Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 15. října 2010, od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010, od 8.00 do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb v obvodech, kde žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, se bude konat.v pátek 22. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 15. října 2010, od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010, od 8.00 do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb v obvodech, kde žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu, se bude konat.v pátek 22. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 23. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem mohou v těchto volbách hlasovat na voličský průkaz.

V pátek 15. října 2010, od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010, od 8.00 do 14.00 hodin. se rovněž konají volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.  Do zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz.

Informace pro české státní občany žijící v Polské republice

O zápis do Zvláštního seznamu voličů, který vede ZÚ Varšava pro voliče, kteří mají bydliště na území Polské republiky, lze písemně požádat pro vydání voličského průkazu pro tyto volby do Senátu nejpozději 5. září 2010.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Je možné hlasovat na voličský průkaz, ale pouze na území České republiky, a to v kterémkoli volebním okrsku volebních obvodů (link na seznam obvodů), v nichž jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Varšava a tuto skutečnost doloží potvrzením ZÚ Varšava přede dnem voleb obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Varšava, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny (tj. každé 2 roky) ZÚ Varšava o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb – pro volby v roce 2010 nejpozději 8. října 2010 - nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů – pro volby 2010 do 13. října 2010 do 16.00 hod..

ZÚ Varšava předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb – pro volby 2010 dne 30. září 2010 osobně voliči (nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu) anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu (do 20. října 2010 do 16.00 hodin). Voličský průkaz vydaný ZÚ Varšava opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Více informací na webových stránkách:

Senát Parlamentu České republiky www.senat.cz, záložka „Volby do Senátu Parlamentu České republiky“,

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz, logo „VOLBY 2010 do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu“,

Český statistický úřad www.czso.cz, záložka „Lidé a společnost – Volby“.