Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

Dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013. Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby probíhat i mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 17 je volební místnost na Zastupitelském úřadě České republiky v Římě, Via Crescenzio 91. Hlasování bude probíhat v pátek 25. října 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb tj. do 15. září 2013. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále). Voliči, zapsaní do zvláštního seznamu, vedeného zdejším zastupitelským úřadem, kteří v době konání voleb budou v České republice, mohou požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz ( §, odst. zákona o volbách). Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Žádáme voliče o pozorné sledování příprav voleb, zvláště co se týká lhůt a způsobů podání žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů a/nebo o vydání voličského průkazu, na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz) a na stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).