english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu (přes 90 dní)

Dlouhodobé vízum se uděluje na žádost cizinci, který hodlá na území ČR pobývat po dobu delší než 90 dní. Tento článek upravuje požadavky na žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Obecné informace

 • Zastupitelský úřad České republiky v Ghaně zpracovává žádosti o víza státních příslušníků Ghany, Burkiny Faso, Guineji-Bissau, Pobřeží Slonoviny, Libérie, Sierry Leone a Toga, nebo státních příslušníků jiných zemí, kteří mají v některých z výše uvedených zemí povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
   
 • Informace ohledně vízového procesu, požadavků a individuálních žádostí může poskytnout pouze zaměstnanec příslušného zastupitelského úřadu České republiky, případně Ministerstva vnitra České republiky. Nevyužívejte služeb agentů, cestovních agentů ani jiných třetích stran.
   
 • Žadatelům je důrazně doporučeno podat svoji žádost alespoň tři měsíce před plánovanou cestou​, neboť vyřízení žádosti o dlouhodobé vízum může trvat až tři měsíce.
   
 • Všichni žadatelé ​musí podat žádost osobně na zastupitelském úřadě.
   
 • Formuláře žádosti o udělení dlouhodobého víza jsou poskytovány bezplatně.
   
 • Poplatek za podání žádosti je přibližně ​645,- GHS. Z důvodu legislativních změn bude s účinností od 31. 7. 2019 bude poplatek za podání žádosti o dlouhodobé vízum vybírán také od žadatelů za účelem studia, kterým byl dříve promíjen. Platby jsou přijímány pouze v měně euro. ​Vízový poplatek je administrativní poplatkem a musí být zaplacen v plné výši při podání žádosti o vízum. V případě neudělení víza se poplatek nevrací. Poplatek musí být zaplacen hotově, zastupitelský úřad nepřijímá šeky, platební karty a poplatky v jiné měně než euro.
   
 • Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelský úřad nevrací dokumenty předložené spolu se žádostí o vízum, prosím předložte ověřené kopie veškerých dokumentů, jejichž originály si budete chtít ponechat.
   
 • V některých případech může být vyžadováno předložení dalších dokumentů, jako například pozvání od obchodních partnerů v ČR, doklad o statutu studenta žadatele, doklad o současném zaměstnání apod. Doklad o splnění požadavků před zavlečením infekčního onemocnění není vyžadován, s výjimkou případů, kdy žadatel pochází z infekčně rizikové oblasti (na vyžádání).
   
 • Při podání žádosti o dlouhodobá víza zastupitelský úřad neakceptuje sponzorské dopisy. Žadatel musí osobně disponovat finančními prostředky k zajištění pobytu na území.
   
 • Dokumenty předložené spolu se žádostí o vízum nesmí být vystaveny déle než 6 měsíců před podáním žádosti; z tohoto požadavku jsou vyjmuty cestovní a matriční doklady (například rodný list).
   
 • Veškeré podpůrné dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka.
   
 • Zastupitelský úřad ČR může se žadatelem o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu provést pohovor. Pohovor bude veden v anglickém jazyce. V případě, že žadatel neovládá anglický jazyk, je povinen si na vlastní náklady zajistit tlumočníka. Pokud si žadatel tlumočníka nezajistí, může být zastupitelským úřadem vyzván k dostavení se k pohovoru v pozdějším termínu.
   
 • Padělané nebo napodobené dokumenty nebudou vráceny a budou předány příslušným autoritám.
   
 • Informace o stavu vyřizování žádosti nebudou předávány třetím stranám. Právo být informován o výsledku řízení má pouze žadatel o vízum.
   
 • Splnění vízových požadavků nemá automaticky za následek udělení víza.
   
 • V případě udělení víza je žadatel povinen zkontrolovat správnost a úplnost údajů vytištěných na vízovém štítku.
   
 • Více informací pro cizince je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx , https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx .
   
 • S účinností od 1. 9. 2019 byla stanovena roční kvóta pro přijímání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účely zaměstnání (tzv. zaměstnanecké karty) a podnikání. Pro žádosti o udělení zaměstnanecké karty činí tato kvóta 30 žádostí a pro dlouhodobá víza za účelem podnikání 8 žádostí v každém kalendářním roce.

​Seznam podpůrných dokumentů

 • Řádně vyplněný formulář Žádosti o udělení dlouhodobého víza nebo Žádosti o udělení povolení k dlouhodobému pobytu, podepsaný žadatelem
 • Cestovní doklad, platný alespoň tři měsíce po předpokládaném datu opuštění území, s dvěma volnými stranami.
 • 3 fotografie žadatele, odpovídající standardům ICAO, zobrazující současnou podobu žadatele
 • Dokument, prokazující fakt, že žadatele disponuje dostatečnými prostředky k pobytu na území České republiky. Tímto dokumentem je výpis z bankovního účtu žadatele za poslední tři měsíce a platební karta k tomuto účtu, použitelná pro výběr finančních prostředků v ČR (pro účely žádosti bude pořízena kopie této karty).
 • Dokumenty k prokázání účelu pobytu na území. Těmi mohou být například:
  • v případě účelu pobytu zaměstnání - povolení k zaměstnání (vystavené příslušným Úřadem práce České republiky podle sídla zaměstnavatele).
  • v případě účelu pobytu studium - potvrzení o přijetí žadatele ke studiu.
  • v případě účelu pobytu podnikání - potvrzení od podnikatelského subjektu (soukromé nebo právnické osoby v ČR), zaregistrovaného v obchodním rejstříku České republiky.
  • v případě účelu pobytu sloučení rodiny - potvrzení o příbuzenském vztahu k osobě v ČR (rodný list, oddací list apod.) 
  • pro jiné účely pobytu kontaktujte za účelem získání dalších informací vízové oddělení zastupitelského úřadu.
 • Přeložený a superlegalizovaný výpis z rejstříku trestů státu, jehož je žadatel občanem, jakož i  států, ve kterých žadatel pobýval v posledních třech letech před podáním žádosti o vízum nepřetržitě déle než šest měsíců (superlegalizaci řádně legalizovaných dokumentů je možno provést na zastupitelském úřadě).
 • Potvrzení o zajištění ubytování na území ČR.
 • Cestovní zdravotní pojištění pokrývající léčebné výdaje, včetně neodkladné nemocniční léčby a repatriace, po celou dobu pobytu v ČR (minimální pojistné krytí je 60 000, -Euro). Doklad se nevyžaduje pro samotné vízové řízení, nicméně je nutné jej předložit před vyznačením víza do cestovního dokladu.

Velvyslanectví České republiky v Akkře v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Veškeré doklady musí být předloženy v českém jazyce nebo přeloženy do češtiny. Výpis z rejstříku trestů musí být přeložen do českého jazyka a vystaven jako jeden dokument. Následně je nutné jej legalizovat u ghanských úřadů, a posléze na Zastupitelském úřadu ČR v Akkře superlegalizovat. Velvyslanectví provede úřední ověření překladu (poplatek za ověření překladu je cca 12, - Euro) a následně jej superlegalizuje (přibližně 23, -Euro). Tento proces je možné vyřídit po přijetí žádosti. 

​Věnujte prosím pozornost správné proceduře legalizace výpisu z rejstříku trestů (nebo jiných úředních dokumentů). Správný postup je popsán v tomto článku: Superlegalizace ghanských úředních dokumentů

​Veřejné listiny, které nejsou správně legalizovány, nemohou být akceptovány jako podpůrné dokumenty pro účely podání žádosti o dlouhodobé vízum!