Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chorvatsko: Schválena česká studie integrovaného dopravního systému

Zastupitelstvo města Záhřebu schválilo dne 28. února 2012 usnesení o podepsání Dohody o integrované přepravě cestujících a tarifní unii na území města Záhřebu, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy. Jedná se o průlomový okamžik, kterým dochází k realizaci studie integrovaného dopravního systému, zpracované několika českými firmami a darované městu Záhřeb dne 29. dubna 2008. Předpokládá se zapojení českých firem i při realizaci projektu integrovaného dopravního systému (IDS).

Na konci dubna 2008 prezentovali zástupci českých firem (KPM Consulting, Sudop Brno, ČD Telematika, Kordis JMK, Eurovision a OHL ŽS) na půdě záhřebského zastupitelstva výsledky Studie IDS města Záhřeb, Záhřebské župy a Krapinsko-zagorské župy. Studie v hodnotě 5 mil. Kč, jejíž zpracování trvalo dva roky, byla předána městu Záhřeb jako dar českých firem. Tento počin byl vysoce oceněn záhřebským starostou Milanem Bandićem (SDP) a označen za významný mezník na poli dlouholeté spolupráce města Záhřeb s českými firmami. České firmy pracovaly na studii v letech 2006–2008, kdy jejich zástupci na místě intenzivně sbírali veškerá data, která později zpracovávali na základě zkušeností s integrovanými systémy Brna, Ostravy a Olomouce.

Zpracováním obrovského množství dat, souvisejících s vytížeností jednotlivých vlakových, tramvajových a autobusových linek a frekvencí spojů, jejichž získání samo o sobě tvořilo časově nejdelší úsek přípravy, došlo k preciznímu zmapování aktuálního stavu, což umožnilo pojmenovat slabá místa a doporučit kroky k jejich nápravě. Problémem příměstských železnic je nízká provozní rychlost, špatně vybavené stanice s malým počtem nástupišť, malý počet přestupních stanic, nedostatek zabezpečovací techniky, která by umožňovala zkrátit časové intervaly mezi spoji. Průměrná provozní rychlost tramvají je pouhých 12 km/h, u autobusů je tato rychlost jen o málo vyšší (20 km/h). K řešení těchto a mnoha dalších problémů studie navrhuje realizaci celé řady opatření, například nákup nových tramvají a autobusů, vybudování mimoúrovňových křížení, dobudování sítě zastávek a uzlů, zavedení tarifních pásem a zón pro zjednodušení systému jízdních tarifů a vytvoření jednotné jízdenky s přestupním systémem mezi jednotlivými druhy dopravy s možností snadného přeúčtování vynaložených nákladů mezi jednotlivými dopravci. 

Kromě toho, že jmenované české firmy disponují zkušenostmi a referencemi z podobných projektů v ČR, dokáží chorvatské straně pomoci i se zajištěním spolufinancování z evropských fondů.

Podpisem Dohody mezi městem Záhřeb, Záhřebskou župou a Krapinsko-zagorskou župou bude učiněn zásadní krok pro další realizaci projektu IDS. Dalším krokem ze strany města Záhřeb a obou žup by mělo být určení koordinátora projektu, zpracování detailní dokumentace k Integrovanému dopravnímu systému, vyčíslení finančních parametrů, vypsání výběrových řízení na dodávky technologií a stavebních prací.

V rozpočtu města Záhřebu na rok 2012, schváleném na 32. zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2011, byla vyčleněna částka ve výši 660 000 HRK na vypracování projektu a na aktivity spojené s přípravou programu IDS.

Schválený text Dohody mezi městem Záhřeb a oběma župami stanovuje založení obchodní společnosti, která bude vykonávat činnosti spojené s realizací investičních projektů ve fázi projektování a staveb. Počáteční podíl ve společnosti bude rozvržen takto: 60 % město Záhřeb, Záhřebská župa 25 % a Krapinsko-zagorská župa 15 %.

Právě schválený podpis Dohody mezi městem Záhřeb a oběma župami je výsledkem čtyřleté intenzivní snahy českých subjektů dotlačit chorvatské partnery k realizaci IDS, která byla komplikována častými změnami na kompetentních pozicích jak na ministerstvech, tak na záhřebské radnici, či úřadech žup. Vzhledem k tomu, že projekt je velmi průřezový, jeho projednávání je ovlivněno opatrností úředníků a politiků při přijímání definitivních rozhodnutí.

Čeští odborníci, kteří za účelem získání relevantních informací vykonali desítky cest mezi Brnem a Záhřebem a absolvovali nemenší počet jednání a koordinačních schůzek, by na studii rádi navázali s prováděcími projekty, čímž by se vytvořil prostor pro zapojení českých firem i při samotné realizaci staveb. Vypracování studie je ale již samo o sobě velmi konkrétní formou pomoci zemi, jejíž integraci evropským standardům přislíbila ČR maximálně podporovat.