Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2010 / 16:00.)

Ve dnech 28. a 29. května 2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohou zúčastnit rovněž občané České republiky, kteří žijí v zahraničí.

INFORMACE PRO OBČANY ČR O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat

v pátek 28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hodin

a

v sobotu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

Voleb se mohou - podobně jako v roce 2002 a 2006 – zúčastnit rovněž občané České republiky, kteří žijí v zahraničí. Volebním krajem, do něhož budou v těchto volbách hlasovat voliči v zahraničí, byl losem určen kraj Jihočeský.

V zahraničí se volí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen „ZÚ“). Na Velvyslanectví České republiky ve Varšavě bude volební místnost v prostorách konzulárního úseku na adrese Warszawa, Al. Róż 12.

Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010 je v zahraničí možná na základě

zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ v místě pobytu – další informace ZDE (doporučuje se při dlouhodobém pobytu v zahraničí)

nebo

voličského průkazu (doporučuje se při krátkodobém pobytu v zahraničí).

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je možné zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ v místě pobytu - zde Velvyslanectvím ČR ve Varšavě. ZÚ zapíše do tohoto seznamu voliče na základě jeho písemné žádosti. K žádosti je třeba doložit originál nebo ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost žadatele - voliče, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu ZÚ, kde má být zapsán – zde na území Polské republiky. Pro účast ve volbách ve dnech 28. a 29. května 2010 žádost musí být doručena nebo předána nejpozději do 18. dubna 2010 (t.j. 40 dnů přede dnem voleb) do 16.00 hodin na Velvyslanectví ČR ve Varšavě, Koszykowa 18, 00-555 Warszawa. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ není žádný formulář.

Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Varšava, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto ZÚ, a to v prostorách konzulárního úseku na adrese Warszawa, Al. Róż 12.

Občané, kteří se registrovali na ZÚ Varšava v souvislosti s volbami v roce 2002 nebo 2006, již o zápis do zvláštního seznamu voličů žádat nemusí (pokud v mezidobí nepožádali o vyškrtnutí ze seznamu). Zájemcům o volby přesto doporučujeme, aby si telefonicky ověřili, zda jsou vedeni ve zvláštním seznamu voličů, a to na varšavském telefonním čísle 22-5251850.

Pokud volič nebude v době voleb přítomen v územním obvodu ZÚ, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, může požádat tento ZÚ o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí jakož i volebním okrsku na území ČR. O vydání voličského průkazu pro volby ve dnech 28. a 29. května 2010 může volič požádat o vydání od 8. února 2010 (t.j. ode dne vyhlášení voleb).

O vydání voličského průkazu se žádá

- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným ZÚ nejpozději   21. května 2010 (t.j.7 dnů přede dnem voleb) nebo

- osobně nejpozději 26. května 2010 do 16.00 hodin (t.j. do okamžiku uzavření zvláštního seznamu).

Voličský průkaz nejdříve 13. května 2010 (t.j.15 dnů přede dnem voleb) předá ZÚ osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej ZÚ voliči zašle na voličem uvedenou adresu.

Pro úplnost upozorňujeme na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Při krátkodobém pobytu v zahraničí je vhodnější volit na ZÚ na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Volič může požádat o vydání voličského průkazu od 8. února 2010 (t.j. ode dne vyhlášení voleb), a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 21. května 2010 (t.j. 7 dnů přede dnem voleb) obecnímu úřadu nebo osobnědo 26. května 2010 do 16.00 hodin (t.j. do okamžiku uzavření stálého seznamu). Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 13. května 2010 (t.j. 15 dnů přede dnem voleb) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo průkaz zašle na voličem uvedenou adresu. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně, je k dispozici
na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz, ikona O ministerstvu – Diplomatické mise.

Při vlastním aktu hlasování na ZÚ volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a kompletní sadu hlasovacích lístků volebního kraje – Jihočeského kraje. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.

Další informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné získat na internetové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr.aspx

přílohy

INFO_pro_OBCANY_PS_2010_NET_ZU_zvlastni_seznamy.doc 29 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011

Informace_pro_obcany_CR_k.doc 25 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011