Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, jestliže jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen „výzkumný pracovník“).

V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může výzkumný pracovník žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu podat na příslušném regionálním pracovišti oddělení pobytu cizinců na území ČR.

Náležitosti žádosti:

  • vyplněný formulář žádosti;
  • 2 fotografie;
  • cestovní doklad;
  • dohoda o hostování;
  • písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státem, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává - cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka;
  • na požádání lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí;
  • cestovní zdravotní pojištění (v případě, že pojištění nebude hradit hostující organizace) – ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu, doporučujeme však doložit již při podání žádosti);
  • uhrazení správního poplatku za podání žádosti.

Další informace mohou být nalezeny na webových stránkách Střediska společných činností AV ČR (www.euraxess.cz, resp. www.ssc.cas.cz).