Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Žádosti o zelenou kartu

 

Dne 1.1.2009 nabyly účinnosti

-    zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti, zákon o pobytu cizinců na území České republiky a další související zákony,

-    vyhláška č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty a

-    vyhláška č. 462/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, případně jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Zákon č. 382/2008 Sb. zavedl nový druh povolení k dlouhodobému pobytu cizinců za účelem zaměstnání ve zvláštních případech, tzv. zelenou kartu, která je současně povolením k zaměstnání i povolením k pobytu cizince na území České republiky. O zelenou kartu mohou požádat pouze státní příslušníci zemí, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 461/2008 Sb.

Centrální evidenci volných pracovních míst, která mohou být obsazena držitelem zelené karty, vede MPSV. Podrobnější informace o projektu zelených karet - viz stránky MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka .

Pro zastupitelské úřady vyplývá ze zákona č. 382/2008 Sb. úkol - zpracování žádosti podané cizincem o vydání zelené karty.

 

Výběr pracovního místa

Cizinec si vybírá pracovní pozici z databáze volných pracovních míst obsaditelných zelenou kartou na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/form.

Vyplnění žádosti

Cizinec vyplní v českém jazyce žádost staženou z internetu - k dispozici

v jazyce anglickém, francouzském, španělském a ruském

na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/form -

a vlastnoručně ji podepíše.

Žádost lze vyplnit přímo v počítačovém systému nebo ručně hůlkovým písmem.

Žádost je dostupná pouze v elektronické podobě, nikoli ve formě tiskopisu.

Podání žádosti

Cizinec podává žádost o vydání zelené karty osobně na zastupitelském úřadě (dále jen „ZÚ“). Může ji rovněž předat v zastoupení, nevylučuje se ani zaslání žádosti poštou. Bude-li žádost podána v zastoupení nebo poštou, doporučuje se provést se žadatelem pohovor.

ZÚ zkontroluje, zda je žadatel oprávněn žádost o zelenou kartu podat, tedy zda je občanem státu uvedeného ve vyhlášce č. 461/2008 Sb.

Dále prověří, zda je příslušný k přijetí žádosti dle vyhláškyč. 462/2008 Sb.

V případě, že tyto podmínky nejsou splněny, ZÚ žádost nepřijme.

Náležitosti žádosti

Žádost musí být podána na zvláštním formuláři určeném pro žádosti o zelenou kartu, který je k dispozici na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka/form. Formulář není distribuován na ZÚ v papírové podobě.

K žádosti se přikládá:

-      Vždy

-      platný cestovní doklad, jehož doba platnosti o 90 dnů přesahuje předpokládanou dobu platnosti zelené karty

-      2 fotografie odpovídající aktuální podobě žadatele

-      originál nebo úředně ověřená kopie dokladu prokazujícího vzdělání a odbornou kvalifikaci (v předepsaných případech opatřený apostilou či superlegalizovaný) s úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny

 

- Na požádání (podobně jako u žádostí o dlouhodobý pobyt)

-       lékařská zpráva, že cizinec netrpí závažnou nemocí,

- doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříků trestů jako podklad pro posouzení trestní zachovalosti

Doklad o vzdělání a odborné kvalifikaci musí prokazovat, že žadatel dosáhl stupně vzdělání, které je pro zvolené pracovní místo předepsáno, nebo vzdělání vyššího stupně. Kvalifikace uchazeče je posuzována až v rozhodovacím řízení prostřednictvím stanoviska MŠMT.

ZÚ je oprávněn provést se žadatelem pohovor. Doporučuje se provést pohovor zejména , je-li žádost podána v zastoupení nebo poštou.

ZÚ vybere za přijetí žádosti poplatek 1000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně (dle položky 162 b) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění).

Žádost o vydání zelené karty je cizinec oprávněn vzít zpět do okamžiku vylepení vízového štítku.

O žádosti rozhodujeodbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra při zohlednění stanovisek zúčastněných resortů. Žádost vyřídí ve lhůtě 30 ode dne doručení žádosti.

ZÚ je informován o výsledku rozhodovacího řízení a v případě kladného rozhodnutí vyznačuje vízum do cestovního dokladu žadatele.

Upozorňujeme žadatele, že udělení zelené karty nezakládá povinnost zaměstnavatele uzavřít pracovní poměr s žadatelem, resp. že i po udělení zelené karty  může zaměstnavatel odmítnout uzavřít s držitelem zelené karty pracovní smlouvu.

***05.01.2009***