Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích (Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů).

Česká republika se v rámci poskytované ZRS v MNG  řídí následujícími dokumenty:  Zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, Koncepce ZRS na období 2010-2017, Program rozvojové spolupráce mezi ČR a MN na období 2011-2017 a Plán zahraniční rozvojové spolupráce v r. 2012.

Jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS, působí Česká rozvojová agentura. Funkci zřizovatele ČRA vykonává Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). Organizačně spadá ČRA v rámci resortu MZV pod Sekci mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce.

Vláda ČR definovala Mongolsko jako jednu z pěti prioritních programových zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to především z následujících důvodů:

·        vysoká potřebnost rozvojové spolupráce

·        mimořádně silná tradice rozvojové spolupráce s ČR/Československem

·        potenciál vedlejších přínosů rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemně výhodných hospodářských vztahů).

ČR se v rámci své rozvojové spolupráce s Mongolskem zaměřuje na sektor ekonomicko-průmyslového rozvoje, sektor životního prostředí, sektor zemědělství a rozvoje venkova a na sektor vzdělávací a sociální.

Intenzivní politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi Československem a Mongolskem byly rozvíjeny v období po druhé světové válce, zejména pak po navázání diplomatických styků v roce 1950. Integrální součástí vztahů mezi Československem a Mongolskem byla i rozvojová spolupráce. Československo se v této oblasti zaměřilo mj. na výstavbu průmyslových závodů (zpracování kůží, cementárna) a sociální infrastruktury (nemocnice).  Významnou oblastí spolupráce byly také geologické průzkumy, mezi výsledky spolupráce patřil např. objev největšího aktuálně těženého mongolského naleziště mědi v lokalitě Erdenet. Důležitou součásti rozvojové spolupráce představovalo i poskytování stipendií ke studiu na vysokých školách. Studium mongolských občanů na československých vysokých školách, stejně tak jako stáže mongolských pracovníků v československých závodech měly za následek skutečnost, že Mongolsko patří mezi země s velmi početnou skupinou občanů hovořících alespoň částečně českým jazykem (v ČR/Československu studovalo, pracovalo nebo se účastnilo stáží a kurzů 20-25 000 mongolských občanů, vedle nich si český jazyk často pasivně osvojili i jejich rodinní příslušníci).

Rozvojová spolupráce mezi ČR a Mongolskem byla obnovena ve druhé polovině 90. let. Realizovány byly projekty v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství,  Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Vedle projektů ZRS (tzv. velkých i malých lokálních, dle návrhů rovněž Aid for Trade), ČR nadále poskytuje mongolským občanům stipendia ke studiu na českých vysokých školách.

Seznam tzv. velkých projektů realizovaných v rámci ZRS ČR od r. 1996 uvádíme  v následujících tabulkách:  

Galerie