Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volba prezidenta ČR na Velvyslanectví ve Varšavě

Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky proběhne na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky vč. Velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Voliči dlouhodobě žijící v Polsku mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR ve Varšavě, a to do 2. prosince 2012. Voliči na krátkodobé návštěvě v Polsku mohou na Velvyslanectví volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště.

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR ve Varšavě se bude konat ve dvou dnech, kterými jsou

  • pátek 11. ledna 2013 (od 14.00 do 22.00)

  • sobota 12. ledna 2013 (od 8.00 do 14.00)

Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví na adrese Al. Róż 12, 00-556 Warszawa.

Informace o podmínkách hlasování včetně zápisu do zvláštního volebního seznamu

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) Zápis do seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelských úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi:

-          originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)

-          doklad o bydlišti na území Polské republiky

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do neděle 2. prosince 2012.

V případě osobní návštěvy na Velvyslanectví ČR ve Varšavě můžete svoji žádost o zápis podat na konzulárním oddělení velvyslanectví, a to vždy v úředních hodinách od 9:00 do 12:00 hod a kromě pátku i odpoledne od 14:00 do 16:00 hod (tj. v pátek pouze dopoledne od 9:00 do 12:00 hod).

Uvedené časy platí i v případě žádosti o vyškrtnutí ze seznamu voličů, případně žádosti o vydání voličského průkazu (viz. níže).

POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste  zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 9. ledna 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (27. prosince 2012). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 9. ledna 2013. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

 2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo území Polské republiky, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 4. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (9. ledna 2013). Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře.

Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (27. prosince 2012), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR ve Varšavě a hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví ve Varšavě  na níže uvedené adrese:

 Velvyslanectví České republiky – konzulární oddělení

Al. Róż 12

00-556 Warszawa

E-mail : warsaw@embassy.mzv.cz

tel.: +48 22 525 18 868, +48 22 525 18 878

fax: + 48 22 621 72 34

přílohy

Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze stálého... 27 KB DOC (Word dokument) 26.10.2012

Formulář žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů 50 KB DOC (Word dokument) 26.10.2012

Formulář žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu... 47 KB DOC (Word dokument) 26.10.2012