Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Lektoráty českého jazyka a literatury

Lektoráty českého jazyka a literatury, kromě svého zřejmého lingvistického poslání, patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jejích reáliích pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí, příští šiřitele našeho jazykového a kulturního bohatství.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 9. dubna 2010 č. 262 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011-2015, ve znění usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 414, podporuje výuku českého jazyka a literatury (ČJL) v zahraničí, zejména prostřednictvím působení lektorů a lektorů-krajanů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Prováděním rozhodnutí MŠMT v této oblasti je pověřena přímo řízená organizace MŠMT, Dům zahraničních služeb (DZS).

Český jazyk a literatura se v zahraničí vyučují převážně na univerzitách, pracovištích slovanské filologie filozofických fakult (viz seznam stávajících destinací lektorátů ČJL v zahraničí). Lektoři ČJL jsou vysíláni do zahraničí zpravidla v rámci plnění mezinárodních smluv, kdy se zahraniční partner společně s MŠMT podílí na úhradě potřebných nákladů na činnost lektora/fungování lektorátu ČJL. Po dobu svého působení v zahraničí jsou lektoři ČJL obvykle v pracovněprávním vztahu k zahraniční univerzitě.

Zájemci o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský, případně doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura, nejlépe v kombinaci s jazykem země působení nebo jiným světovým jazykem. Znalost cizího jazyka získaná jiným způsobem než absolvováním vysokoškolského studia musí být doložena mezinárodně uznávaným certifikátem, dokladem o státní jazykové zkoušce apod. Výhodou je pedagogická praxe na vysoké škole, zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka, spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

Výzva pro zájemce o výuku českého jazyka a literatury v zahraničí na následující akademický rok se zveřejňuje v rámci výběrového řízení na internetových stránkách MŠMT a DZS vždy koncem měsíce ledna (v případě aktuální potřeby i během roku). Uchazeči o místa lektorů ČJL v zahraničí mohou na základě této výzvy podávat písemnou žádost MŠMT, odboru mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. K žádosti (motivační dopis) přiloží životopis v češtině vč. kontaktních údajů, kopie dokladů o dosaženém bohemistickém vzdělání a získané praxi.

Další informace lze získat v odboru mezinárodních vztahů MŠMT či v referátu Lektoráty českého jazyka a literatury DZS (Mgr. Lucie Šafarčíková, tel.: +420 221 850 705, e-mail: safarcikova@dzs.cz).

Výběr lektorů/učitelů ČJL v zahraničí provádí Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, zřízená na základě příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2011. Komisi tvoří zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraničních služeb a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokoškolských pracovišť v České republice. Komise posoudí přihlášky zájemců o výuku českého jazyka v zahraničí a na základě pohovorů s vybranými uchazeči doporučí  1-3 kandidáty na každé volné lektorské místo. MŠMT nominuje tyto doporučené kandidáty zahraničním partnerům prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. O konečném výběru nového lektora z doporučených kandidátů  rozhodne zahraniční přijímající vzdělávací instituce.

DZS sjednává (z pověření MŠMT) s vysílanými lektory ČJL dohodu o pracovní činnosti. Na jejím základě poskytuje vysílanému lektorovi zpravidla: odměnu za vykonanou práci, kapesné až do výše 40 % základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 odst. 4 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhradu výdajů na dopravu z ČR do místa působení a zpět během jednoho akademického roku, refundaci nákladů spojených s přepravou osobních věcí do místa působení a zpět, proplacení výloh spojených se získáním povolení k pobytu a (s vysláním souvisejících) lékařských vyšetření a doporučených očkování. Dále průběžně vybavuje lektoráty ČJL v zahraničí učebními pomůckami a technickými prostředky.

Kromě vysílání lektorů ČJL do zahraničí může MŠMT za účelem podpory výuky českého jazyka a literatury poskytnout jednorázové vybavení (např. učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrii, výukové programy apod.) školám a dalším vzdělávacím institucím v zahraničí. Takto mohou být vybavována pracoviště, na nichž nepůsobí lektor ČJL vyslaný z České republiky. Studijní materiály se poskytují výhradně na základě písemného požadavku Ministerstva zahraničních věcí České republiky, příp. na základě doporučení zastupitelského úřadu České republiky v příslušné zemi.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podpora-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-v-zahranici