Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (2013)

V roce 2013 bude pokračovat realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Program je rozdělen na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

6) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.


1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu. Vzhledem k tomu, že se studium cizince uskutečňuje na základě usnesení vlády, žádáme věcně příslušné ZÚ/GK, aby v těchto konkrétních případech upustily od výběru vízového poplatku.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře (tímto prosíme ZÚ o pečlivou kontrolu přihlášek) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (ZKZ/SMN). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

-       pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do února 2014) do 15. 3. 2013;

-       pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do června 2014) do 15. 3. 2013;

-       pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2013/2014 (od února 2014 do června 2014) do 15. 8. 2013.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 26. 7. - 23. 8. 2013 
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2013.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: od 2.-13.9. 2013
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2013.

 4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám je v roce 2013 vysláno na základě platného usnesení vlády 13 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a  spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde je příhodné vést výuku českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům, ale i místní veřejnosti).

Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Krajané.

 5) Přijetí tří žáků ke vzdělávání v oboru pedagogika na středních školách v ČR

(Projekt se zatím týká jen žáků z krajanských komunit v oblasti Banátu, tj. ze Srbska a Rumunska.)

Pro zajištění pobytu žadatelů z řad krajanských komunit byla vytipována střední škola, která již spolupracuje s tímto regionem: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec 7 (www.jergym.cz). Formulář přihlášky ke vzdělávání na středních školách v České republice je zveřejněn na internetových stránkách DZS a MŠMT http://www.msmt.cz/file/16058..

Podrobnější informace o přijímacím řízení na střední školy viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.   

 6) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity/zahraniční vzdělávací instituce za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.