Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Současnost a minulost našeho zapojení

Československo - jedna z 51 zakládajících zemí OSN

Název "Spojené národy" navrhl prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt a poprvé byl použit za druhé světové války v "Deklaraci Spojených národů" z 1. ledna 1942, kdy zástupci 26 národů zavázali své vlády, aby pokračovaly ve společném boji proti mocnostem Osy. Chartu OSN vypracovali představitelé 50 zemí zúčastněných na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, která se konala v San Francisku od 25. dubna do 26. června 1945. Zastupci těchto 50 zemí včetně Československa, podepsali Chartu OSN 26. června 1945. Padesátou první zakládající zemí se stalo Polsko, které sice na konferenci zastoupeno nebylo, ale svůj podpis připojilo později.


Jan Masaryk
československý ministr zahraničí Jan Masaryk podepisuje Chartu OSN (San Francisco, 26. června 1945)

SF C budova 55

konference v San Francisku Budova OSN v roce 1955


Novodobé zapojení ČR do činnosti OSN

Byť bylo Československo jedním ze zakládajících členů OSN, musely v důsledku rozdělení federace oba nástupnické státy požádat o přijetí do OSN jako nové členské státy. Přijímací proces byl ukončen 19. ledna 1993 přijetím České republiky za nového člena OSN. K vrcholům dosavadního působení ČR v OSN patřilo členství ČR v Radě bezpečnosti v období 1994-1995 a předsednictví 57. Valného shromáždění OSN (podzim 2003 - podzim 2003). Významné bylo rovněž předsednictví v Hospodářské a sociální radě v roce 1997 a obsazení místopředsednických funkcí v celé řadě volených orgánů OSN.

Členství v Radě bezpečnosti v letech 1994 - 95

ČR byla zvolena do Rady bezpečnosti v roce 1993, tedy hned v prvním roce svého členství v OSN. V daném období se Rada bezpečnosti pravidelně věnovala zhruba dvěma desítkám konfliktů ve světě a dalším otázkám (vedení mírových operací, nešíření jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení, ale i zlepšení jejích pracovních metod). Delegace ČR v průběhu členství v Radě bezpečnosti svoji činnost soustředila především na situaci v bývalé Jugoslávii, Iráku, Libyi, Gruzii, Libérii, Rwandě a Burundi. Pozice a vystupování české delegace postavilo ČR po bok západních demokracií. Dvakrát v daném období na ČR připadlo předsednictví Radě bezpečnosti (v lednu 1994 a v dubnu 1995). Po celé dva roky ČR předsedala sankčnímu výboru Rady bezpečnosti vůči Libyi. Podílela se rovněž na činnosti všech ostatních sankčních výborů, přičemž se soustředila především na otázky projednávané v sankčních výborech k bývalé Jugoslávii a Iráku.


pistole

Členství v Hospodářské a sociální radě

Do Hospodářské a sociální rady byla ČR poprvé zvolena na období 1996-98. Již v prvním roce členství se stal představitel ČR jedním ze čtyř místopředsedů Hospodářské a sociální rady. V roce 1997 se ČR s úspěchem zhostila jejího předsednictví. Na podzim roku 1998 byla ČR na 53. zasedání VS do Hospodářské a sociální rady zvolena znovu, na období 1999-2001 a poté po pětileté přestávce na období 2006-2008.


Členství ČR v dalších volených orgánech OSN

ČR také v nedávné minulosti uspěla například ve volbách do Výkonné rady UNDP, Výkonné rady UNICEF, Komise pro lidská práva, Komise pro narkotika, Komise pro lidská sídla či Komise pro sociální rozvoj. Zastoupení ČR ve významných volených orgánech OSN v posledních letech zachycuje následující přehled:

Předsednictví Valného shromáždění (57. VS OSN, září 2002-září 2003, J. Kavan)

Hospodářská a sociální rada - ECOSOC (1998-2000, předsednictví 2000, 2006-2008)

Komise pro lidská práva - CHR (1997-1999, předsednictví 1997/98, 2000-2002)

Komise pro sociální rozvoj (2001-2005, 2005-2009)

Komise pro narkotika - CND (1996-1999, 2000-2003)

Komise pro udržitelný rozvoj - CSD (1998-2001, 2006-2009)

Komise pro prevenci zločinu a trestné spravedlnost - CCPCJ (2001-2003, 2004-2006)

Statistická komise (1997-2000, 2001-2004)

Řídící rada Programu OSN pro životní prostředí - UNEP (1996-1999, 2002-2005, 2006-2009)

Výkonná rada Dětského fondu OSN - UNICEF (1997-1999)

Výkonná rada Programu OSN pro rozvoj - UNDP a Populačního fondu - UNFPA (1998-2000, 2002-2004)

Řídící rada Programu OSN pro lidská sídla - UN Habitat (1996-1999, 2000-2003, 2005-2008)

Programová a koordinační rada společenského programu OSN k HIV/AIDS - UNAIDS (2004-2006)

Výbor pro informace (otevřené členství)

Výbor pro mírové využití kosmického prostoru - COPUOS (trvalé členství)

Rada mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO (2001-2003)

Předsednictví Generální konference UNESCO (1999-2001, J. Moserová)

Výkonná rada UNESCO (podzim 2003-podzim 2007)

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii - ICTY - soudce ad litem JUDR. Ivana Janů (2001-2004)

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu -ICTR . soudce ad litem JUDr. Robert Fremr (od r. 2002)

UNCITRAL (2004-2010)

Mezivládní pracovní skupina pro standardizaci a účetnictví (2004-2006)

Byro Ad Hoc Výboru VS OSN pro všeobecnou úmluvu o právech osob se zdravotním postižením (2002-2005, 2005-2006)

Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii - MAAE (1996-1998, 2002-2004)

Výkonná rada Organizace pro zákaz chemických zbraní - OPCW (1998-2000, 2003-2005, 2007-2009)

Výkonná rada Světové zdravotnické organizace - WHO (2003-2006)

Rada Mezinárodní telekomunikační unie . ITU (1998-2002, 2002-2006)

Rada mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství - FAO (2001-2003)

Rada Mezinárodní organizace pro mořské dno - ISA (2002-2004)


prilba deti UN field UN UNHCR


Předsednictví 57. Valného shromáždění OSN

Velmi významnou roli v OSN zastávala Česká republika jako předsednická země 57. Valného shromáždění OSN. Předsedou Valného shromáždění byl dne 8. července 2002 zvolen Jan Kavan a vykonával tuto funkci v období od 10. září 2002 do 15. září 2003.

České předsednictví zahrnulo do svých priorit mimo jiné boj proti terorismu, prevenci konfliktů, následné aktivity konference Financování pro rozvoj a Světového summitu pro udržitelný rozvoj, posílení spolupráce OSN s partnerskými organizacemi (Světová banka, Mezinárodní měnový fond, WTO), soukromým sektorem a občanskou společností a prosazování reforem v OSN.

S přispěním českého předsednictví byla například sjednána a Valným shromážděním následně přijata významná rezoluce k prevenci ozbrojených konfliktů, která mimo jiné zdůrazňuje vzájemnou provázanost příčin konfliktů a potřebu spolupráce všech aktérů zapojených do prevence ozbrojených konfliktů, zejména OSN, jejích specializovaných agencií a občanské společnosti. Z iniciativy předsedy Valného shromáždění byl rovněž v této souvislosti uspořádán neformální panel na téma "Role občanské společnosti v prevenci ozbrojených konfliktů". Jan Kavan také vedl pracovní skupinu, jejímž výsledkem byla rezoluce k integrovanému a koordinovanému naplňování závěrů konferencí a summitů OSN s řadou opatření směřujících k lepší dělbě práce mezi jednotlivými orgány a k ucelenějšímu hodnocení realizace závěrů dílčích konferencí OSN. České předsednictví se dále aktivně podílelo na reformním úsilí OSN a jeho třech základních oblastech - posílení a zefektivnění práce systému OSN, revitalizace Valného shromáždění a reformě Rady bezpečnosti.


Priority ČR na zasedáních VS OSN

Do svého vstupu do Evropské unie Česká republika každoročně formulovala své priority pro jednotlivá zasedání Valného shromáždění. Od roku 2004 se podílíme na přípravě priorit v rámci EU. Obecným východiskem pozic EU je přitom koncept efektivního multilateralismu v centru s OSN a posílení role této klíčové univerzální mezinárodní organizace. Témata, kterým EU v poslední době přikládá mimořádnou pozornost a kde rozpracovává detailnější postoje a popřípadě vyvíjí iniciativy či předkládá rezoluce, jsou mimo jiné: reformní procesy a revitalizace Valného shromáždění, lidská práva, boj proti terorismu, odzbrojení a nešíření ZHN, životní prostředí a udržitelný rozvoj, humanitární otázky, rozvojové aktivity a operace OSN.Účast ČR v mírových operacích OSN

Česká republika od svého vzniku v lednu 1993 navázala ve vysílání příslušníků armády do mírových misí, operací a specializovaných komisí OSN na aktivní účast bývalého Československa. Československo se do působení tzv. modrých baretů usilujících o řešení mezinárodních bezpečnostních problémů poprvé zapojilo počátkem roku 1989, a to účastí v pozorovatelských misích v Angole (UNAVEM I) a Namibii (UNTAG).

Do současné doby působilo cca. 3000 příslušníků Armády ČR ve více než 30 misích OSN. Rovněž ministerstvo vnitra se postupně zapojilo do mírových operací vysíláním civilních policistů. V současnosti se žádné mírové operace OSN neúčastní jednotka AČR. Těžiště vojenské angažovanosti České republiky v zahraničí se přeneslo z operací OSN do operací pod velením NATO (IFOR, SFOR, KFOR, Afghánistán, Irák) a EU (BaH).

Česká republika se účastnila následujících mírových operací a pozorovatelských misí OSN:

UNCRO (UN Confidence Restoration Operation in Croatia)
UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium)
UNMIBH (UN Mission in Bosnia and Herzegovina)
UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka)
UNMOT (UN Mission of Observers in Tajikistan)
UNOSOM I (UN Operation in Somalia I)
UNOMSIL (UN Observer Mission in Sierra Leone)
UNTAG (UN Transition Assistance Group in Namibia)
UNUMOZ (UN Operation in Mozambique)
UNOMIL (UN Observer Mission in Liberia)
UNAVEM I (UN Angola Verification Mission I)
UNAVEM II (UN Angola Verification Mission II)
UNGCI (UN Guards Contingent in Iraq)
MINURSO (UN Mission for the Referendum in Western Sahara)

V sooučasné mise s účastí ČR:

UNOMIG (UN Observer Mission in Georgia)
MONUC (UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo)
UNMIL (UN Mission in Liberia)
UNMEE (UN Mission in Ethiopia and Eritrea)
UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo)
UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan)


acr 1 acr3 acr4


Nadcházející předsednictví ČR v Radě EU se projeví i na půdě OSN

V současné době stojí nejen Stálá mise při OSN, ale také celá česká diplomacie před mimořádnou výzvou spojenou s naším předsednictvím v Radě EU. V orgánech OSN bude předsednictví představovat koordinaci příprav společných pozic 27 členských zemí, jejich prezentaci a zároveň reprezentaci Unie při jejich hájení a prosazování. Jedná se bezesporu o výjimečnou příležitost přispět k řešení problémů, před kterými stojí mezinárodní společenství. Více o českém předsednictví naleznete v samostatné sekci. Pro její navštěvu klikněte prosím ZDE.

CZ PRES 2


Archiv zpravodajství o událostech a aktivitách České republiky na půdě OSN z minulých let

 • 30. března 2007 ČR na slavnostním ceremoniálu podepsala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol. Delegaci ČR vedl náměstek ministra práce a sociálních věcí, MUDr. Hošek, který v souladu s plnými mocemi předanými Sekretariátu OSN oba dokumenty za ČR podepsal. ( http://www.un.org/esa/socdev/enable/)

 • Dne 17.8.2006 proběhla v NY za účasti delegace ČR obhajoba třetí pravidelné zprávy ČR o dodržování jejích závazků z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen - http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/36sess.htm

 • Dne 25. 7. 2006 Česká republika uložila u generálního tajemníka OSN ratifikační listinu k Mezinárodní úmluvě o potlačovaní činů jaderného terorismu.

 • Dne 10. 7. 2006 Česká republika uložila u generálního tajemníka OSN ratifikační listinu k Opčnímu protokolu k Úmluvě proti mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení.

 • Dne 6. 7. 2006 Česká republika na základě žádosti Protiteroristického výboru Rady bezpečnosti OSN předložila svoji zprávu "Doplňující informace týkající se implementace rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1373 (2001)".

 • Dne 6. 7. 2006 Česká republika na základě žádosti Protiteroristického výboru Rady bezpečnosti OSN předložila " Zprávu České republiky o implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1624 (2005)".

 • Dne 29. 6. 2006 Česká republika uložila u generálního tajemníka OSN ratifikační listinu k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě.

 • Dne 22. 6. 2006 se v rámci zasedání Rady bezpečnosti OSN uskutečnila celodenní diskuse k otázce role mezinárodního práva "Posílení mezinárodního práva: vláda práva a udržování mezinárodního míru a bezpečnosti".

 • Dne 6. 6. 2006 Česká republika uložila u generálního tajemníka OSN ratifikační listinu ke Změně Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky a ratifikační listinu k Protokolu o výbušných zbytcích války.

 • Dne 30. 5. 2006 Česká republika předložila generálnímu tajemníkovi OSN "Zprávu České republiky o opatřeních k potírání mezinárodního terorismu přijatých v letech 2005 a 2006".

 • Dne 30. 5. 2006 Česká republika předložila generálnímu tajemníkovi OSN "Zprávu o statusu Dodatkových protokolů týkajících se ochrany obětí ozbrojených konfliktů z roku 1977, jakož i o opatřeních přijatých k posílení současného mezinárodního humanitárního práva".

 • 9.5.2006 ČR již v prvním kole voleb zvolena do Rady pro lidská práva (v odkazu viz lidskoprávní sliby učiněné ČR v rámci předvolební kampaně) - http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/czechrep.pdf

 • Dne 2. 5. 2006 generální tajemník OSN K. Annan představil svoji zprávu "Spojeni proti terorismu: doporučení pro globální strategii boje proti terorismu" (Uniting against terrorism: recommendations for a global counter-terrorism strategy), členské státy OSN nyní ve Valném shromáždění OSN jednají o Strategii OSN boje proti terorismu.

 • 15.3.2006 hlasováním za podpory ČR i všech států EU přijata rezoluce zakládající Radu pro lidská práva (60/251)- nový orgán OSN na ochranu a rozvoj lidských práv

 • Ve dnech 27.2.-10.3.2006 proběhlo za účasti delegace ČR 50. zasedání Komise OSN pro postavení žen - http://www.un.org/womenwatch/daw/index.html

 • Ve dnech 8.-17.2.2006 proběhlo za účasti delegace ČR 44. zasedání Komise pro sociální rozvoj - http://www.un.org/esa/socdev/csd/csocd2006.htm

 • Dne 16. ledna 2006 byla v průběhu 7. zasedání Ad hoc výboru pro přípravu mezinárodní úmluvy na ochranu práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením (16.1.-3.2.2006) zástupkyně ČR zvolena místopředsedkyní byra Ad hoc výboru pro přípravu úmluvy na ochranu práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením - http://www.un.org/esa/socdev/enable

 • V souvislosti se schválením textu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, v Římě dne 29. října 2004, bylo dále rozhodnuto, že s předpokládanou ratifikací této Smlouvy připadne na ČR předsednictví EU spolu s Francií a Švédskem v období 1. 7. 2008 - 31. 12. 2009.

 • 1. května 2004 - vstup ČR do Evropské unie

 • V dubnu 2004 byl zástupce ČR zvolen do Mezivládní pracovní supiny pro mezinárodní účetní standardy pro zbytek funkčního období 2004 - 2006.

 • V dubnu 2004 byla ČR zvolena do Programu OSN pro lidská sídla UN Habitat pro funkční období 2005 - 2008.

 • V dubnu 2004 byla ČR zvolena členem Komise pro sociální rozvoj (CSocD) pro funkční období začínající březnem 2005 (44. zasedáním komise) a končící únorem 2009 (47. zasedáním komise).

 • V říjnu 2003 zahájila ČR kampaň za zvolení na místo nestálého člena Rady bezpečnosti pro funkční období 2008 - 2009, oznámenou v červenci 1999. Volby proběhnou v New Yorku v plénu 61. VS OSN v říjnu 2007.

 • Od září 2003 vykonává ČR funkci člena Výkonné rady Ústavu pro výzkum v oblasti povznesení žen (INTRAW) na období 2003 - 2005.

 • Od září 2003 do srpna 2004 vykonával velvyslanec H. Kmoníček, stálý představitel ČR při OSN v New Yorku, funkci předsedy 5. výboru 58. VS OSN.

 • Dne 25. 6. 2003 byl český soudce Dr. Robert Fremr v New Yorku zvolen soudcem ad-litem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR) pro 4leté funkční období.

 • V dubnu 2003 byla ČR zvolena do Programové koordinační rady Programu OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) na funkční období 2004 - 2006

 • 10. září 2002 - Jan Kavan za Českou republiku předsedou 57. Valného shromáždění VS OSN (září 2002 - srpen 2003)

 • Dne 23. října 2001 předal velvyslanec a stálý představitel ČR při OSN Hynek Kmoníček pověřovací listiny Generálnímu tajemníkovi OSN K. Annanovi

UN