Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatská vláda představila Program hospodářského oživení

Premiérka Jadranka Kosor představila veřejnosti Program hospodářského oživení, který definuje návrhy konkrétních opatření, jež je třeba realizovat ještě do konce roku 2010, maximálně však do vstupu Chorvatska do Evropské unie. Program je zaměřen na potření fenoménu omezené likvidity v reálném sektoru, ulehčuje daňovou zátěž všem příjmovým kategoriím, ale ruší zároveň většinu odpočitatelných položek.

Výsledným efektem by dle prvních odhadů mělo být snížení příjmů státního rozpočtu o 400 mil. HRK. Program je zatím velmi syrový, obsahuje řadu dobrých myšlenek (až to zakládání dalších institucí), mohl spatřit světlo světa již mnohem dříve. O jeho prospěšnosti rozhodne způsob, jakým bude rozpracován a uveden v život. Pokud bude.

Hlavní teze programu

Fiskální politika a daňová minireforma

Do konce roku 2010

 • Snížení počtu daňových pásem a snížení samotné daně z příjmu z dosavadních (15 %, 25 %, 35 % a 45 %) na 12 %, 25 % a 40 % (není ještě stanoveno rozpětí příjmů u jednotlivých pásem).
 • Zrušení všech odpočitatelných položek daně z příjmu s výjimkou daňového zvýhodnění výzkumu a rozvoje.
 • Zrušení 4% krizové daně od 1. 11. 2010 u příjmů nad 6 000 HRK (od 1. 7. 2010 bude zrušena 2% krizová daň u příjmů mezi 3 000 a 6 000 HRK) 
 • Revize státního rozpočtu – různé návrhy na snížení výdajů,
 • Prodej státních podílů ve firmách, kde má stát méně než 25 %
 • Snížení nebo zrušení nedaňových poplatků (na památníky, lesy, vodu, turistiku)
 • Založení centrálního regulačního úřadu na zpracovávání vodních, komunálních a podobných poplatků, které jsou v současnosti v kompetenci místních samospráv
 • Příprava elektronických daňových přiznání
 • Přesměrování výdajů na různé příspěvky k platům (dovolené, vánoce) zaměstnanců veřejného sektoru do navýšení sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti

Do vstupu do EU

 • Schválení zákona o fiskální zodpovědnosti s vymezením maximální výše rozpočtového deficitu
 • Zdokonalení systému dluhové služby a dalších potenciálních závazků státu za účelem snížení fiskálních rizik
 • Změna systému zemědělských podpor

Dlouhodobě

 • Postupné snižování podílu příjmů a výdajů státu na HDP o 3 % do roku 2020.

zpět na začátek

Nakládání s majetkem státu

Do konce roku 2010

 • Vytvoření evidence státního majetku a sjednocení způsobu nakládání s ním
 • Příprava plánu privatizace obchodních společností (ve státním vlastnictví mají zůstat jen ty, které obstarávají takové portfolio, které „z objektivních důvodů nemůže obhospodařovat soukromá firma“)
 • Snížení celkového objemu vyplácených mezd ve státem vlastněných firmách o 10 % (zrušení příspěvků na vánoce a dovolené)
 • Vyhotovení plánu na snížení počtu zaměstnaných ve státem kontrolovaných firmách o 5 % současně s plánem na zaopatření nadbytečně zaměstnaných
 • Vypsání výběrových řízení na outsourcing pomocných činností

Do vstupu do EU

 • Provedení privatizace státních firem
 • Vyhotovení plánu převedení částí silniční infrastruktury do koncese
 • Snížení počtu zaměstnanců státních firem o 5% a zaopatření zbytku

Příspěvek státu k oživení hospodářství

Do konce roku 2010

 • Snížení obecného fenoménu špatné likvidity reálného sektoru jednorázovým uhrazením nezaplacených dluhů vlády do 1. června 2010
 • Dodržování lhůt splatnosti 60 dnů a od 1. 6. 2011 zavedení lhůty splatnosti 45 dnů
 • Doporučení Svazu zaměstnavatelů pravidelně zveřejňovat seznamy neplatičů
 • Zavedení zákonné povinnosti informovat o neexistenci daňových dluhů při zakládání nového podnikatelského subjektu
 • Reforma systému hospodářských komor
 • Vypracování exit strategií pro nekonkurenceschopná průmyslová odvětví
 • Příprava programu opatření na zjednodušení podnikání malých a středních podniků
 • Podpora investičních projektů v oboru energetiky, ekologie, vzdělání, zdraví, zemědělství, zavlažování a infrastruktury
 • Založení zvláštní instituce na koordinaci, urychlení a kontrolu vydávání všech možných povolení potřebných pro zahájení investice, pod vedením ministra

zpět na začátek

Veřejná správa

Do roku 2010

 • Přijetí plánu na snížení počtu zaměstnaných o 5 %
 • Zavedení klauzule 2 za 1 (za dva odejité jeden zaměstnanec nastoupí)
 • Vybudování registru zaměstnanců veřejného sektoru do 31. 3. 2011
 • Kontrola centrálního systému veřejných zakázek
 • Decentralizace státních institucí a agentur, jejich přesun mimo Záhřeb a snížení jejich počtu
 • Zabezpečení outsourcingu pomocných činností (např. informatika)
 • Příprava reformy systému odměňování ve veřejném sektoru (nový zákon o platech ve státní službě)

Do vstupu do EU

 • Provedení reformy systému odměňování ve veřejném sektoru a centralizace administrace mezd
 • Provedení plánu snížení počtu zaměstnaných ve veřejném sektoru, zaopatření zbytku, rekvalifikace v rámci státní správy
 • Provedení funkcionální a fiskální decentralizace

Dlouhodobě

 • Teritoriální přerozdělení a funkcionální a fiskální decentralizace na menší počet jednotek místní správy

Podpora chorvatského hospodářství

Do konce roku 2010

 • Založení meziresortní pracovní skupiny za účelem identifikace všech překážek přímých investic a vytvoření plánu na jejich odstranění
 • Vypracování celkového plánu podpory chorvatského hospodářství
 • Založení orgánu na koordinaci všech institucí zodpovědných za podporu hospodářství
 • Zdokonalení a personální posílení ekonomické diplomacie
 • Personální posílení institucí odpovědných za podporu vývozu a investic

Do vstupu do EU

 • Odstranění všech překážek přímých investic
 • Pokračování v projektu regulatorní gilotiny
 • Sjednocení sil Hospodářské komory a Ministerstva zahraničních věcí na jednotlivých trzích
 • Vytvoření prezentací zaměřených na potenciální greenfield investory
 • Posílení úlohy HBOR (Chorvatská banka na obnovu a rozvoj) jakožto vývozní a dovozní banky

zpět na začátek

Zpružnění trhu práce

Do konce roku 2010

 • Kladení důrazu na zdokonalování, vzdělávání, rekvalifikaci a osvojování dovedností
 • Časové omezování přijímání plné sociální dávky, aby i nezaměstnaní byli motivováni k aktivnímu hledání práce. Po určité době přechod na 50% dávku podmíněnou dalším vzděláváním a rekvalifikací
 • Zavedení dobrovolnictví, stáží, pracovní praxe a přípravy
 • Decentralizace podpory podnikání z ministerstva hospodářství na regionální rozvojové agentury

Do vstupu do EU

 • Prodloužení práva na sociální dávku pro nezaměstnané, u kterých hrozí dlouhodobá nezaměstnanost
 • Další vylepšování Programu aktivní politiky na pracovním trhu a jeho decentralizované provádění na úrovni makroregionů

Dlouhodobě

 • Trvalá kampaň na posílení povědomí o potřebě vzdělávání

Reforma soudnictví

Do konce roku 2010

 • Podpora soudní moci v zájmu efektivnějšího provádění zákona o konkurzu
 • Řešení nedisciplinovaného placení peněžních pokut
 • Zavedení institutu veřejných exekutorů

Do vstupu do EU

 • Revize systému soudních znalců a notářských činností
 • Vypracování zákona o osobním bankrotu

Dlouhodobě

 • Provádění Strategie reformy soudnictví

zpět na začátek

Systém sociálního zabezpečení

Do konce roku 2010

 • Revize systému penzí stanovených zvláštním mechanismem a jejich snížení a postupné rušení jednotlivých kategorií
 • Příprava zavádění změn systému penzijního pojištění: postupné posouvání zákonné lhůty pro odchod do předčasného a řádného důchodu
 • Změny pravidel pro odchod do předčasné penze
 • Analýza systému sociálních dávek
 • Pokračování zdravotní reformy

Do vstupu do EU

 • Celkové sladění systému penzijního pojištění

Je jistě pozitivní, že vláda s touto iniciativou přichází, materiál tohoto typu zde ale mohl být již před rokem. Jako základ dobré, vše bude záležet na jeho dalším rozpracování a následném provádění. V podobném duchu byl program přijat i odbornou veřejností.