydliště na území České republiky). 

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů vedeného u Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru (a nehodláte-li zde již volit v budoucnosti), můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 23.10.2013. Voliče, kterému byl před tím vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí tento dříve vystavený voličský průkaz.

O vyškrtnutí je velvyslanectvím ČR vydáno potvrzení, které je třeba odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.


PRŮBĚH  HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musíte prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

přílohy

VZOR_zadost_o_zapis_do_ZSV.doc 20 KB DOC (Word dokument) 13.9.2013

VZOR_zadost_o_vystaveni_VP.doc 23 KB DOC (Word dokument) 13.9.2013

VZOR_zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu... 24 KB DOC (Word dokument) 13.9.2013