česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stanovení nového termínu - doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32: Teplice

Na základě usnesení vlády ČR č. 218 se z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky odložilo hlasování v doplňovacích volbách do Senátu, vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 – Teplice.  Hlasování v původním březnovém termínu se neuskutečnilo. Nový termín konání těchto voleb byl stanoven rozhodnutím prezidenta republiky č. 240 na 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a 12. a 13. června (připadné II. kolo).

Dosavadní úkony, uskutečněné při přípravě voleb, zůstávají v platnosti. Znamená to, že i voličské průkazy vydané pro původní březnový termín voleb lze použít ve dnech konání voleb stanovených shora uvedeným rozhodnutím prezidenta republiky.


V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice, vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 3. a 4. dubna 2020.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.  Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu České republiky hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj. spadajícím do volebního obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 20. března 2020) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 25. března 2020 do 16.00 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Informace pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedené webové  stránce Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-32-teplice.aspx