Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

Náležitosti k žádosti o udělení víza

  • cestovní doklad,
  • 2 fotografie,
  • vyplněný formulář „Žádost o udělení dlouhodobého víza“,
  • prostředky k pobytu na území
  • doklad potvrzující účel pobytu na území ČR, tímto dokladem je zejména doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (tj. zejména výpis z živnostenského rejstříku dle § 47 odst. 7 nebo 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo výpis z obchodního rejstříku, ale např. i doklad o zápisu do seznamu, který je podmínkou výkonu nezávislého povolání).  
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Za doklad o zajištění ubytování se považuje doklad, kterým prokazujete zajištění ubytování, obsahující skutečnost, že ubytování se poskytne na dobu požadovaného pobytu od – do, popř. bez omezení, tímto dokladem je zejména:

- doklad o vlastnictví bytu nebo domu,

- doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním.

Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.

  • výpis z evidence Rejstříku trestů (nebo obdobného dokladu) státu, jehož jste státním občanem, jakož i států, v nichž jste v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Toto se netýká cizince mladšího 15-ti let; cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána, jinak, a úředně přeložen do jazyka českého.
  • na požádání ZÚ lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí,
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu),
  • uhrazení správního poplatku za podání žádosti o vízum.