Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 – informace pro občany České republiky, žijící v Polské republice, o podmínkách hlasování.

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se na území České republiky bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Dne 23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod (§ 2 odst. 3 zákona*).

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 36 odst. 1 zákona*).

Zastupitelský úřad České republiky ve Varšavě v případě voleb do Evropského parlamentu plní následující úkoly:

1.         přijímá a zpracovává žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů do 13. dubna 2014 (neděle)

2.         vydává voličské průkazy (§ 30 zákona*)

Písemnou žádost o vydání voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem je možné doručit na zastupitelský úřad České republiky ve Varšavě nejpozději do 8. května 2014 (čtvrtek).

Volič může samozřejmě požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsanou); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného cestovního dokladu předloženého voličem, ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam.

Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU (§ 30 zákona*).

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování  na území Polské republiky, kteří nejsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě

Občan České republiky chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan České republiky v době voleb do Evropského parlamentu nachází, tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří jsou zpravidla občany tohoto jiného členského státu Evropské unie. V tomto případě může občan České republiky hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 22. do 25. května 2014. Den/dny konání voleb do Evropského parlamentu v jiném členském státě Evropské unie se mohou lišit ode dnů, na které je stanoveno konání voleb na území České republiky.

Volby do Evropského parlamentu  budou na území  Polské republiky  probíhat dne 25. května 2014 (neděle).

V případě, že chce občan České republiky hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území Polské republiky, musí splnit podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem  Polské republiky.

V případě občanů Evropské unie, kteří nejsou občany Polské republiky, se zápis do stálého seznamu voličů provádí na základě žádosti voliče podané na obecním úřadě příslušném podle místa pobytu.

Volič v žádosti uvádí osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu nebo číslo jiného dokladu totožnosti a adresu, na které je přihlášen k pobytu nebo byl naposledy přihlášen k pobytu.

K žádosti je rovněž  třeba přiložit kopii platného dokladu totožnosti voliče, písemné prohlášení, ve kterém volič uvede svoje občanství a adresu pobytu na území Polské republiky.

Cizojazyčné doklady musí být opatřeny ověřeným překladem do polského jazyka.

Podrobné informace týkající se zápisu občanů Evropské unie, kteří nejsou občany Polské republiky, do seznamu voličů lze nalézt na internetových stránkách Státní volební komise na adrese:

http://pkw.gov.pl/2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-o-warunkach-udzialu-obywateli-unii-europejskiej-niebedacych-obywatelami-polskimi-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-w-rzeczypospolitej-polskiej-ktore-zostana-zarzadzone-na-dzien-25-maja-2014-r.html

______________________

* Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých  

   zákonů