Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území jste oprávněn podat osobně na zastupitelském úřadu, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

Náležitosti žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti;
  • 2 fotografie;
  • cestovní doklad;
  • doklad potvrzující účel pobytu;
  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území;souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka, s vaším pobytem na území, jste-li nezletilý;prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na Váš pobyt přebírá tuzemská hostitelská organizace;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;
  • na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí;
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu, doporučujeme však doložit již při podání žádosti),  
  • uhrazení správního poplatku za podání žádosti.