Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Získávání informací o firmách v Polsku

Hospodářské subjekty – právnické osoby, které mají domicil a/nebo vyvíjejí hospodářskou činnost na území Polské republiky jsou evidovány v různých rejstřících.

Základním rejstříkem je Rejestr Gospodarki Narodovej (REGON), který je obdobou našeho IČ organizace. Vydává ho Hlavní statistický úřad (Glowny Urzad Statystyczny) pro právnické osoby[1]. REGON má 9 cifer (14 v případě, že se jedná o organizační jednotky téhož subjektu)[2].

Pokud je subjekt plátcem daní, jemu příslušný finanční úřad (Urzad Skarbowy) mu přiděluje tzv. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) – obdoba našeho DIČ. NIP má 10 cifer.[3]

V případě, že firma podniká jako právnická osoba, pak je evidována v obchodním rejstříku – tzv. Krajowy Rejestr Sadowy  (KRS) – pod číslem spisu, který je rovněž desetimístný.

Základní informaci o právnické osobě je možno získat na internetu zdarma, avšak pouze v omezeném rozsahu.  Na níže uvedených webových stránkách lze zdarma získat tyto informace:


- Státní  soudní  rejstřík (KRS) na stránkách Ministerstva spravedlností PR: http://krs.ms.gov.pl/.  vyhledávaní na základě názvu nebo identifikačního čísla: REGON, NIP, KRS. Údaje: Název, adresa, zápis (vyškrtnutí) z KRS, data o úpadku (konkurzu/likvidaci) – kdo vydal rozhodnutí a kdy. Způsob zavazování se za subjekt a jména osob představenstva (zarządu). Pro vyhledávání podle názvu je možno zadat jakoukoliv část řetězce.


- Státní registr hospodářské činnosti na stránkách Hlavního statistického úřadu PR: www.stat.gov.pl/regon , vyhledávaní výhradně na základě identifikačního čísla REGON nebo NIP. Obsahuje údaje: Název, adresa, hlavní náplň činnosti, nikoliv jména osob.

Veškeré údaje dostupné přímo na výše uvedených webových stránkách mají jen informativní charakter. Ani jedna  z výše uvedených databází neobsahuje údaje o výši jmění, prokuře, majitelích či akciích, rozhodnutí rejstříkového soudu či dokumenty.

Aby dokument měl charakter úřední listiny, je nutné získat placený výpis z obchodního rejstříku (KRS).

Krs

 

Krajowy Rejestr Sądowy  (Statní soudní rejstřík) – je centralizovanou databází, ke které patří:

- registr podnikatelů

- registr sdružení, a jiných společenských a odborných organizací, nadací a veřejných integrovaných zdravotnických jednotek

- registr insolventních dlužníků - zdroj informací o zadlužených fyzických osobách, se kterými obchodování se může pojit s vysokým rizikem.

Záměrem KRS je všeobecné zpřístupnění okamžité a spolehlivé informace o právním stavu registrovaného subjektu, nejdůležitějších elementech jeho finanční situaci a také o způsobu jeho zastupování. Polský soudní rejstřík obsahuje také jiné důležité údaje o podnikateli, v tom mimo jiné informace o:

- daňových a celních nedoplatcích

- nedoplatcích vůči Správě sociálního zabezpečení (ZUS)

- věřitelích a o výši neuhrazených pohledávek

Polský soudní rejstřík je veřejný. Pro každý subjekt zapsaný do KRS soudy vedou samostatná rejstříková akta (v papírové podobě), která zahrnují především dokumenty potvrzující informace zapsané do rejstříku a také vzory podpisů osob zmocněných k zastupování subjektu. Každý zájemce, může prohlížet v sídle příslušného soudu rejstříková akta subjektů zapsaných do rejstříku po získání souhlasu na základě žádosti.

Centrální Informace KRS

 

Informace z KRS lze získat prostřednictvím tzv. Centrální Informace KRS, která působí v rámci Ministerstva spravedlností PR nebo na jejích pobočkách v sídlech registračních soudů.

Centrální Informace KRS může - za poplatek a na základě žádosti - vydávat písemné výpisy, výtahy a průkazy z registrů, které mají platnost dokumentů vydávaných soudem. Jsou to:

  • Výpis úplný, shrnuje všechny informace z rejstříku uvedené pod číslem spisu KRS, které byly zapsány od začátku s výjimkou neveřejných vpisů.   
  • Výpis aktuální , obsahuje aktuální  vpisy v rejstříku.
  •  Výtah z rejstříku, obsahuje aktuální  vpisy v rejstříku, ale jen ty, které byly  žadatelem konkrétně vyžádány. 
  • Doklad, že subjekt je zapsán v rejstříku pod určitým číslem spisu.
  • Doklad,  že subjekt není zapsán v rejstříku.
  • Doklad o vyškrtnutí subjektu z rejstříku.
  • Doklad o tom, že subjekt má  status obecně prospěšné organizace

Za poskytované informace jsou vybírány poplatky.

Poplatky  za výpisy z KRS

Poplatek za: Registr podnikatelů Registr sdružení Registr insolventních dlužníků Elektronický katalog dokumentů
Výpis úplný 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł  
Výpis aktuální 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  
Výtah Díl I 10,00 zł 10,00 zł   -
každý následující díl 5,00 zł 5,00 zł   -
Doklad 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł  
Vydaní písemné informace 5,00 zł 5,00 zł -  
Kopie dokumentu elektronického - - - 50,00 zł

Poplatek za žádosti podávané na ústředí Centrální Informace se zasílá na číslo účtu:    

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
konto 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Poplatek za žádosti, které byly podány osobně na pobočkách Centrální Informace se hradí v hotovosti nebo převodem na číslo účtu příslušného rejstříkového soudu, které je možno nalézt na této adrese: (http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/organizacja/rachunki.pdf).

Podrobné informace ohledně poplatků (i pro vlastní zápis do rejstříku) najdete zde:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/

Elektronický přistup k KRS

 

Modul "Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG" umožňuje a podávaní a posílaní cestou elektronickou žádostí, příloh a dokumentů na registrační soudy nebo Centrální Informaci KRS, a také odebíraní korespondence z soudů a Centrální Informaci KRS.

Hlavním požadavkem na práci s modulem je bezpečný elektronický podpis verifikován platným kvalifikovaným certifikátem, který vydávají akreditační subjekty dle Polského národního centrum pro certifikace.

http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/index.php

Soukromé služby

 

Některé  soukromé společností nabízejí získaní informací z KRS formou placené služby, např.:

- http://www.krs-online.com.pl/

- http://www.krsekspres.pl/

- http://cors.pl/

- http://www.krd.pl/Infoservice/

 

Tyto firmy si v principu účtují poplatky, které vybírá Centrální informace, svou provizi (cca 20-50 zl.) a poštovné.

Monitor Polski B

 

Finanční údaje polských firem publikovány jsou v tzv. Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", který je vydáván Úřadem vlády PR.

Ohlašování ročních hospodářských zpráv v Monitoru je povinné pro m.jí. banky, pojišťovny, důchodové fondy, akciové společnosti a jiné jednotky, které splňují aspoň dvě z níže uvedených podmínek:

a) průměrné roční zaměstnaní  v přepočtu na plné úvazky činilo nejméně

50 osob,

b) suma aktivů  v bilanci na konec rozpočtového roku činila v polské měně hodnotu alespoň  2 500 000 EURO,

c) příjmy netto z prodeje zboží, výrobků a finančních operací za rozpočtový rok činily v polské měně hodnotu alespoň 5 000 000 EURO.

Na webové strance Úřadu vlády existuje možnost objednaní publikace. Předplatné za Monitor Polski „B“ na rok 2011číní 3959,- PLN

http://www.cokprm.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=76

Soukromé služby

Informace zveřejňované v Monitoru lze také získat formou placené služby, např.:

Monitor  Sądowy i Gospodarczy

„Monitor Sądowy i Gospodarczy” je celostátním úředním listem, ve kterým jsou publikovány vyhlášky a oznámení požadované zákonem ( m. j. Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym atd. ).

Vydavatel:

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa
Sekretariat: tel. 0048 22 39 76 400
fax: 0048 22 39-76-356
        0048 22 39-76-350
e-mail: KorespondencjaBMSiG@ms.gov.pl

Na webové strance Ministerstva spravedlností PR existuje možnost objednaní publikace.

http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/wniosek.php?rodzaj=msig_pre&anonim=1

Od čísla 127/08 ze dne 1.07.2008 roku Monitor lze objednat také v elektronické podobě.

Soukromé webové portály

 

 

http://msig24.pl/

http://www.imsig.pl/

http://www.portal-bankrut.pl[1]Pokud firma podniká formou fyzické osoby, pak je evidována v registru hospodářské činnosti na na Úřadě gminy v místě působení firmy. Výpis z rejstříku lze získat na tomto úřadě za poplatek na základě podání žádosti.

[2] REGON: první dvě cifry označují vojvodství, šest cifer je pořadové číslo, poslední cifra je číslo kontrolní (na bázi mod 11)

[3] NIP: první tři cifry označují Finanční úřad, šest cifer je pořadové číslo, poslední cifra je kontrolní (mod 11)