Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pasy - vystavování, změny

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republikce (ČR) na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa posledního trvalého bydliště v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR podle místa trvalého bydliště v zahraničí. Osobám narozeným v cizině, které neměly nikdy trvalý pobyt v ČR, vydává cestovní pas Magistrát města Brna.

Informace k žádosti o vydání cestovního pasu České republiky

Žádost se podává OSOBNĚ, termín návštěvy na Velvyslanectví ČR v Záhřebu doporučujeme dohodnout předem na telefonním čísle :

 • 01 6192 116
 • 01 6192 119

Od 1.4.2009 jsou pro občany České republiky vydávány:

 1. cestovní pas obsahující čip s biometrickými údaji – digitální fotografií a otisky prstů (dětem do 12 let se otisky nesnímají). Tento pas obsahuje vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálně zpracovaného podpisu držitele.Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu (ZÚ), cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů. Doba platnosti cestovního pasu s biometrickými údaji pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let. Tento cestovní doklad lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.
 2. cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů (tzv. pas blesk) s platností na 6 měsíců. Je-li žádost podána u ZÚ, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 60 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 15 dnů. Doba platnosti je šest měsíců.

Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a při převzetí tohoto pasu je vyloučeno.

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR je třeba předložit:

 • k žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji:
 1. 1 fotografii o rozměru 6 x 9 cm splňující podmínky norem ICAO opatřenou datem pořízení / nesmí být starší 6měsíců/,
 2. platný doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz nebo dosavadní cestovní pas, pokud je platný, nebo osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší 1 roku).
 • k žádosti o vydání cestovního pasu bez biometrických údajů:
 1. 2 fotografie o rozměru 35mm x 45mm odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, které splňují požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva vnitra,
 2. platný doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz nebo dosavadní cestovní pas, pokud je platný, nebo osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší 1 roku).

  V případě, že žadatel disponuje platným cestovním pasem ČR a nežádá o změnu údajů v něm zapsaných, není zásadně potřeba předkládat další doklady.

  V případě, že dosavadní cestovní pas žadatele je neplatný a tento nemá žádný jiný doklad o státním občanství ČR, je nutné před podáním žádosti o vydání pasu vyžádat aktuální osvědčení o státním občanství ČR. K tomuto účelu je nutné předložit:

  • originál českého rodného listu,
  • originál českého oddacího listu, příp. rozvodový rozsudek, úmrtní list manžela apod.
  • průkaz (doklad) totožnosti.

  Stejný postup platí v případě, že žadatel nemá platné rodné číslo, popřípadě není zaveden v informačním systému evidence obyvatel ČR nebo údaje o osobě žadatele vedené v informačním systému evidence obyvatel ČR obsahují nesrovnalosti, které je nutné před podáním žádosti o vydání cestovního pasu odstranit.

  V případě, že žadatel/ka žádá o vydání cestovního pasu v souvislosti se změnou příjmení po sňatku, k němuž došlo v zahraničí, je nutné nejprve požádat o vydání českého oddacího listu (informaci na požádání zašleme).

  S individuálními dotazy ohledně vydání cestovního pasu ČR se lze obrátit na výše uvedená telefonní čísla.

  Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat (biometrickými údaji) se vybírá správní poplatek, který je stanoven zákonem a činí:

  • pro občany mladší 15 let - 400 Kč
  • pro občany starší 15 let - 1200 Kč

  Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat se vybírá správní poplatek, který je stanoven zákonem a činí:

  • pro občany a mladší 15 let - 1100 Kč
  • pro občany starší 15 let - 1600 Kč

  Správní poplatek se vybírá v HRK v přepočtu podle aktuálního platného kurzu vyhlášeného ČNB.

  Od 1.9.2006 stanoví zákon nový důvod skončení platnosti cestovního pasu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.