Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podmínky provádění nákladní kabotáže na území Polska

V současnosti se množí dotazy na provádění kabotáže, t.j. přepravy nákladů z jednoho místa na druhé místo v Polsku dopravci z České republiky.

tiry

V prvé řadě je třeba si zodpovědět otázku, co to je nákladní  kabotáž.  Je to služba, kterou podnikatelé v silniční nákladní dopravě poskytují v členském státě, v němž nejsou usazeni, pokud se neprovádí způsobem, který vede ke vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti v tomto členském státě.

Kabotáž musí být prováděna v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy se všemi zeměmi Evropské unie vyjma Bulharska a Rumunska, (kde přechodné období zákazu se uplatňuje až do konce r. 2011.) Toto nařízení nahrazuje od 14.5.2010 původní nařízení č. 3118/93/ES (v kapitole III. o provádění kabotáže).

První podmínkou je dočasnost takové služby. Pokud by tedy kabotáž byla prováděna dlouhodobě nebo se často opakovala či byla prováděna nepřetržitě nebo pravidelně, pak nesplňuje podmínku dočasnosti a jde o činnost nepovolenou. V tom případě musí přepravce se registrovat k provádění automobilové nákladní dopravy podle živnostenského zákona a dalších předpisů, které musí splnit polský provozovatel.

Za druhé kabotáž musí být prováděna v návaznosti na mezinárodní přepravu zboží z jiného členského státu nebo ze třetí země. Přičemž mohou být provedeny až tři kabotážní přepravy týmž vozidlem a k poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 7 dnů od poslední vykládky v mezinárodní přepravě. Platí ještě jedna podmínka v případě provádění kabotáže ve více členských státech (v podstatě se to netýká Polska jako sousedního státu) – v jednom členském státě pak smí být vykonána pouze jedna kabotážní přeprava ve lhůtě tří dnů ode dne vstupu na území tohoto členského státu.

Dopravce musí vlastnit licenci Evropského společenství pro provádění mezinárodní přepravy zboží a při případné kontrole musí řidič dokladovat mj. splnění výše uvedených podmínek provádění kabotáže (např. mezinár. smlouva o přepravě zboží, nákl. listy atp.).

Na provádění kabotáže se v případech, kdy právní předpisy Společenství nestanoví jinak, vztahují také platné právní a správní předpisy hostitelského členského státu, zejména pokud jde o

- podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě;

- hmotnosti a rozměry silničních vozidel;

- požadavky pro přepravu určitých kategorií nákladu, zejména nebezpečných věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat;

- doby řízení a doby odpočinku;

- daň z přidané hodnoty (DPH) na dopravní služby.

Upozorňujeme, že výše uvedené se týká pouze nákladní kabotáže, kabotáž pří provádění přepravy osob se řídí jinými předpisy a není v Polsku v principu povolená.