Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezidentské volby 11-12. ledna 2013

(Archivní článek, platnost skončena 17.03.2013.)

V lednu 2013 se uskuteční historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Předseda Senátu PČR svým rozhodnutím, zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo).

Případné druhé kolo volby se uskuteční 25. - 26. 1. 2013, pokud nezíská některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů.

Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým byl změněn ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, stanovil volbu prezidenta tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Na uvedený zákon navazují a volbu prezidenta podrobněji upravují následující právní předpisy: zákon č. 275/2012 Sb., ze dne 18.7. 2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky); rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 1. října 2012, o vyhlášení volby prezidenta republiky; vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb., ze dne 30.8. 2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Na základě shora zmíněných přepisů bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Na území Itálie bude možno hlasovat v prostorách Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci se sídlem Římě, Via Crescenzio 91 a Velvyslanectví České republiky v Itálii se sídlem v Římě, Via dei Gracchi 322, a to v níže uvedených datech a časech:

1. kolo volby prezidenta se uskuteční

v pátek 11. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 12. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.

případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční

v pátek 25. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 26. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.

Hlasování se budou moci zúčastnit občané České republiky, kteří dosáhli alespoň druhý den volby prezidenta věku 18 let a výkonu jejich práva volit nebrání překážka uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. (zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví), a kteří se při hlasování prokážou platným českým cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem (event. cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem a současně

a) předloží voličský průkaz vystavený úřadem, který vede stálý (nebo jiný zvláštní) seznam voličů, v němž jsou zapsáni (vystavený obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem v místě trvalého pobytu voliče).

nebo

b) budou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci

Žádost musí být provedena písemně, doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště na území Vatikánu. Žádost musí být doručena nebo předána Velvyslanectví ČR při Svatém stolci do neděle 2. prosince 2012 16.00.

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů Velvyslanectví ČR jsou automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem ČR, v jehož územním obvodu mají místo trvalého pobytu. Pokud by chtěli jednorázově hlasovat na území České republiky nebo na jiném zastupitelském úřadě v zahraničí, mohou tak učinit na základě voličského průkazu, o jehož vydání mohou žádat konzulární oddělení Velvyslanectví ČR při Svatém stolci od 3. 10. 2012 osobně, písemně – podpis na písemné žádosti musí být ověřen, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Písemná nebo elektronická žádost musí být doručena konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR při Svatém stolci do pátku 4. 1. 2013 16.00, osobně lze žádost podat do středy 9. 1. 2013 16.00 (v případě 2. kola do pátku 18. 1. 2013 16.00 nebo osobně do středy 23. 1. 16.00). Velvyslanectví ČR při Svatém stolci bude předávat vystavené voličské průkazy od 27. prosince 2012 osobně voliči, eventuálně osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

V případě trvalého zájmu o hlasování na území ČR mohou voliči požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (v případě prezidentských voleb nutno učinit do 8. 1. 2013). Velvyslanectví ČR  vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Lhůty vztahující se k 1. kolu prezidentské volby:

2. prosince 2012, 16.00 hod.

- konec lhůty pro doručení nebo předání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím

27. prosince 2012, 16. hod.

- počátek lhůty, kdy lze předat voliči voličský průkaz, o který požádal (osobně voliči nebo osobě vybavené úředně ověřenou plnou mocí voliče, poštou na voličem uvedenou adresu)

4. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné nebo elektronické podobě nebo prostřednictvím datové schránky

9. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

Informace o lhůtách vztahujících se k případnému 2. kolu volby prezidenta:

18. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem, nebo žádosti elektronické nebo podané prostřednictvím datové schránky

23. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

V případě dotazů k volbě prezidenta a organizování hlasování v jejím rámci kontaktujte laskavě Velvyslanectví ČR při Svatém stolci:

Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/Ambasciata della Repubblica Ceca presso la Santa Sede

Konzulární oddělení/Ufficio Consolare

Via Crescenzio, 91

00193 Roma

vatican@embassy.mzv.cz

tel. 0039 06 6874696, 4

fax 0039 06 6879731

Bližší informace k volbám prezidenta ČR naleznete také na příslušných stránkách Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva vnitra ČR.