česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

8. Shromáždění Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie IRENA v Abu Dhabi

Ve dnech 13.–14. ledna 2018 se v Abu Dhabi uskutečnilo 8. Shromáždění Mezinárodní agentury pro obnovitelné energie IRENA (International Renewable Energy Agency). Z organizačně administrativní části programu bylo nejdůležitější schválení programu a rozpočtu agentury na roky 2018–19 a střednědobé strategie na roky 2018–22. Odborné části programu dominovala strategická diskuse o růstu komponentu obnovitelných zdrojů zahrnutých do plnění národních závazků pro dekarbonizaci ekonomik přijatých na COP 21 v Paříži. Souběžně s plenárním zasedáním se konaly dva ministerské kulaté stoly na téma 1/ Urychlení globální energetické transformace pomocí zvýšení investic do obnovitelných zdrojů a 2/ Inovace pro energetickou transformaci: E mobilita.
 
Plenárního zasedání 8. Shromáždění se zúčastnilo více jak 1100 delegátů ze 173 zemí (153 členů+ 20 pozorovatelů) a 145 mezinárodních organizací a institucí. Delegaci ČR vedl z pověření ministra průmyslu a obchodu ČR velvyslanec ČR v Abu Dhabi a stálý představitel u IRENA p. Alexandr Sporýš, alternátem vedoucího delegace byl ekonomický a obchodní rada ZÚ Abu Dhabi, p. Petr Vlk.

8. Shromáždění otevřela Itálie (předsednická země 7. Shromáždění). Předsedou 8. Shromáždění byl zvolen Uruguay (zatupovala Carolina Cosse, ministryně energetiky, průmyslu a dolů), čtyřmi viceprezidenty byli zvoleni Afghánistán, Nigérie, Norsko a Súdán. Zapisovatelem se stalo Fidži.

Za hostitelskou zemi pozdravil Shromáždění ministr pro změnu klimatu a životní prostředí SAE, Ahmad Thani Al Zeyoudi. Ministr ve svém projevu mimo jiné zmínil v roce 2017 přijatou energetickou strategii SAE do roku 2050, která počítá s rovnoměrným vyvážením čistých a klasických zdrojů (44 % obnovitelné zdroje – zejména solární, 6 % jádro, 38 % plyn a 12 % čisté uhlí). Podle nové strategie se dále mají do roku 2050 snížit emise CO2 o 70 % a zvýšit energetická účinnost o 40 %. Ministr dále zmínil závazek SAE zvýšit plánovaný podíl čistých energií do roku 2021 z 24 % na 27 %. SAE se stávají na poli obnovitelných energií jedním z hlavních světových protagonistů, přičemž využívají čím dál více vlastních technologických kapacit. Emirátská společnost MASDAR staví solární a větrné elektrárny nejen v SAE, ale též v zahraničí (Saúdská Arábie, Egypt, Jordánsko, Maroko, Velká Británie, Srbsko).

Pozn. Velvyslanectví:

Dokumenty 8. Shromáždění jsou k dispozici ke stažení poklikem na příslušné číselné označení dokumentu v textu níže nebo poklikem na příslušný dokument v Příloze 1, která obsahuje seznam všech dokumentů předložených 8. Shromáždění. Dokumenty rozdané během zasedání a dostupné pouze v tištěné verzi jsou přiloženy k této zprávě (A/8/L.2 List of Observers – Příloha 2), A/8/5 Credentials Committee Report – Příloha 3).

Shromáždění na úvod odsouhlasilo Program (A/8/L.1), jmenovalo Mandátní výbor a udělilo status pozorovatele 20 zemím a 145 mezinárodním organizacím a institucím, které o něj požádaly (A/8/L.2Příloha 2). Podle zprávy (A/8/5 – Příloha 3) Mandátního výboru (Credentials Committee) předložilo formálně správné pověřovací listiny 109 zemí (ze současného počtu 153 řádných členů), 20 zemí se zúčastnilo jako pozorovatelé. Pověřovací listiny ČR byly v pořádku.

Dále přednesl generální ředitel IRENA Adnan Amin Zprávu o implementaci pracovního programu a rozpočtu na 2016–17 (A/8/3), kde mimo jiné zmínil, že za 6 let své existence IRENA získala 154 členů a dalších 26 zemí je v přístupovém procesu. Během sledovaných dvou let IRENA realizovala své programové aktivity ve třech pilířích své střednědobé strategie: poskytla vytříbené analýzy a informace, nabídla poradenské služby, kde bylo potřeba, a vytvořila platformu pro dialog a spolupráci mezi klíčovými zainteresovanými subjekty. Od roku 2016 se IRENA snaží též aktivně zapojit do procesu Agenda 2030, Pařížské dohody a SDG7. IRENA proto analyzovala roli obnovitelných zdrojů na plnění Národních závazků z Pařížské dohody COP21 (NDCs), kterou představila v 11/2017 na COP23 v Bonnu (Publikace: Untapped potential for Climate Action: Renewable energy in Nationally Determined Contributions). Obnovitelné zdroje spolu s opatřeními na zvyšování energetické účinnosti by se mohly podílet až z 90 % na dosažení dekarbonizačních cílů přijatých na COP21 v Paříži. To by však předpokládalo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na primárním energetickém mixu ze současných 15 % na 65 % v roce 2050. Dosažení tohoto cíle však není snadné a bude vyžadovat nejen masivní rozvoj soukromých investic, ale též nových technologií. Nové kapacity rostou tempem 8 % ročně, ale to je nedostatečné. Oproti letům 2010–15, kdy bylo instalováno 125 GW nových kapacit ročně, má být v souvislosti s plněním NDCs závazků do roku 2030 instalováno pouze 80 GW nových kapacit ročně. Je to proto, že obnovitelné zdroje nejsou zatím hlavním nástrojem plnění závazků zemí vyplývající z Pařížské dohody COP21.

IRENA za uplynulé období zorganizovala řadu akcí jako např. Irena Innovation Week v 05/2016 v Bonnu, 3rd International Off-grid RE Conference v Nairobi v 09/2016, High Level Meeting ve Florencii v 09/2017, účastnila se COP22 a COP 23 či Russian Energy Week. Pokračovaly projekty, jako je Renewable Readiness Assesments či Clean Energy Corridors a SIDS Lighthouses. Připravuje se třetí edice REthinking Energy, kde budou shrnuty nejnovější poznatky z oblasti technologie, energetických politik, financí a investic. Spolu s IEA připravila IRENA expertízu o integraci obnovitelných zdrojů do energetických sítí se zaměřením na bezpečnost. Pokračoval i projekt REmap a další iniciativy.

Pokud jde o rozpočet sledovaného období, většina členských příspěvků byla zaslána včas. IRENA též obdržela dobrovolný příspěvek od DE ve výši 10 mil. USD a 8,2 mil. USD od SAE. Přes 16 mil. USD bylo získáno na dobrovolných příspěvcích od EK, FR, DE, IT, JAP, NL, NOR, SE a Valonské části BE.

Program 8. Shromáždění pokračoval vyhlášením vítězných projektů pátého projektového cyklu[1] financovaných ADFD (Abu Dhabi Fund for Development (A/8/6). Z celkem 89 návrhů bylo k odsouhlasení financování ze strany ADFD předloženo sedm, z nichž byly vybrány a 8. Shromáždění předloženy následující dva projekty: Rwanda – 500.000 off-grid solárních instalací, půjčka ADFD ve výši 15 mil. USD, Mauricius – solární roof-top pro 10.000 domů, půjčka ADFD ve výši 10 mil. USD. Podrobnosti k výběru projektů pátého projektového cyklu a shrnutí dosavadních projektových cyklů z pohledu kapacit a druhů energií, přidělených financí a regionálního zastoupení jsou uvedené v dokumentu A/8/6Zpráva předsedy poradního výboru pátého cyklu IRENA/ADFD Project Facility.

Šestý projektový cyklus byl otevřen k předkládání návrhů 16/11/2017 s uzávěrkou 15/2/2018. Návrhy projektů je možno předkládat prostřednictvím webových stránek ADFD http://adfd.irena.org/.

Klíčovým bodem programu prvního dne bylo projednání Zprávy generálního ředitele o pracovním programu a rozpočtu na 2018–19 (A/8/L.4) a přijetí příslušného Rozhodnutí Shromáždění o pracovním programu a rozpočtu na 2018–19 (A/8/DC/L.1). Předchozí dvouleté pracovní programy byly vždy strukturovány do 6 tematických programových celků. Koncepce pracovního programu na roky 2018–19 je nově více spojena se střednědobou strategií a rozvíjí její 4 tematické pilíře (1/centrum pro energetickou transformaci, 2/globální hlas pro obnovitelné zdroje, 3/centrum pro networking, 4/zdroj poradenství a podpory) řadou konkrétních aktivit. Přehled konkrétních aktivit a projektů je uveden v tabulce bodu VII dokumentu A/8/L.4. Pozitivní zprávou pro některé členy IRENA je skutečnost, že nedojde k nárůstu rozpočtu (a to ani v dalším rozpočtovém období) financovaného z příspěvků členských zemí (tzv. „core assessed budget“). Oproti avizovanému navýšení o 4,3 % (viz. zpráva předložená 14. Radě IRENA) dojde oproti minulému rozpočtovému období 2016–17 (42,93 mil. USD) pouze ke „kosmetickému“ nárůstu o 0,3 %. Celkový rozpočet financovaný z členských příspěvků bude 43,13 mil. USD. Pro ČR to konkrétně znamená, že členský příspěvek ČR na rok 2018 činí 81 790,- USD, což je nárůst oproti roku 2017 pouze o 0,2 % (161 USD). Blíže k rozpočtu bod IX a Annex II dokumentu A/8/L.4.

Druhý jednací den Shromáždění projednalo a schválilo následující institucionální a administrativní dokumenty: A/8/5 Report of the Credentials Committe (viz příloha č. 3), A/8/7 Report of the Ethics Officer on the Implementation of the Policy on Ethics and Conflict of Interest, A/8/8 Audited Financial Statements of IRENA for 2016, A/8/9 Report of the Director-General on the Status of Implementation of the External Audit Recommendations, A/8/10 2016 Annual Report of the Provident Fund Management Board on Operations of the Staff Provident Fund of IRENA.

Plenárnímu zasedání byly dále představeny programové odborné dokumentyA/8/DN/1 Renewable energy policies in a time of transition a A/8/DN/2 Working together to accelerate the deployment of geothermal energy.

Stěžejním odborným programovým dokumentem byl dokument A/8/DN/3 Note of the Director-General: Strategic Plenary Ministerial discussion: Advancing the Renewable Energy Components of Nationally Determined Contributions (NDCs). Téma uvedl GŘ Adnan Amin, který ve svém projevu zmínil, že dvě třetiny globálních emisí uhlovodíků pocházejí z energetického sektoru. Proto masivní zavádění obnovitelných energetických zdrojů spolu se zvyšováním energetické účinnosti nabízí z pohledu technické proveditelnosti i ekonomické udržitelnosti nejlepší způsob, jak dosáhnout klimatických cílů stanovených na COP21 v Paříži. IRENA odhaduje, že do roku 2050 lze zvýšit podíl obnovitelných energií na primárním energetickém mixu z 15 % v roce 2015 na 65 % v roce 2050. Tímto lze udržet zvýšení teploty planety pod 2 stupni. Ze 194 zemí, které na základě COP21 přijaly své NDCs, 145 zemí sice zmiňuje obnovitelné zdroje jako jednu z cest k dosažení svých závazků, nicméně 85 z nich zatím nemá v této souvislosti stanoven žádný konkrétní cíl, jak obnovitelné zdroje navýšit. IRENA proto věří, že zahrnutí komponentu obnovitelných zdrojů do NDCs a stanovení konkrétních cílů umožní získat pro rozvoj obnovitelných zdrojů další investice. Tyto investice (převážně ze státních zdrojů) by tak mohly zmobilizovat investice privátní, které budou pro další rozvoj obnovitelné energetiky rozhodující. Analýza zvýšení role obnovitelných zdrojů na plnění Národních závazků z Pařížské dohody COP21 je součástí nové publikace IRENA: Untapped potential for Climate Action: Renewable energy in Nationally Determined Contributions.

Souběžně s plenárním zasedáním probíhal ministerský kulatý stůl na téma Accelerating the global energy transformation – Scaling up of renewable energy investment (link to document) a Inovation for energy transformation – E-mobility (link to document).

V závěru zasedání došlo ke schválení druhého ze dvou klíčových administrativních dokumentů 8. Shromáždění, kterým je Návrh střednědobé strategie na období 2018–2022 (A/8/L.11). Shromáždění schválilo návrh přijetím rozhodnutí A/8/DC/L.2 Draft Decision on Medium-term Strategy 2018–2022. V příštích 5 letech by IRENA měla působit (IRENA Mission 2018–2022) jako 1/ centrum „par excellence“ pro energetickou transformaci, 2/ globální hlas pro obnovitelné zdroje (na půdě OSN, G7, G20, vůči soukromému sektoru, svým členům , akademickým institucím. atd.), 3/ centrum  pro networking, 4/ zdroj expertního poradenství a podpory pro zainteresované země. Případné navyšování rozpočtu by se mělo realizovat zejména s pomocí dobrovolných příspěvků a to včetně nepeněžních (poskytování know-how, vysílání expertů do pracovních orgánů IRENA vládami členských zemí). K navyšování rozpočtu, resp. jeho části kryté z mandatorních příspěvků členských zemí docházet nebude.

Těsně před ukončení zasedání upozornil prezident 8. Shromáždění přítomné členy na skutečnost, že počínaje 9. Shromážděním v lednu 2019 dojde i k ukončení čtyřletého mandátu generálního ředitele IRENA Adnana Amina. Rada IRENA proto vybere Výbor pro volbu generálního ředitele, který během roku 2018 připraví příslušné výběrové řízení z něhož vybere 5 kandidátů. Ti se pak osobně představí 16. (neveřejnému) zasedání Rady (v listopadu 2018). Následně Rada připraví své doporučení pro 9. Shromáždění k výběru osoby nového generálního ředitele IRENA.

Příští 9. Shromáždění IRENA se bude konat 11.–13. 1. 2019, a bude tedy třídenní s ohledem na náročný program (volba nové Rady a nového generálního ředitele). Předsednickou zemí bude Čína, místopředsednictví bude zastávat Kolumbie, Svazijsko, Jemen a EU.

Komentář Velvyslanectví

V dubnu 2018 oslaví IRENA 7 let své existence. Počet členských zemi IRENA stále přibývá, v současné době má IRENA 180 členů (154 + 26 v přístupovém procesu). V Abu Dhabi, kde má agentura své sídlo, je k 20. 11. 2017 akreditováno 47 stálých představitelů včetně zástupce Izraele. Dne 17. 10. 2016 předal do rukou generálního ředitele IRENA pověřovací listiny i první stálý představitel České republiky u IRENA, velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech. Ing. Alexandr Sporýš. Zanedlouho bude mít IRENA členskou základnu obdobnou cca 28 agenciím a programům OSN a je pravděpodobné, že se časem také stane jednou z nich.

Obnovitelné energie získávají stále větší mezinárodní podporu, neboť jsou jedním z klíčových prostředků pro dosažení cílů udržitelného rozvoje (OSN Agenda 2030) a cestou ke zpomalení klimatických změn (COP 21).

Členství zakládajícího člena ČR v IRENA nelze chápat pouze z pohledu ekonomického přínosu pro české firmy a jejich možné účasti na projektech obnovitelných energií, kde IRENA ať již přímo či nepřímo působí. Jde o strategickou iniciativu se širším politickým a ekonomickým podtextem.


[1] První projektový cyklus: v 01/2014 vybráno 6 projektů (Ekvádor – hydroelektrárna 3 MW, půjčka ADFD 5 mil. USD, Maledivy – odsolování vody 2 MW z biologického odpadu, půjčka ADFD 6 mil. USD, Mali – solární 4 MW, půjčka ADFD 9 mil. USD, Mauretánie – větrný 1 MW, půjčka ADFD 5 mil. USD, Samoa – biomasa 3 MW a výroba biopaliv, půjčka ADFD 7 mil. USD, Sierra Leone – solární 6 MW, půjčka ADFD 9 mil. USD). Druhý projektový cyklus v 01/2015 vybráno 5 projektů: Argentina – hydroelektrárna 4 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD, Kuba - solární 10 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD, Írán – geotermální 5 MW, půjčka ADFD 6 mil. USD, Mauretánie - hybridní (větrný a solární) 1 MW, půjčka ADFD 6 mil. USD, Svatý Vincent a Grenadiny – geotermální 10–15 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD. Třetí projektový cyklus: v 01/2016 vybrány 4 projekty: Antigua and Barbuda – větrný a solární 4 MW, půjčka ADFD 15 mil. USD, Burkina Faso – solární minigrid 3,6 MW, půjčka ADFD 10 mil. USD, Cabo Verde – hybridní (větrný a solární) 2 MW, půjčka ADFD 8 mil. USD, Senegal – solární minigrid 2 MW, půjčka ADFD 13 mil. USD. Výběr zhotovitelů bude probíhat pravděpodobně počátkem 2017. Čtvrtý projektový cyklus: Maršalovy ostrovy – hybridní (solární a větrná) minisíť 4,6 MW, půjčka ADFD ve výši 11 mil. USD, Niger – solární 2,1 MW, půjčka ADFD ve výši 10 mil. USD, Seychelles – solární 5MW, půjčka ADFD 8,5 mil. USD a Šalamounovy ostrovy – vodní 20MW, půjčka 15 mil. USD.

IRENA spolu s ADFD připravila celkem 7 ročních cyklů, na které bylo ze strany ADFD vyčleněno 350 mil. USD (cca 50 mil. USD ročně) v podobě tzv. „concessional loans“ s úrokovou mírou 1 nebo 2 % (podle velikosti HDP věřitelské země) a s dobou splatnosti 20 let (+5 let počáteční odklad splátek), což je výrazně pod tržními podmínkami. ADFD poskytuje financování ve výši 50 % nákladů projektu, zbytek si země zajistí z vlastních či dalších zdrojů (např. od rozvojových bank). Velikost půjčky od ADFD na jeden projekt činí 5–15 mil. USD. Návrh na výběr projektu může předkládat členská země IRENA, která je na seznamu zemí-příjemců oficiální rozvojové pomoci podle klasifikace OECD (DAC List of ODA Recepients). Kritéria: bioenergie, geotermální, vodní, solární a větrná energie nebo energie oceánů. Projekty musejí být inovativní, replikovatelné (šiřitelné), umožnit lepší přístup obyvatel k energiím a zapadat do vládní strategie příslušné země. Projekty jsou vybírány též z hlediska geografické rozmanitosti, aby byly pokud možno pokryty všechny kontinenty. Výběr zhotovitele projektu stát provádí stát, který projekt předložil a následně i realizuje. ADFD výběr zhotovitele ovlivnit nemůže. Může pouze poskytnout technickou pomoc (pokud jde o přípravu tendrových podmínek), nabádá státy, aby soutěž zpřístupnily mezinárodnímu společenství, dozoruje transparentnost procesu, jeho podněty mají však pouze doporučující charakter. Neexistuje jednotné místo, kde by byly vyhlašovány tendry na výběr zhotovitele vybraných projektů. Tendry jsou zveřejňovány v souladu se zvyklostmi v jednotlivých zemích. Velvyslanectví ČR v Abu Dhabi může sledovat jen výběr jednotlivých projektů ze strany IRENA/ADFD, nikoliv již proces realizace (výběru zhotovitele).

Příloha 1 - Seznam dokumentů předložených delegátům 8. Shromáždění (DOC, 50 KB)

Příloha 2 - List of Observers (PDF, 904 KB)

Příloha 3 - Credentials committee report (PDF, 655 KB)