english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro žadatele o krátkodobá víza (pobyt nepřesahující 90 dnů)

Obecné informace

·  Zastupitelský úřad České republiky v Ghaně zpracovává žádosti o víza státních příslušníků Ghany, Burkiny Faso, Guiney-Bissau, Pobřeží Slonoviny, Libérie, Sierry Leone a Toga. Zpracovává také žádosti osob, které mají v jedné z výše zmíněných zemí povolen dlouhodobý pobyt.

·  Informace týkající se vízového procesu, požadavků a jednotlivých žádostí je možné získat jedině od příslušných pracovníků zastupitelského úřadu, nikoliv od jakýchkoliv jiných třetích stran. Nevyužívejte služeb cestovních agentur, agentů nebo jiných zprostředkovatelů.

·  Žadatelům se důrazně doporučuje podat svoji žádost nejméně 4 týdny před plánovanou cestou. Vyřízení žádosti o krátkodobé vízum může trvat až 15 kalendářních dní. V odůvodněných případech může tato lhůta být prodloužena až na 60 kalendářních dní.

·  Žadatelé musejí žádost podat osobně.

· Skutečná podoba žadatele ​musí odpovídat vyobrazení v předloženém cestovním dokladu. V případě, že tomu tak není, je žádost nepřípustná a nebude posuzována.

·  Formuláře žádosti budou poskytnuty bezplatně. Formulář je dostupný ke stažení na konci tohoto článku.

·  Vízový poplatek je 80,- EUR a musí být zaplacen v EUR. Tento poplatek je administrativním poplatkem a musí být uhrazen v plné výši v době podání žádosti. V případě neudělení víza se poplatek nevrací. V případě podání žádosti prostředníctvím vízového centra VFS Global je třeba navíc uhradit poplatek vízovému centru 12,- EUR.

·  Zastupitelský úřad prověřuje účel cesty, zakotvení žadatele v zemi původu a jeho ochotu se do této země vrátit a finanční zajištění žadatele po dobu předpokládaného pobytu v ČR. Žadatelé mohou k prokázání těchto skutečností předložit další dokumenty, které uznají za vhodné.

·  Splnění podmínek pro udělení krátkodobého víza automaticky nezaručuje jeho udělení. Na udělení víza není právní nárok. ​Zastupitelský úřad může požadovat předložení dalších dokumentů v závislosti na specifikách daného případu. Udělení víza také automaticky nezaručuje, že bude žadateli umožněn vstup do země.

·  Zastupitelský úřad nevrací formuláře, fotografie nebo dokumenty předložené spolu se žádostí o vízum. Z toho důvodu prosím předložte kopie dokumentů, které si budete chtít po podání žádosti ponechat.

·  Padělané, napodobené nebo pozměněné dokumenty nebudou žadateli vráceny a budou předány příslušným orgánům.

·  Zastupitelský úřad neposkytuje informace o stavu vyřizování žádosti žádným třetím osobám. O výsledku řízení žádosti o vízum může být informován výhradně žadatel o vízum.

·  V případě udělení víza prosím ověřte, zda jsou údaje vytištěné na vízovém štítku kompletní a správné.

· V případě neudělení víza je proti tomuto rozhodnutí možné podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. Žádost se podává písemně u zastupitelského úřadu, který o neudělení víza rozhodl a musí obsahovat ​jméno a příjmení žadatele, datum narození, číslo cestovního dokladu, státní příslušnost a údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. S účinností od 31. 7. 2019 se za podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza vybírá správní poplatek 60,- EUR, který je možné uhradit pouze v měně EUR. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni rodinní příslušníci občanů EU.

Seznam podpůrných dokumentů

Obecné požadavky:

·  Cestovní doklad platný alespoň tři měsíce po datu předpokládaného návratu do země původu.

·  Kopie datové stránky cestovního dokladu

·  Dřívější cestovní doklady (i pokud již nejsou platné)

·  1 pasová fotografie zobrazující aktuální podobu žadatele s bílým pozadím

·  Řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti o vízum

·  Vízový poplatek 80,- EUR

·  Doklad o ubytování/rezervaci ubytování v hotelu

·  Rodný list a jeho kopie

·  V případě žadatelů mladších 18 let, kteří necestují v doprovodu rodičů: úředně ověřený písemný souhlas obou rodičů a úředně ověřená kopie jejich průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu

·  Rezervace zpáteční letenky. ZÚ v žádném případě nevyžaduje zakoupení letenky.

·  Držitelé diplomatických nebo úředních pasů: verbální nóta

·  Cestovní zdravotní pojištění s krytím na celý Schengenský prostor na celou dobu předpokládaného pobytu, s minimálním pojistným krytím 30 000,- EUR

·  Důkaz o socioekonomických vazbách na zemi původu:

1.        Důkazy o rodinných vazbách, např. oddací listy, rodné listy nezaopatřených dětí, potvrzení o studiu z univerzity nebo školy včetně dokladu o zaplacení poplatků za studium, případně výpisu známek.

2.       Bankovní výpis žadatele za poslední 3 měsíce.

3.       Souhlasný dopis zaměstnavatele s cestou žadatele, v němž jsou zmíněny podmínky zaměstnání a měsíční plat (pokud je žadatel zaměstnán).

4.       Výplatní listiny za poslední 3 měsíce (pokud je žadatel zaměstnán).

5.       V případě podnikatelů - doklady o podnikání, jako například: certifikát o registraci firmy, "form A", daňové přiznání, důkazy o aktivní činnosti společnosti (např. faktury, celní dokumenty, nákladové listy apod.).

·   Důkaz o zajištění finančních prostředků na předpokládaný pobyt:

1.  Důkaz o finanční disponibilitě žadatele: např. důkaz o vedení celosvětově přístupného osobního bankovního účtu žadatele, bankovní výpis a výplatní lístky za poslední tři měsíce

2.  V případě převzetí finančních závazků spojených s cestou soukromou osobou nebo institucí: doklad o finanční podpoře plánované cesty.

​Podpůrné dokumenty vyžadované v závislosti na účelu předpokládané cesty:​

Doklady k účelu pobytu obchodní:

·  V případě převzetí finančních závazků zvoucí organizací: originál úředně ověřeného pozvání vystavený cizineckou policií.

·  Podepsaný dopis od zvoucí společnosti.

·  Důkaz o existenci obchodních vazeb na zvoucí subjekt - např. potvrzení o objednávkách, potvrzení o úhradě zálohy za provedené služby, proforma faktury, emailová korespondence.

·  Průvodní dopis od vysílající společnosti s uvedením účelu cesty.

·  Výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci zvoucí organizace.

·  Doklad o rezervaci ubytování.

Doklady k účelu pobytu pozvání:

·  V případě pozvání soukromou osobou: podepsaný zvací dopis a kopii cestovní dokladu členského státu EU nebo pobytového povolení zvoucí osoby

·  V případě pozvání institucí nebo církevní organizací: podepsaný zvací dopis

·  V případě pozvání rodinným příslušníkem - doklad o příbuzenském vztahu ke zvoucí osobě.

·  Pokud je důvodem cesty účast na pohřbu:

      · Úmrtní list zemřelého

      · V případě rodinných vazeb na zemřelou osobu: rodný list jako důkaz o rodinných vazbách

      · Potvrzení schůzky s pohřební společností

·  V případě převzetí finančních závazků spojených s cestou soukromou osobou nebo institucí: originál úředně ověřeného pozvání vystavený cizineckou policií.

 Doklady k účelu pobytu léčba (zdravotní):

·  Dopis od lékaře uvádějící diagnózu.

·  Dopis od českého zdravotnického zařízení vyjadřující souhlas s léčbou a předpokládanou dobou léčení.

·  Přehled předpokládané ceny léčby.

·  Doklad o zajištění finančních prostředků pro pobyt na území a krytí nákladů na cestu ze země původu a zpět do ní.

·  Doklad o úhradě zálohy nebo celé částky za léčení (v případě že byla uhrazena).

Doklady k účelu pobytu sportovní:

·  Zvoucí dopis od organizátora, zvoucí společnosti nebo klubu.

·  Průvodní dopis od "Ghana sports council" a příslušné sportovní asociace/federace.

·  Doklad o schopnostech a sportovní minulosti žadatele.

·  Doklad o rezervaci ubytování.

·  Doklad o zajištění finančních prostředků pro pobyt na území a krytí nákladů na cestu ze země původu a zpět do ní.

Doklady k účelu pobytu turistika:

·  Rezervaci ubytování a věrohodný itinerář.

 Doklady k účelu pobytu kulturní:

·  Průvodní dopis od asociace, doklad o kulturních aktivitách žadatele - například důkaz o hudebních nebo jiných kulturních schopnostech žadatele.

·  V případě nahrávání alba: kontrakt s nahrávacím studiem, faktura nebo jiný doklad o zaplacení.

·  Pro účel výuky: kontrakt uvádějící údaje o době trvání výuky a finanční odměně.

·  V případě účasti na festivalu nebo koncertu: harmonogram koncertu, kontrakt uvádějící údaje o jeho trvání a finanční odměně.

·  Doklad o rezervaci ubytování.

​Doklady k účelu pobytu stáž/výcvik/jazykový kurz:

·  Dopis od hostitelské instituce nebo potvrzení registrace účasti na kurzu

·  Informace o době trvání (počet vyučovacích/pracovních hodin v týdnu)

·  V případě placené stáže: informace o předpokládané výplatě

·  V případě jazykového kurzu/výuky: doklad o zaplacení kurzu

Doklady k účelu pobytu účast na veletrhu:

a) Účastníci: ​vstupenka na veletrh, průvodní dopis od vysílající organizace, výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci vysílající společnosti (nebo obdobný doklad) a "form A", potvrzení o neexistenci daňových pohledávek

b) ​Vystavovatelé: ​doklad o registraci účasti na veletrhu, doklad o zaplacení, průvodní dopis od vysílající společnosti, výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci vysílající společnosti (nebo obdobný doklad) a "form A, potvrzení o neexistenci daňových pohledávek, bankovní výpisy vysílající společnosti za poslední tři měsíce

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ ZDE:

Formulář žádosti o krátkodobé vízum (DOCX, 60 KB)