česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

13. zasedání Rady Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie (IRENA) v Abu Dhabi

Ve dnech 23.–24. května 2017 se v Abu Dhabi uskutečnilo 13. zasedání Rady Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie IRENA (International Renewable Energy Agency). Odborná část programu se soustředila tentokráte na investiční potřeby při přechodu na nízkouhlíkový energetický systém, adaptaci trhu s elektřinou na vyšší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů a vliv rozvoje obnovitelných energií na vytváření nových pracovních míst. V administrativní části byly klíčovými návrh programu a rozpočtu agentury na roky 2018-2019 a návrh střednědobé strategie agentury na období 2018-2022. Zasedání Rady se zúčastnilo více jak 300 delegátů ze 110 zemí, což bylo nejvíce v historii. ČR na dvoudenním zasedání zastupoval stálý zástupce ČR u IRENA Ing. Alexandr Sporýš, velvyslanec ČR ve Spojených arabských emirátech, a Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada velvyslanectví ČR v Abu Dhabi.

Pozn. ZÚ na úvod:

Dokumenty předložené Radě k odsouhlasení jsou ke stažení z webu IRENA poklikem (Ctrl+kliknutí) na jejich číselné označení dále v textu. Seznam všech těchto dokumentů je uveden v příloze 1. Zpráva Programového a strategického výboru (C/13/CRP/1) a Zpráva Administrativního a finančního výboru (C/13/CRP/2, které byly rozdány v tištěné podobě během zasedání, jsou naskenovány v přílohách 2 a 3 níže.

Zasedání Rady otevřela Etiopie (předsednická země 12. zasedání). Rada zvolila předsedou 13. zasedání Čínu a místopředsedou Kolumbii. Zapisovatelem se stalo Norsko. V úvodu Rada odsouhlasila Program 13. zasedání ( C/13/L.1 )

Dále předložil generální ředitel Adnan Amin Radě Zprávu o implementaci pracovního programu a rozpočtu na 2016-17 ( C/13/2 ), kde mimo jiné zmínil, že IRENA zorganizovala 17 workshopů v 6 zemích různých kontinentů, jako např. Irena Innovation Week v 05/2016 v Bonu, či 3rd International Off-grid RE Conference in Nairobi v 09/2016. Důležitou roli sehrála i účast IRENA na COP 22, její příspěvky do procesu G20 či regionální aktivity v Jihovýchodní Evropě. Pokračovaly projekty jako je Renewable Readiness Assesments, Clean Energy Corridors, SIDS Lighthouses, REmap a další iniciativy. Spolu s IEA připravila IRENA expertízu o integraci obnovitelných zdrojů do energetických sítí se zaměřením na bezpečnost. Posledním projektem je analýza dekarbonizace ekonomik a rozsahu investic potřebných pro nízkouhlíkové technologie v oblastech výroby elektřiny, bydlení, dopravy a průmyslu. Tato analýza je součástí studie Perspectives for the energy transition: Investment needs for a low-carbon energy system. IRENA vydala též třetí edici REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transition, která je shrnutím nejnovějších poznatků z oblasti technologie, energetických politik, financí a investic. Podle generálního ředitele A.Amina je pro masivnější rozvoj obnovitelných energetických zdrojů klíčovým prvkem větší zapojení investic ze soukromého sektoru, neboť státní a mezinárodní finanční instituce jsou těžkopádné a mají své limity. Větší zapojení soukromého sektoru však potřebuje i větší snížení investičních rizik („risk mitigation“), neboť přetrvávajícím problémem je rizikovost investic do obnovitelných zdrojů a nízká úvěrová bonita developerů. Sektor obnovitelných energií je proto nezbytné pro soukromé investory zatraktivnit a poskytnout potřebné záruky za teritoriální i ekonomická rizika. IRENA v této souvislosti iniciovala spolupráci s 15 renomovanými právními firmami, více jak 20 finančními institucemi a řadou soukromých developerů s cílem vytvořit globální schéma finančních záruk a standardní dokumentace pro jednotlivé typy (nejprve solární) energetických projektů ve formě „one-stop shop“. Připomínky členských zemí Rady ke Zprávě o implementaci pracovního programu a rozpočtu na 2016-17 ( C/13/2 ) jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/13/CRP/1). Rada posoudila zprávu GŘ a vzala jí bez námitek na vědomí.

Stěžejním bodem prvého dne zasedání byla Zpráva generálního ředitele o pracovním programu a rozpočtu na 2018-19 ( C/13/3 ). Hlavními programovými tématy na příští dva roky jsou 1/ přeměna stávajících energetických systémů, 2/ vytváření nových energetických systémů prostřednictvím inovací, 3/ urychlení přeměny energetických systémů s pomocí co nejširšího využití obnovitelných energií (v dopravě, chytrém bydlení, atd.), 4/ zvyšování investic do obnovitelných zdrojů, 5/ vytváření partnerství, 6/ zesílení účinku aktivit s pomocí komunikace a osvěty. Ačkoli bude rozpočet vyšší, než ten stávající, program nepočítá s navyšováním povinných členských příspěvků, jak tomu bylo v původním  návrhu rozpočtu na roky 2016-18 (návrh navýšení o 4%), který na 6. Shromáždění na základě nesouhlasu některých členů (ČR, US, BE, JAP) neprošel. Připomínky členských zemí Rady ke Zprávě o pracovním programu a rozpočtu na 2018-19 jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/13/CRP/1). Rada posoudila zprávu GŘ a vzala jí na vědomí.

Druhý den zasedání představil generální ředitel Návrh střednědobé strategie na období 2018-2022 ( C/13/4 ). Jde o první návrh, který byl sestaven pracovním týmem pod vedením Spojených států, do kterého byly zahrnuty připomínky zainteresovaných zemí. V příštích 5 letech by IRENA měla působit (IRENA Mission 2018-2022) jako 1/ centrum „par excellence“ pro energetickou transformaci, 2/ zdroj expertního poradenství pro zainteresované země, 3/ globální hlas pro obnovitelné zdroje (na půdě OSN, G7, G20, vůči soukromému sektoru, svým členům , akademickým institucím. atd.), 4/ středisko globální sítě pro energetickou transformaci. Případné navyšování rozpočtu by se mělo realizovat zejména s pomocí dobrovolných příspěvků a to včetně nepeněžních (poskytování know-how, vysílání expertů do pracovních orgánů IRENA vládami členských zemí). Připomínky zemí Rady k Návrhu střednědobé strategie na období 2018-2022 jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/13/CRP/1). Rada posoudila zprávu GŘ a vzala jí na vědomí

Program druhého dne pokračoval odbornými přednáškami a prezentacemi pracovníků sekretariátu a diskuzemi na následující témata, která jsou shrnuta v příslušných programových dokumentech:

1/ Perspektivy pro energetickou přeměnu: investiční potřeby při přechodu na nízkouhlíkový energetický systém ( C/13/DN/1 )

2/ Obnovitelné energie a pracovní místa – aktualizace 2017 (C/13/DN/2 )

3/ Přizpůsobení trhu s elektřinou na vysoký podíl variabilní obnovitelné energie  ( C/13/DN/3 )

Závěr zasedání Rady patřil administrativním a finančním záležitostem uvedeným v následujících dokumentech:

C/13/5 - 2016 Annual Report of the Provident Fund Management Board on the Operations of the Staff Provident Fund of IRENA

C/13/6 - Audited Financial Statements of IRENA for 2016

C/13/7 - Report of the Director-General on the Activities of the Internal Audit Office and Internal Audit Recommendations and Actions Taken

C/13/8 - Report of the Director-General on Proposed Membership of the Arbitration Panel

Rada postupně vzala na vědomí výše uvedené body programu a připomínky členů Rady shrnuté ve Zprávě předsedy Administrativního a finančního výboru  C/13/CRP/2 – viz Příloha 3.

Na závěr zasedání Rada odsouhlasila, že 14. zasedání Rady se bude konat 28.-29. listopadu 2017 v Abu Dhabí.

Komentář ZÚ

V dubnu 2017 oslavila IRENA 6 let své existence. Počet členských zemi IRENA stále přibývá, v současné době má IRENA 150 členů (149 států + EU), 30 zemí je v přístupovém procesu. V Abu Dhabi, kde má agentura své sídlo, je k 25.5. 2017 akreditováno 45 stálých představitelů (seznam uveden v Příloze 4). Dne 17.10. 2016 předal do rukou generálního ředitele IRENA pověřovací listiny i první stálý představitel České republiky u IRENA, velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech. Ing Alexandr Sporýš.

Obnovitelné energie získávají stále větší mezinárodní podporu, neboť jsou jedním z klíčových prostředků pro dosažení cílů udržitelného rozvoje (OSN Agenda 2030) a cestou ke zpomalení klimatických změn (COP 22).

SAE jsou nejen štědrým hostitelem IRENA, ale spolupodílejí se i na jejím rozvoji formou jednoho z největších dobrovolných finančních příspěvků a jako jeden z hlavních světových protagonistů čistých energií s IRENA i úzce odborně spolupracují, zejména prostřednictvím institucí MASDAR.

Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada ZÚ Abu  Dhabí, 31.5.2017

 

Příloha 1 - Seznam dokumentů předložených Radě (DOC, 47 KB)

Příloha 2 - Zpráva Programového a strategického výboru (PDF, 816 KB)

Příloha 3 Zpráva Administrativního a Finančního výboru (PDF, 366 KB)

Příloha 4 - seznam stálých představitelů k 25.5.2017 (PDF, 149 KB)

 


Rada IRENA je tvořená 21 zástupci z řad členských zemí (volenými na dva roky Shromážděním na základě principu regionálního zastoupení) a zasedá každých 6 měsíců. (v červnu a listopadu). Na 7. Shromáždění (14.-15.1.2017) byly zvoleny do Rady tyto země: pro rok 2017 (z toho z EU): Argentina, Bahamas, Belgium, Burkina Faso, China, Colombia, Egypt, Germany, Ghana, India, Japan, Norway, Republic of Korea, Russian Federation, Samoa, Sudan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Zimbabwe. Náhradníci: Bangladesh, Cyprus, Dominican Republic, France, Kenya, Malaysia, Panama, Philippines, Spain, Uruguay, pro rok 2018 (z toho z EU): Argentina, China, Colombia, Cyprus, Egypt, France, Ghana, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, Niger, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Spain, Sweden, United Arab Emirates, United States of America, Zimbabwe. Náhradníci: Bangladesh, Dominican Republic, Germany, Panama, Philippines, Republic of Korea, Sudan, Turkey, Uruguay.