Embassy of the Czech Republic in Washington, D.C.

česky  english 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size Twitter

Four Week Czech Language Course in 2014

The possibilities for Czechs living abroad and their descendants to study in the Czech Republic

Every year, there is a unique opportunity to receive a scholarship for a 4-week course in the Czech language for Czechs living abroad and their descendants (see more details in English below), for 2-week course for teachers of the Czech language (see more details in Czech below) and scholarships for one or two semesters at Czech universities (see more details in Czech below).

 

Four-week course of the Czech language for Czechs living abroad and their descendants

Four-week summer vacation Czech language course (from July 25, 2014 to August 22, 2014) is intended for Czech compatriots over 18 years of age who live abroad and would like to learn their predecessors' language or improve their existing Czech language skills. The course gives them the opportunity to familiarise themselves with the Czech culture and get to know part of the Czech Republic. Tuition takes place in groups according to ability level and is led by experienced teachers. A generous extracurricular programme (forums, excursions, lectures, weekend day trips, etc.) is prepared for course participants. Tuition, board, and lodging are provided to select participants free of charge. These participants receive also a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic. Health care costs are covered for them within the scope laid down in Act No. 326/1999 Coll., on Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendment of Some Other Acts, as amended. Upon completing the course, participants receive a graduation certificate. Application forms may be submitted only via Embassy of the Czech Republic or Czech Consulate, and must be submitted by March 15, 2014.

To apply you should:
- Fill out an electronic application;
- Print out the application and send it to the Embassy or Czech Consulate. The original application must be received by the Embassy or Consulate at least two working days after the application deadline.

The online application form you can find here: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse

 

Two-week course for teachers of the Czech language - Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky (25. 8 až 5. 9. 2014) s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu. Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat velvyslanectví ČR ve Washingtonu (k rukám Dr. Roberta Řeháka) do 15. 3. 2014. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

 

Scholarships for one or two semesters at the Czech universities - Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb (DZS) www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem velvyslanectví nebo generálního konzulátu je třeba zaslat rovněž prostřednictvím velvyslanectví nebo generálního konzulátu na pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (ZKZ). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až únor 2015) do 15. 3. 2014;
- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až červen 2015) do 15. 3. 2014;
- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2014/2015 (únor 2015 až červen 2015) do 15. 8. 2014.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.


More information:

Dr. Robert Řehák
Cultural Attaché
Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom NW
Washington, 20008 DC - USA
Phone: +1-202-2749108

e-mail: robert_rehak@mzv.cz