Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový mongolský Investiční zákon

V listopadu 2013 vstoupil v platnost nový mongolský Investiční zákon, který nahrazuje některé předchozí zákony v této oblasti. Obecně je zákon považován za vstřícný vůči zahraničním investorům – jehož platnost ale potvrdí až reálná implementace.

1. listopadu 2013 vstoupil v Mongolsku v platnost nový Investiční zákon (Law of Mongolia on Investment) po jeho předchozím schválení mongolským Parlamentem (anglickou verzi publikovanou na stránkách Ministerstva ekonomického rozvoje MN přikládáme). Tento Investiční zákon nahrazuje Zákon o zahraničních investicích (Law of Mongolia on Foreign Investment) z roku 1993 a Zákon na regulaci zahraničních investic do podnikatelských subjektů působících v sektorech strategické důležitosti (Law of Mongolia on the Regulation of foreign Investment in Business Entities Operating in Sectors of Strategic Importance - SEFIL) z r. 2012. Ze zákona SEFIL byly do nového instrumentu implementovány některé body týkající se schvalovacích mechanismů pro investory z řad zahraničních státních podniků.

Hlavní znaky Investičního zákona:

§  Vztahuje se na domácí i zahraniční investory.

§  Konsoliduje registrační proces pro založení společnosti se soukromým zahraničním kapitálem tím, že tyto se již musí registrovat pouze u Registračního úřadu pro právnické osoby.

§  Základní kapitál nově zakládané společnosti se nově odvíjí od počtu zahraničních společníků s podílem 25 % a více, kdy každý musí investovat min. 100 tis. USD. 

§  Soukromé zahraniční investice již nemusí procházet žádným schvalovacím procesem.

§  Schvalovací proces investice zůstává zachován pro státní zahraniční subjekty se záměrem investovat v určitých /“dříve strategických“/ sektorech (těžba, bankovnictví a finančnictví, média a telekomunikace). Schvalovacím orgánem je pro ně však nově „pouze“ Ministerstvo ekonomického rozvoje (musí rozhodnout do 45 dní od obdržení žádosti).

§  Stanovuje právní záruky (ale i povinnosti – nedodržení pod hrozbou sankcí) k ochraně investic v Mongolsku, např. vymezením podmínek pro možné znárodnění, ochranou práv k duševnímu vlastnictví, právem repatriací zisků či možností geografické volby rozhodování sporů. V zájmu prevence uspěchaných změn v tomto zákoně, je nutné pro jejich přijetí souhlasu více než 2/3 poslanců parlamentu (právní firmy v tomto případě poukazují na možné rozpory s ústavou). Některé povinnosti pro investory vzbuzují rozpaky, a to např. nutnost poskytovat produkty a služby v souladu s národními nebo mezinárodními standardy (bez jejich specifikace?) či povinnost respektovat tradice a zvyky mongolského národa (opět, bez jasně stanovených kritérií).

§  Vymezuje daňové a nedaňové pobídky. Nedaňové např. ve vztahu k pozemkovým právům, celnímu odbavení, kvótám na zahraniční pracovníky, imigračním a vízovým záležitostem; některé specifické pro projekty ve volných ekonomických zónách, průmyslových a technologických parcích či např. v oblasti inovací. Daňové pobídky zahrnují např. výjimky z platby některých daní, zrychlené odpisy, převedení ztrát do dalšího období, náklady na školení jakožto položka odečitatelná od zdaňovacího základu. Zajímavé je možné osvobození od cla a DPH na dovážené stroje a technologie ve stavební fázi v případě výstavby závodů na stavební materiály, zpracování ropy a zemědělských produktů, závodů s produkcí na export, závodů na nano, bio a inovativní technologie a při výstavbě elektráren a železnic.

§  Nabízí za určitých podmínek „certifikát daňové stabilizace“, který zajišťuje nezvýšení některé daňové zátěže (daň z příjmu, clo, DPH, zdanění nerostů), pokud však míra tohoto zdanění klesne, má investor na snížení nárok také. Délka platnosti certifikátu se liší dle objemu investice, geografického umístění investice a sektorů (nevztahuje se na investice do sektoru s alkoholem a tabákem). Investice musí splňovat některá kritéria: minimální objem, šetrnost k životnímu prostředí a případné vyhotovení EIA, vytvoření trvalých pracovních míst, představení vyspělých technologií. V případě, že investiční projekt bude probíhat ve fázích, musí být (dle vysvětlení ředitele agentury Invest Mongolia p. Javkhlanbaatar/-a) vše podrobně v projektové dokumentaci.

K tomuto účelu bude zřízen ad hoc poradní výbor svolávaný ministrem ekonomického rozvoje, hlavním výkonným orgánem pro vydávání certifikátů bude agentura Invest Mongolia[1] založená 09.11.2013 rovněž při Ministerstvu ekonomického rozvoje.

§  Nabízí uzavření „investiční dohody“ v případě, že bude investováno více než 500 mld. MNT, za účelem zajištění stability podnikatelského prostředí pro realizaci investice (vč. daňového prostředí). „Investiční dohoda“ je závazkem mongolské vlády (jménem ministra ekonomického rozvoje) a její platnost je obdobná jako při uzavření „certifikátu daňové stabilizace“. Nevztahuje se na jaderný energetický sektor. I zprocesování těchto dohod bude (dle stávajícího pochopení) v agendě agentury Invest Mongolia.

§  Existující společnosti se zahraničním kapitálem se po ukončení platnosti dosavadního certifikátu, který jim vydával Odbor pro regulaci a registraci zahraničních investic Ministerstva ekonomického rozvoje, musejí registrovat u Úřadu pro registraci právnických osob. (Předpokládáme, že u něj budou mít povinnost registrace i noví investoři poté, kdy obdrží certifikát od Invest Mongolia).

§  Rovněž přikládáme neoficiální překlad pozdější „ Regulation on entering into an investment agreement“. (Upozorňujeme na výjimky uvedené v odstavci 3)[1] Agentura se transformovala z Odboru pro regulaci a registraci zahraničních investic Ministerstva ekonomického rozvoje (předtím agentura FIFTA) a má mandát k podpoře, propagaci a regulaci investičních aktivit v Mongolsku. Rovněž k vydávání certifikátů daňové stabilizace a kontroly činností držitelů těchto certifikátů. Agentura neregistruje nové společnosti se zahraničním kapitálem (jako výše zmiňovaný dříve existující odbor) – registrace již má být jednostupňová, a to pouze u Úřadu pro registraci právnických osob.

přílohy

Investment law - unofficial translation 254 KB PDF (Acrobat dokument) 28.11.2013

Regulation on implementing the investment law 14 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 28.11.2013

regulation to investment law 25 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.4.2014