česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

14. zasedání Rady Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie (IRENA) v Abu Dhabi

Ve dnech 28.–29. listopadu 2017 se v Abu Dhabi uskutečnilo 14. zasedání Rady Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie IRENA (International Renewable Energy Agency). Odborná část programu se soustředila na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů prostřednictvím závazků přijatých na COP 21 v Paříži (tzv. Nationally Determined Contributions) a urychlení energetického přechodu pomocí snadnější realizace projektů (effective project facilitation). V administrativní části byly hlavními tématy program a rozpočet agentury na roky 2018-2019, návrh střednědobé strategie na období 2018-2022, vyhlášení 6. cyklu projektů financovaných ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) a způsob volby nového generálního ředitele. Zasedání Rady se zúčastnilo více jak 300 delegátů ze 115 zemí, což bylo nejvíce v historii. ČR na dvoudenním zasedání zastupoval stálý zástupce ČR u IRENA Ing. Alexandr Sporýš, velvyslanec ČR ve Spojených arabských emirátech, a Ing. Petr Vlk, ekonomický a obchodní rada velvyslanectví ČR v Abu Dhabi.

Pozn. ZÚ na úvod:

Dokumenty předložené Radě k odsouhlasení jsou ke stažení z webu IRENA poklikem (Ctrl+kliknutí) na jejich číselné označení dále v textu. Seznam všech těchto dokumentů je uveden v příloze 1. Zpráva Programového a strategického výboru (C/14/CRP/1) a Zpráva Administrativního a finančního výboru (C/14/CRP/2, které byly rozdány v tištěné podobě během zasedání, jsou naskenovány v přílohách 2 a 3 níže.

Před zahájením Shromáždění se uskutečnila koordinační schůzka zemí EU, které se zúčastnil i zástupce ČR. Ke společné pozici EU odsouhlasené na pracovní skupině Rady EU pro energetiku nebyly námitky ani připomínky, pouze FR požádala (na základě intervence US) o zařazení nového bodu programu: „ustanovení výboru pro výběr nového generálního ředitele“. ČS se dohodly, že pokud US požádá Radu o zařazení tohoto bodu do programu, EU nebude proti.

Zasedání Rady otevřela Čína coby předsednická země 13. zasedání, místopředsedou byla Kolumbie, zapisovatelem Norsko. V úvodu Rada odsouhlasila Program 14. zasedání (C/14/L.1,) který byl na žádost US rozšířen o nový bod – ustanovení tzv. „Director General Election Committee“, ve kterém bude mít každá ze 4 regionálních skupin po dvou zástupcích. Podle US by měl být výbor ustanoven co možná nejdříve, pokud možno ještě během nynějšího 14. zasedání Rady. Pokud by byl výbor ustanoven až na 15. zasedání Rady v 05/2018, tak na výběr nového GŘ mnoho času nebude. (v květnu začíná Ramadán a pak budou letní prázdniny). Na 16. zasedání Rady v 11/2018 již musí být vybráno 5 kandidátů, z nichž si 9. Shromáždění v 01/2019 vybere a odsouhlasí nového generálního ředitele IRENA. Bylo proto dohodnuto a Radou odsouhlaseno, že ještě týž den večer zasednou k jednání jednotlivé regionální skupiny Rady a pokusí se příslušný výbor ustanovit.

V dalším bodu programu generální ředitel uvedl Zprávu o implementaci pracovního programu a rozpočtu na 2016-17 (C/14/2). GŘ ve svém projevu zmínil, že investice do obnovitelných energií neustále rostou a náklady na výrobu 1 kWh se snižují: do roku 2025 se mají náklady u solárních zdrojů snížit o 60% (PV panels), resp. o 43% u CSP, u větrných zdrojů o 26% (onshore) resp. o 35% (offshore). Jen v roce 2016 přibylo 160 GW nových obnovitelných zdrojů. V 09/2017 byla pro 4 fázi Mohamed bin Rashid Solar Park v Dubaji (CSP) ze strany saúdsko-arabské firmy ACWA nabídnuta cena 7,3 centů za kWh včetně ukládání energie, což je zatím celosvětově nejnižší cena! (Pozn: jde o LCOE – levelised costs of electricity - zahrnujcí investice v časovém horizontu životnosti zdroje podělené o předpokládané množství v tomto časovém horizontu vyprodukované elektřiny). IRENA ve sledovaném období zorganizovala též několik desítek workshopů v zemích různých kontinentů, jako např. Irena Innovation Week v 05/2016 v Bonu, či 3rd International Off-grid RE Conference in Nairobi v 09/2016. Důležitou roli sehrála i účast IRENA na COP 22 a COP 23 a Russian Energy Week, Pokračovaly projekty jako je Renewable Readiness Assesments, Clean Energy Corridors, SIDS Lighthouses, REmap a další iniciativy. Spolu s IEA připravila IRENA expertízu o integraci obnovitelných zdrojů do energetických sítí se zaměřením na bezpečnost. IRENA vydala též třetí edici REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy transition, která je shrnutím nejnovějších poznatků z oblasti technologie, energetických politik, financí a investic. Připomínky členských zemí Rady ke Zprávě o implementaci pracovního programu a rozpočtu na 2016-17 (C/14/2) jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/14/CRP/1). Rada posoudila zprávu GŘ, vzala jí bez námitek na vědomí a rozhodla o jejím předložení 8. Shromáždění.

Odpoledne představil generální ředitel Návrh střednědobé strategie na období 2018-2022 (C/14/L.3).  V příštích 5 letech by IRENA měla působit (IRENA Mission 2018-2022) jako 1/ centrum „par excellence“ pro energetickou transformaci, 2/ globální hlas pro obnovitelné zdroje (na půdě OSN, G7, G20, vůči soukromému sektoru, svým členům , akademickým institucím. atd.), 3/ centrum  pro networking, 4/ zdroj expertního poradenství a podpory pro zainteresované země. Případné navyšování rozpočtu by se mělo realizovat zejména s pomocí dobrovolných příspěvků a to včetně nepeněžních (poskytování know-how, vysílání expertů do pracovních orgánů IRENA vládami členských zemí). Připomínky zemí Rady k Návrhu střednědobé strategie na období 2018-2022 jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/14/CRP/1). Rada posoudila zprávu GŘ, vzala jí na vědomí a rozhodla o jejím předložení 8. Shromáždění.

První den zasedání byl zakončen prezentací programového dokumentu (C/14/DN/1) Increasing the share of renewable energy through the Nationally Determined Contributions (NDCs). Téma uvedl GŘ Adnan Amin, který ve svém projevu zmínil, že dvě třetiny globálních emisí uhlovodíků pocházejí z energetického sektoru. Proto masivní zavádění obnovitelných energetických zdrojů spolu se zvyšováním energetické účinnosti nabízí z pohledu technické proveditelnosti i ekonomické udržitelnosti nejlepší způsob, jak dosáhnout klimatických cílů stanovených na COP 21 v Paříži. IRENA odhaduje, že do roku 2050 lze zvýšit podíl obnovitelných energií na primárním energetickém mixu z 15% v roce 2015 na 65% v roce 2050. Tímto lze udržet zvýšení teploty planety pod 2 stupni. Ze 194 zemí, které na základě COP21 přijaly své NDCs, 145 zemí sice zmiňuje obnovitelné zdroje jako jednu z cest k dosažení svých závazků, nicméně 85 z nich zatím nemá v této souvislosti stanoven žádný konkrétní cíl, jak obnovitelné zdroje navýšit. IRENA proto věří, že zahrnutí komponentu obnovitelných zdrojů do NDCs a stanovení konkrétních cílů umožní získat pro rozvoj obnovitelných zdrojů další investice. Tyto investice (převážně ze státních zdrojů) by tak mohly zmobilizovat investice privátní, které budou pro další rozvoj obnovitelné energetiky rozhodující.

Druhý den zahájila Zpráva generálního ředitele o pracovním programu a rozpočtu na 2018-19 ( C/14/L.4 ). Předchozí dvouleté pracovní programy byly vždy strukturovány do 6 tematických programových celků. Koncepce pracovního programu na roky 2018-19 je nově více spojena se střednědobou strategií a rozvíjí její 4 tematické pilíře řadou konkrétních aktivit. Rozpočet financovaný z příspěvků členských zemí (tzv. „core assessed budget“) má být mírně navýšen na 44,78 mil. USD, což je o 4,3 % více, než byl rozpočet na roky 2016-17 (42,93 mil. USD). S ohledem na nárůst počtu členských států IRENA oproti letům 2016-17 však k navýšení členských příspěvků nedojde. Pro ČR má roční příspěvek klesnout z 90,675,- USD na 84,935,- USD (viz strana 55 dokumentu C/14/L.4.) Připomínky zemí Rady ke Zprávě o pracovním programu a rozpočtu na 2018-19 jsou shrnuty ve Zprávě programového a strategického výboru (viz Příloha č. 2 – C/14/CRP/1) a Zprávě administrativního a finančního výboru (viz Příloha č.3 – C/14/CRP/2). Rada posoudila zprávu GŘ, vzala ji na vědomí a rozhodla pro její předložení 8. Shromáždění s tím, že Sekretariát Rady zprávu doplní o rozbor plánovaných aktivit financovaných z dobrovolných příspěvků, aby bylo zřejmé, kolik zdrojů bude na tyto aktivity ještě potřeba získat.

Programovým dokumentem druhého dne zasedání byl dokument C/14/DN/2 - Accelerating the energy transition through effective project facilitation. Téma uvedl GŘ Adnan Amin, který ve svém projevu zmínil, že pro masivnější rozvoj obnovitelných energetických zdrojů je klíčovým prvkem větší zapojení investic ze soukromého sektoru. Soukromý sektor však potřebuje snížení současných investičních rizik („risk mitigation“). IRENA v této souvislosti iniciovala spolupráci s 15 renomovanými právními firmami, více jak 25 regionálními finančními institucemi a řadou soukromých developerů s cílem vytvořit globální schéma finančních záruk a standardní dokumentace pro jednotlivé typy energetických projektů. Tato iniciativa má název Global Solar Energy Standardisation Initiative. Dalšími inciativami jak snížit rizika a realizaci projektů usnadnit jsou např. Global Atlas (více jak 2000 regionálních energetických map), Sustainable Energy Market Place (platforma propojující developery, investory a zhotovitele, zatím více jak 150 projektů a 39 finančních institucí), či Project Navigator (online platforma nabízející účast v cca 1300 projektech podporujících budování kapacit).

Závěr zasedání Rady patřil administrativním a finančním záležitostem (bod 8a-d) uvedeným v následujících dokumentech:

a/ C/14/5 - Report of the Chair of the Advisory Committee on the fifth cycle of the IRENA/ADFD Project Facility Pátý projektový cyklus byl otevřen k předkládání návrhů 11/11/2016 s uzávěrkou 15/2/2017. Komise vybrala z 89 žádostí 7 projektů k posouzení financování ze strany ADFD. Fond do konce roku učiní konečný výběr a předloží projekty ke schválení na 8. Shromáždění. Projektový cyklus č. 6 byl otevřen dne 16.11.2017 s uzávěrkou 15.2.2018. Návrhy možno předkládat prostřednictvím webových stránek ADFD http://adfd.irena.org/.

b/ C/14/6 - Report of the Ethics Officer on the Implementation of the Policy on Ethics and Conflict of Interest

c/ C/14/7 - Report of the Director-General on the Activities of the Internal Audit Office and Internal Audit Recommendations and Actions Taken

d/ C/14/8 - Report of the Director-General on the Status of Implementation of the External Audit Recommendations

Rada postupně vzala výše uvedené body programu na vědomí. Připomínky Rady jsou shrnuty ve Zprávě předsedy Administrativního a finančního výboru  C/14/CRP/2 – viz Příloha 3.

Z iniciativy US byl na program zařazen bod 8 e/ „jmenování Výboru pro volbu generálního ředitele IRENA“. US informovaly, že se během tohoto zasedání bohužel regionální skupiny nedokázaly na výběru Výboru pro volbu generálního ředitele dohodnout. Proto by podle US měl být Výbor pro volbu generálního ředitele navržen na mimořádném zasedání Rady, které by se konalo na okraj 8. Shromáždění (13.-14.1.2018). Pokud se bude záležitost projednávat až na 15. zasedání Rady v květnu 2018, tak nebude na následný výběr vhodných kandidátů dostatek času. Rada nakonec rozhodla, že se mimořádné zasedání Rady k výběru Výboru na volbu nového generálního ředitele uskuteční 14. nebo 15.1.2018. Datum vybere sekretariát s ohledem na program 8. Shromáždění.

C/14/9 - Topics for consideration at the eighth session of the Assembly .Předběžný program 8. Shromáždění je uveden v dokumentu C/14/9. Shromáždění se bude konat dle plánu 13.-14.1.2018.

Na závěr 14. zasedání Rada odsouhlasila, že 15. řádné zasedání Rady se bude konat 8.-9. května 2018 v Abu Dhabí.

Poznámka ZÚ:

V dubnu 2017 oslavila IRENA 6 let své existence. Počet členských zemi IRENA stále přibývá, v současné době má IRENA 180 členů (153 + 27 v přístupovém procesu). V Abu Dhabi, kde má agentura své sídlo, je k 20.11 2017 akreditováno 47 stálých představitelů včetně zástupce Izraele. Dne 17.10. 2016 předal do rukou generálního ředitele IRENA pověřovací listiny i první stálý představitel České republiky u IRENA, velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech. Ing Alexandr Sporýš. Zanedlouho bude mít IRENA členskou základnu obdobnou organizacím OSN a je pravděpodobné, že se také stane jednou z nich.

Obnovitelné energie získávají stále větší mezinárodní podporu, neboť jsou jedním z klíčových prostředků pro dosažení cílů udržitelného rozvoje (OSN Agenda 2030) a cestou ke zpomalení klimatických změn (COP 21).

Přílohy:

Příloha 1 - Seznam dokumentů předložených Radě (DOC, 44 KB)

Příloha 2 - Zpráva Programového a strategického výboru (PDF, 824 KB)

Příloha 3 Zpráva Administrativního a Finančního výboru (PDF, 846 KB)

 

Rada IRENA je tvořená 21 zástupci z řad členských zemí (volenými na dva roky Shromážděním na základě principu regionálního zastoupení) a zasedá každých 6 měsíců. (v červnu a listopadu). Na 7. Shromáždění (14.-15.1.2017) byly zvoleny do Rady tyto země: pro rok 2017 (z toho z EU): Argentina, Bahamas, Belgium, Burkina Faso, China, Colombia, Egypt, Germany, Ghana, India, Japan, Norway, Republic of Korea, Russian Federation, Samoa, Sudan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Zimbabwe. Náhradníci: Bangladesh, Cyprus, Dominican Republic, France, Kenya, Malaysia, Panama, Philippines, Spain, Uruguay, pro rok 2018 (z toho z EU): Argentina, China, Colombia, Cyprus, Egypt, France, Ghana, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, Niger, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Spain, Sweden, United Arab Emirates, United States of America, Zimbabwe. Náhradníci: Bangladesh, Dominican Republic, Germany, Panama, Philippines, Republic of Korea, Sudan, Turkey, Uruguay.