česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ochrana osobních údajů

Právo na ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů žadatele o vízum v Schengenském informačním systému

Poučení o právu na přístup k osobním údajům a k jejich případné opravě

Žadatel má právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm v souvislosti s příslušným řízením vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci konzulárního úseku zastupitelského úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
CZ – 170 00  PRAHA 7

Tel.: +420 234 665 555, +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz

Zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému (SIS)

Významnou roli při ochraně schengenského prostoru hraje Schengenský informační systém (SIS), který byl zřízen jako nezbytné opatření směřující k omezení bezpečnostních rizik plynoucích z volného pohybu osob a věcí v rámci schengenského prostoru. SIS je rozsáhlá mezinárodní databáze, která umožňuje příslušným útvarům na vnějších hranicích i ve vnitrozemí společného prostoru využívat údaje o osobách a předmětech, které byly do databáze zaneseny v jakékoli jiné členské zemi, a v určitých případech adekvátně reagovat (např. zabránit ve vstupu na území schengenského prostoru osobě, které byl udělen zákaz vstupu v jiné členské zemi, nebo zadržet osobu, která je hledána policií v jiném členském státě). SIS je využíván při provádění hraničních kontrol, policejních a celních kontrol ve vnitrozemí, při řízení o udělování víz, vydávání povolení k pobytu apod.

Z uvedeného je zřejmé, že SIS je fakticky rozsáhlou databází osobních údajů, tedy informací které jsou, popř. mohou být, vztaženy ke konkrétním fyzickým osobám.

Práva subjektů údajů

Významnou součástí ochrany osobních údajů a soukromí je i garance určitých práv jednotlivců, jejichž uplatněním se mohou aktivně na ochraně svých dat a svého soukromí podílet. Schengenská prováděcí smlouva (SPÚ) klade na zajištění těchto práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému (SIS) velký důraz.

Právo na přístup k údajům

Pod tímto pojmem se v rámci SPÚ rozumí jednak právo na informace a jednak právo na opravu či výmaz osobních údajů (viz čl. 109 a 110 SPÚ). Tato práva se vykonávají vždy v souladu s vnitrostátní právní úpravou toho státu, kde jsou uplatňována a v jednotlivých členských státech proto může být postup odlišný (liší se např. orgány, u nichž je třeba právo uplatnit – v některých státech jsou jimi primárně orgány, které osobní údaje v SIS zpracovávají, v jiných jsou práva uplatňována pouze prostřednictvím národních dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů). Postup stanovený pro uplatnění práv subjektu údajů však nesmí výkon těchto práv v žádném případě omezit.

Právo na informace

Každý má právo požadovat poskytnutí informace o tom, zda a případně jaké osobní údaje jsou o něm v SIS vedeny, dále z jakého důvodu (k jakému účelu) byly zaznamenány a kterým orgánem.

Právo na opravu či výmaz údajů

Na základě čl. 110 SPÚ je každému zaručeno právo na to, aby fakticky chybné údaje (tj. nesprávně zaznamenané), které se ho týkají, a které jsou zpracovávány v SIS, byly opraveny, a právně chybné údaje (tj. takové, které neměly být zaznamenány vůbec) byly ze SIS odstraněny.

Právo podat žalobu

S právem na informace a na opravu či výmaz údajů úzce souvisí právo podat na území každého schengenského státu žalobu k soudu (nebo jinému příslušnému orgánu) ve věci opravy, výmazu údajů v SIS nebo poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, případně i náhrady škody vzniklé v souvislosti se zpracováním osobních údajů v SIS (viz čl. 111 SPÚ).

Členské státy se rovněž zavázaly uznávat a vykonávat pravomocná rozhodnutí přijatá soudy, popř. jinými orgány, ostatních členských států. Jestliže tedy např. francouzský soud pravomocně rozhodne, že je nutné provést opravu či výmaz určitých údajů v SIS, jsou např. belgické orgány, které příslušný záznam vložily a které ho tedy také mohou opravit či odstranit, povinny tuto operaci provést. Dotčené osobě je tak poskytnuta patřičná ochrana, aniž by byla nucena uplatnit své právo u soudu, popř. jiného orgánu, každého členského státu zvlášť

Právo obrátit se na národní dozorový orgán

Každému je zaručeno právo požádat národní dozorový orgán (v ČR jím je Úřad pro ochranu osobních údajů) kteréhokoli schengenského státu o prověření, zda a jakým způsobem dochází ke zpracování jeho osobních údajů v SIS. Toto právo je upraveno v čl. 114 odst. 2 SPÚ.

Současně je stanoveno, že jednotlivé národní dozorové úřady musí při vyřizování těchto požadavků úzce spolupracovat, čímž je sledován efektivní výkon práv subjektů údajů, neboť vzhledem k mezinárodnímu charakteru SIS je obvyklé, že do řešení konkrétní žádosti či stížnosti je zainteresováno několik členských států, a tedy i několik dozorových úřadů (např. v situaci, kdy je portugalskou policií zadržena osoba, které podle záznamu v SIS vloženého norskými orgány nemá být umožněn vstup do schengenského prostoru, přičemž tato osoba se obrátí se stížností na portugalský dozorový úřad, který je na základě uvedeného principu povinen formou spolupráce s norským dozorovým úřadem prověřit, zda byly osobní údaje stěžovatele do SIS vloženy v souladu s právními předpisy).

Vzhledem k tomu, že postup při uplatnění uvedených práv se v jednotlivých členských státech může lišit, vydal společný dozorový orgán (zřízený dle čl. 115 SPÚ) příručku, v níž jsou přehledně shrnuty informace potřebné ke kontaktování příslušných úřadů a informace, jak postupovat.

ČESKÁ REPUBLIKA

1. Typ práva na přístup

Subjekt údajů má právo na přímý přístup. Subjekt údajů by měl svá práva ohledně SIS uplatňovat v prvé řadě u správce údajů, tj. u Policie České republiky.

2. Kontaktní údaje orgánu, jemuž se žádosti o přístup zasílají

Policejní prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7

3. Formální náležitosti žádosti: informace a dokumenty, které je třeba předložit – možné náklady

Informace o podání žádosti o informace nebo o opravu/výmaz údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to včetně formulářů, které subjekt údajů může použít. Informace lze nalézt i na internetových stránkách Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, jakož i na hlavní české internetové stránce věnované EU (www.euroskop.cz).

Každý subjekt údajů má právo zaslat písemnou žádost Policii České republiky (na výše uvedenou adresu) a uplatnit tak své právo na informace a výmaz nebo opravu svých údajů, které jsou zpracovávány v SIS. Informace o zpracovávání osobních údajů v SIS se sdělují pouze dotčenému subjektu údajů (nebo jeho právnímu zástupci). Žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození a adresu. Policie má povinnost odpovědět do 60 dnů. Výkon práva na přístup je bezplatný.

4. Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů a jeho možná úloha


Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v rámci vnitrostátní části SIS, a to na žádost subjektů údajů a v případech, kdy existuje podezření na neoprávněný postup, nebo v případě, že kontrolní orgán (Policie České republiky) neposkytla uspokojivou odpověď.

5. Předpokládaný výsledek žádostí o přístup. Obsah poskytnutých informací

Policie by měla sdělit, zda jsou v SIS obsaženy údaje týkající se subjektu údajů, jaké údaje to jsou, proč byly do SIS vloženy (k jakému účelu) a kterým orgánem.

Podle § 83 odst. 4 Zákona o policii nemusí policie žádostem vyhovět, pokud by tím došlo k ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením, bezpečnosti státu nebo oprávněných zájmů třetí osoby.

6. Odkazy na hlavní použitelné vnitrostátní právní předpisy

  • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (články § 12 a 21)
  • Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky (§ 83 a 84)

7. Užívání jazyků

Pro komunikaci s českými orgány je jediným úředním jazykem čeština. S českým Úřadem pro ochranu osobních údajů lze nicméně komunikovat i v angličtině. V angličtině jsou i základní informace o výkonu práva na přístup na internetových stránkách českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.