česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace pro cizince

OBECNÉ VÍZOVÉ INFORMACE

Občané Nigérie, Beninu, Čadu, Gabonu, Kamerunu, Konžské republiky, Konžské demokratické republiky, Nigeru, Rovníkové Guineje i Středoafrické republiky potřebují k cestě do České republiky platné vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenu.

Krátkodobé (schengenské) vízum - do 90 dnů

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum se podává na zastupitelském úřadu ČR v Abuji, pokud je ČR jediným nebo hlavním cílem cesty do schengenského prostoru. Občané Beninu, Gabonu, Kamerunu a Konžské republiky mohou žádost podat také na zastupitelských úřadech Francie v Cotonou, Libreville, Douale, Youandé, Brazzaville a Pointe-Noire. Občané Rovníkové Guineje mohou žádost podat také na zastupitelském úřadě Španělska v Malabu.

Dlouhodobé vízum/dlouhodobý/trvalý pobyt 

Pobyt cizinců na území České republiky v délce nad 90 dnů je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Žádost o dlouhodobé vízum/pobyt mohou občané Nigérie, Beninu, Čadu, Gabonu, Kamerunu, Konžské republiky, Konžské demokratické republiky, Nigeru, Rovníkové Guineje i Středoafrické republiky podat pouze na zastupitelském úřadu ČR v Abuji, popř. na jiném zastupitelském úřadě ČR ve státě, ve kterém mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky. Pro Velvyslanectví České republiky v Abuji byla stanovena roční kvóta 60 žádostí o zaměstnanecké karty a 12 žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání. Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců. Způsob objednávání termínů k podání žádostí bude zveřejněn na webových stránkách zastupitelského úřadu.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza, např. v České republice dlouhodobě nepobývá. Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno.

 

Osobní údaje - poučení žadatele o vízum

Žadatel má právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm v souvislosti s příslušným řízením vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto údajů.V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci konzulárního úseku zastupitelského úřadu.

Kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

CZ – 170 00  PRAHA 7

Tel. informace: +420 234 665 555

Tel. ústředna: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

e-mail: posta@uoou.cz

www.uoou.cz