Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky v lednu 2013

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2013.)

Informace pro občany ČR o konání volby prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013 a o podmínkách hlasování v zahraničí.

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 1. října 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů č. 322/2012 Sb. Volbu prezidenta České republiky na dny 11. a 12. ledna 2013.

Na velvyslanectví ČR v Záhřebu se volba prezidenta ČR bude konat:

-         v pátek dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

-         v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se bude konat v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb bude volební místnost na Velvyslanectví ČR v Záhřebu, Radnička cesta 47/VI.

Volit na velvyslanectví mohou dvě kategorie voličů:

1)     OSOBY ZAPSANÉ DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ VEDENÉHO ZASTUPITELSKÝM ÚŘADEM V ZÁHŘEBU

tzn. buď osoby zapsané již v minulosti nebo osoby, které nově požádají o zápis do voličského seznamu.

Požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v Záhřebu může státní občan ČR s přechodným nebo trvalým pobytem v Chorvatsku. Žádost je třeba sepsat v písemné formě a doložit těmito náležitostmi:

-         originálem, popř. ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost a státní občanství ČR (např. občanský průkaz, cestovní pas, služební pas)

-         dokladem o bydlišti na území Republiky Chorvatsko (např. pobytové povolení, potvrzení o přihlášení k pobytu)

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 2. 12. 2012.

Upozornění: Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí bude občan automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v ČR. Bude-li chtít v budoucnu opět volit na území České republiky, musíte  nejprve požádat velvyslanectví o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

2) OSOBY S VOLIČSKÝM PRŮKAZEM

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá ho obecní úřad v místě trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 4. 1. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. do 9. 1. 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 27. 12. 2012).

INFORMACE PRO OSOBY ZAPSANÉ VE ZVLÁŠTNÍM SEZNAMU VOLIČŮ NA VELVYSLANECTVÍ ČR V ZÁHŘEBU

1) Vydání voličského průkazu pro hlasování mimo Chorvatsko

Osoba zapsané ve zvláštním seznamu voličů u velvyslanectví  v Záhřebu a hodlající volit mimo Chorvatsko může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 4. 1. 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (tj. do 9. 1. 2013).

Voličský průkaz lze předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (tj. 27. 12. 2012), a to žadateli osobně nebo osobě, která se prokáže jeho plnou mocí s ověřeným podpisem, voličské průkazy o něž bylo zažádáno v písemným podáním lze zaslat poštou na žadatelem sdělenou adresu.

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů u velvyslanectví v Záhřebu, která zde již nehodlá volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a nadále volit v ČR. Vlastnoručně podepsanou žádost lze doručit velvyslanectví osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 8. 1. 2013. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí případně vydaný voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

INFORMACE O PRŮBĚHU HLASOVÁNÍ

Hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti, nejsou zasílány předem poštou.

Při příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (občanským průkazem, cestovním pasem, cestovním průkazem).

Volič, který není zapsán ve voličském seznamu vedeného velvyslanectvím v Záhřebu musí předložit a odevzdat voličský průkaz vydaný v ČR nebo jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

S případnými dotazy se obracejte na konzulární úsek českého velvyslanectví v Záhřebu telefonicky, emailem nebo písemně na adresu Radnička cesta 47/VI, 10000 Zagreb.