Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Iniciativa ambasád členských států na zlepšení investičního klimatu v Chorvatsku

Vedoucí Delegace EU v Záhřebu Paul Vandoren odeslal dne 30. ledna 2012 místopředsedovi nové chorvatské vlády a ministrovi hospodářství Radomiru Čačićovi dopis, v němž jménem velvyslanců členských států EU v Záhřebu upozorňuje na nezbytnost vylepšení investičního klimatu pro další rozvoj chorvatského hospodářství. Nepoukazuje pouze na problémy, se kterými se investoři v Chorvatsku potýkají, ale v přehledné tabulce nabízejí i celou řadu konkrétních návrhů dalšího postupu.

Odesláním dopisu byla završena několikaměsíční jednání na úrovni obchodních radů a velvyslanců zemí EU, na kterých se jednalo nejen o faktickém obsahu připomínek a návrhů na zlepšení, ale i o formě a načasování celé akce. Období bezprostředně po ustanovení nové vlády bylo zvoleno proto, že zvolení jakéhokoli dřívějšího termínu by bývalo mohlo být považováno za vměšování do volební kampaně, pozdější termín by zase mohly vyznít jako kritika dosavadní činnosti vlády.

P. Vandoren v dopise konstatuje, že evropské firmy nevidí problémy ani tak v legislativě, jako spíše v implementaci stávajících zákonů. Mnohem více problémů zaznamenali investoři na úrovni místních samospráv, zatímco přístup centrální státní správy se v poslední době zlepšil. Ambasády ČS EU neočekávají od nové vlády okamžitou reakci na svoji iniciativu, spíše nabízejí pomocnou ruku a očekávají konstruktivní dialog, který by posunul investiční podmínky v zemi na kvalitativně vyšší úroveň.

Tabulka, která je přílohou dopisu, popisuje u jednotlivých tematických okruhů dosažený pokrok od července 2010, kdy byl tehdejšímu ministrovi hospodářství Đuro Popijaćovi odeslán první kritický dopis. Dále pojmenovává přetrvávající problémy a přináší nástin jejich možného řešení.

Problematické oblasti

Veřejné zakázky

Od 1. 1. 2012 sice platí v Chorvatsku nový zákon o veřejných zakázkách, přesto ale i nadále trvá nespokojenost investorů s implementací zákonných a podzákonných předpisů. Zahraniční firmy se často obávají na nepravosti upozorňovat, protože nechtějí být špatně zapsány na rozhodujících místech. Řešení je v maximální transparentnosti, kontinuálním vzdělávání zodpovědných pracovníků, posilování kontrolních mechanismů a větších pravomocech odvolacích orgánů.

Daně

Chorvatské daňové zákony jsou sice v souladu s acquis communautaire, systém ale nefunguje transparentně, konzistentně a předvídatelně. Investoři se často cítí diskriminováni z důvodu svévolného přístupu daňových úřadů. Nejednotný výklad řady předpisů jim nejen znemožňuje přesné vyčíslení budoucích nákladů, ale mnohdy je vystavuje nezasloužené kriminalizaci a penalizování. Daňová správa by měla sjednotit výklad daňových zákonů, proškolit svoje pracovníky a vytvořit jednotnou informační databázi. Daňová správa by měla být dopředu schopna dát firmám doporučení ve formě závazného názoru v případě, že se tyto na ni obrátí.

Parafiskální poplatky

Přestože došlo k částečné redukci, stále ještě přetrvává obrovské množství různých parafiskálních poplatků (245), z nichž některé jsou pro firmy značně zatěžující. Pro firmy je velmi obtížné si dopředu zjistit, co vše od nich bude požadováno za poplatky a mnohdy jim uniká i pravý účel těchto poplatků. Ke zpřehlednění situace je třeba zlepšit koordinaci mezi orgány státní správy a lokální samosprávou a přesněji odlišit poplatky od daní.

Cla

Legislativa je sladěná, ale implementace vázne. Mnohdy ani písemné potvrzení centrálního celního úřadu nedokáže zabránit celníkovi na hranicích, aby měl odlišný názor a konal podle něj. Je třeba sjednotit výklad, neustále školit pracovníky a tvrdě je kontrolovat.

Veřejná správa

Délka rozhodovacích procesů, nekoordinovanost na národní i lokální úrovni, nedostatek informací o tom, jaké podmínky je třeba splňovat. Lokální, ani národní instituce často nedodržují zákonné lhůty a postupy, není si kde stěžovat. Nejasný výklad zákonů, nevěrohodnost některých databází (pozemkové knihy, katastrální registry), malá transparentnost rozhodovacích procesů. Je třeba veřejnou správu depolitizovat, pracovníky školit a dobře jim zaplatit.  

Soudnictví

Pro řešení výše zmíněných problémů musejí fungovat soudy, které rychle a kompetentně rozhodnou. Průtahy řízení spolehlivě odradí všechny investory. Důležitá je i vymahatelnost rozsudků. Pro řešení sporů, u kterých hrozí zrušení investičního projektu, by mohla být zavedena zrychlená procedura.

Platební morálka

Špatná platební morálka v zemi je mj. způsobena i špatnou platební disciplínou státu a státem vlastněných firem. Přestože již minulá vláda učinila určitá opatření, je třeba na zlepšení platební morálky stále pracovat, např. důslednou implementací stávajících zákonů a kontrolou dodržování platebních lhůt ze strany státních podniků.

Instituce na podporu investic

Investoři potřebují účinnou a systematickou asistenci, není možné řešit jen ty nejzávažnější problémové případy na ad hoc bázi. Je třeba vybudovat silnou agenturu, které vysoké postavení v hierarchii státních institucí umožní efektivně prosazovat zájmy investorů.

Pracovní povolení

Chorvatský pracovní trh je velmi uzavřený, pracovních povolení pro cizince je málo a kvóty jsou stanovovány až dlouho po zákonem stanoveném termínu (30. listopad předcházejícího roku). To investorům přináší nejistotu ohledně pracovních kapacit. Kvóty by měly být stanovovány včas, ve větším množství a v sektorech, které investoři potřebují.  

České firmy nejvíce trápí nevstřícný a nevypočitatelný přístup daňových orgánů. V několika případech se prokázalo, že pracovníci daňové správy nemají základní představu o systému účetnictví u firem, které mají pobočky v zahraničí a přefakturovávají na ně část společných nákladů. Rovněž problematika pracovních povolení je citlivě vnímána českými firmami, především cestovními kancelářemi, které mají potíže se zaměstnáváním animátorů a delegátů. Problémy se svévolným vykládáním zákonů ze strany místní samosprávy pocítily české firmy fungující v oblastech stavebnictví, hotelnictví, realit a turistických služeb.

Nová chorvatská vláda prozatím projevuje pochopení pro problémy zahraničních investorů, uvědomuje si, že bez zahraničního kapitálu se ekonomika nepohne z místa. Aktuální iniciativa ambasád zemí EU v Záhřebu by měla novým ministrům nejen posloužit jako inspirace, ale měla by být i varovným prstem, na který se budou moci členové vlády i odvolávat, pokud se při vylepšování investičního klimatu setkají s nějakými překážkami.   

Příloha ke stažení: