english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak objednat termín pro podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt

Velvyslanectví České republiky v Akkře informuje širokou veřejnost o způsobu objednávání termínů k podávání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu.

S účinností od 29. 11. 2019 se žadatelé budou k objednání termínu podání žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu objednávat následujícím způsobem:

Registrace k podání žádosti o vízum/povolení k dlouhodobému pobytu se bude provádět v rozdělených emailových schránkách podle požadovaného účelu pobytu.

Žadatelé o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studium se budou k termínu podání žádosti objednávat na emailové adrese student_accra@mzv.cz . Limit termínů přidělených na základě obdržení objednávacího emailu v daném měsíci je pro tento účel pobytu stanoven na 10.

Žadatelé o zaměstnaneckou kartu se budou k termínu podání žádosti objednávat na emailové adrese zamkarta_accra@mzv.cz . Limit termínů přidělených na základě obdržení objednávacího emailu v daném dvouměsíčním období je pro tento účel pobytu stanoven na 5.

Žadatelé o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu pro všechny ostatní účely pobytu (tj. všechny účely pobytu s výjimkou studium a zaměstnanecké karty) se budou k termínu podání žádosti objednávat na emailové adrese visa_accra@mzv.cz . Limit termínů přidělených na základě obdržení objednávacího emailu v daném měsíci je pro tyto účely pobytu stanoven na 13. 

Objednávání na každý následující měsíc začíná poslední pracovní den předcházejícího měsíce od 8.00 hod. ghanského času až do naplnění kapacity.

Upozorňujeme, že počínaje tímto termínem se již nebude využívat alfanumerický kód, místo něj  je do předmětu zaslaného e-mailu  zapotřebí uvést POUZE JEDINEČNÉ ČÍSLO CESTOVNÍHO PASU ŽADATELE. 

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do dané e-mailové schránky před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

E-maily se žádostmi o přidělení termínu k podání žádosti doručené do jiné e-mailové schránky, než která přísluší danému účelu pobytu, budou považovány za neplatné a žadatelům, kteří je odeslali, nebude přidělen termín k podání žádosti.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: zaměstnání, studium, sloučení rodiny, atd.

Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:

naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),

naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (např. naskenované potvrzení o přijetí ke studiu)

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Přidělené termíny jsou neměnné.

Zastupitelský úřad také upozorňuje, že s účinností od 1. 9. 2019 byla stanovena roční kvóta pro přijímání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účely zaměstnání (tzv. zaměstnanecké karty) a podnikání. Pro žádosti o udělení zaměstnanecké karty činí tato kvóta 30 žádostí a pro dlouhodobá víza za účelem podnikání 8 žádostí v každém kalendářním roce.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.